Logo Webboard ของ G-o-o-dstoneTT
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : โคลงทวาทศมาส

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป bamboo

  203.172.85.165

  โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2549 19:16 น.

๖.โคลงทวาทศมาส
               ผู้แต่ง พระเยาวราช ขุนพรมมนตรี ขุนกวีราช ขุนสารประเสริฐ
               ประวัติ หนังสือนี้มีการสันนิษฐานผู้แต่งต่างกันไป เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ทรงสันนิษฐานว่าผู้แต่ง คือ ขุนศรีกวีราช ขุนพรหมมนตรี และขุนสารประเสริฐ บางท่านว่า พระเยาวราช
ทรงนิพนธ์ ที่เหลือช่วยแก้ไข ส่วนพระยาตรังคภูมิบาล และนายนรินทรธิเบศร กล่าวแต่เพียงสามคนร่วมกันแต่ง
               ทำนองแต่ง โคลงดั้นวิริธมาลี
               ความมุ่งหมาย มีผู้สันนิษฐานว่าคงแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน มิได้จากนางจริงโดยสมมติเหตุการณ์
ขึ้น
               เรื่องย่อ โคลงเรื่องนี้ได้ชื่อว่าทวาทศมาส เพราะพรรณนาถึงความรักความอาลัยรัก และพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบ
สิบเดือน ทวาทศมาสแปลว่าสิบสองเดือน ตอนต้นสรรเสริญเทพเจ้า และพระเจ้าแผ่นดิน ชมความงามของนางที่ต้อง
จากมา กล่าวถึงบุคคลในวรรณคดี เช่น พระอนิรุทธ์ พระสมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แล้วแสดงความน้อยใจ
ที่ตนไม่อาจไปอยู่ร่วมกับนางอีกอย่างบุคคลเหล่านั้น ตอนต่อไปนำเหตุการณ์ต่าง ๆ และลมฟ้าอากาศในรอบปีหนึ่งๆ
ตั้งแต่เดือน ๕ ถึง เดือน ๔ มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็นำมากล่าวไว้ละเอียดละออ เช่น เดือนสิบเอ็ดมีพิธี
อาศวยุช เดือนสิบสองมีพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป เดือนยี่ประกอบพิธีตรียัมปวาย และเดือนสี่กระทำพิธีตรุษ
เป็นต้น ต่อจากนั้นถามข่าวคราวของนางจาก ปี เดือน วัน และยาม ขอพระเทพเจ้าให้ได้พบนาง ตอนสุดท้ายกล่าว
สรรเสริญพระบารมีพระเจ้าแผ่นดิน
 
                วรรณคดีเรื่องนี้ นอกจากประกอบด้วยรสกวีนิพนธ์ดังกล่าวมาแล้ว ยังให้ความรู้เกี่ยวกับขนบประเพณี และสภาพ
ความเป็นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดแจ่มแจ้ง โดยบรรยายสภาพดินฟ้าอากาศและกิจพิธีต่าง ๆ ในแต่ละ
เดือน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ เช่น รามเกียรติ์ อนิรุทธ์ สมุทรโฆษ สุธน สูธนู เป็นต้น
 
 
 ข้อมูลที่ปรากฏในจดหมายเหตุ และโคลง บทกวี ที่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสมัยต่าง ๆ 
       
       
โคลงทวาทศมาส
       

       (128)
ชลธีปละปลั่งคว้าง ทางสินธุ์
       
นาเวศนาวาวาง วาดน้ำ
       
ตกบางขดานดิน สดือแม่
       
ดลฤดูสั่งล้ำ ไล่ชลฯ
       
       (129)
ไล่ชลนาเวศแล้ว เมือโรง
       
อ่อนรทวยนวยกล กิ่งก้ม
       
เรียมพายรโงงโหง หกอยู่
       
เพราะเพื่อพลพายห้ม ห่มแรงฯ
       
       (130)
กรรดึกเดือนตั้งแต่ง โคมถวาย
       
ทุกท่วยหญิงชายแสวง ล่องเหล้น
       
ขับซอปี่แคนหลาย เพลงพาทย์
       
ติ้งติ่งนิ้วน้าวเต้น ร่อนรำ
       
       (131)
โคมทองประทีปแก้ว เรืองใน
       
อกพี่คือโคมคำ คู่ได้
       
เพลิงผลาญกระอุใจ วนิเจต
       
ทรวงลุงลาญไหม้ ป่วนเปนฯ
       

       
โคลงทวาทศมาส เป็นวรรณคดียุคต้นกรุงศรีอยุธยา กวีแต่งคร่ำครวญถึงหญิงคนรักโดยพรรณนาพาดพึงถึงประเพณี 12 เดือนในยุคนั้น เริ่มต้นที่เดือน 5 ปีใหม่ในคติฮินดู – พราหมณ์ แต่ที่คัดมามี 4 บท อยู่ตอนท้ายเรื่อง เพราะกล่าวถึงประเพณีช่วงท้ายปีในเดือน 11 และเดือน 12 คัดจากหนังสือ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 2 กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2530 หน้า 306

 

 

 

โคลงทวาทศมาศ

โคลงทวาทศมาศ เป็นโคลงโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวรรณคดีประเภทนิราศที่มีลักษณะแปลก คือ ผู้แต่งไม่ได้เดินทางไปที่ใด หากแต่พรรณนาถึงการพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รัก โดยยกเอาดินฟ้าอากาศ และธรรมชาติในเดือนต่างๆมาเปรียบเทียบ (ทวาทศมาศ แปลว่า สิบสองเดือน) ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีกวีใช้แนวคิดนี้แต่งนิราศในทำนองเดียวกัน คือ นิราศเดือน ของ นายมี

โคลงทวาทศมาศ เชื่อว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมีโคลงท้ายเรื่องบอกชื่อผู้แต่งไว้ดังนี้

การกลอนนี้ตั้งอาทิ์

กวี หนึ่งนา

เยาวราชสามนต์ไตร

แผ่นหล้า

ขุนพรหมมนตรีศรี

กวีราช

สารประเสริฐฦาช้า

ช่วยแกล้งเกลากลอน

จากโคลงบทนี้บ่งว่ามีผู้แต่ง ๓ หรือ ๔ คนด้วยกัน คือ พระเยาวราช ขุนพรหมมนตรี ขุนสารประเสริฐ โดยมีบางท่านตีความว่า มีขุนศรีกวีราชอีกท่านหนึ่งด้วย

ลักษณะคำประพันธ์เป็นโคลงดั้นวิวิธมาลี บางส่วนเหมือนโคลงสี่สุภาพ เริ่มด้วยบทไหว้ครู ๕ บท ตามด้วยคร่ำครวญอาลัยนางอีก ๒๒ บท จากนั้นกวีก็เริ่มพรรณนาการพลัดพรากตั้งแต่เดือน๕ โดยยกเอาดินฟ้าอากาศและประเพณี ในเดือนนั้นๆเป็นตัวเปรียบเทียบ เช่น ความร้อนของเดือนห้า พิธีแรกนาในเดือนหก เมื่อครบ ๑๒ เดือนแล้วก็กลับมาคร่ำครวญอาลัยอีกครั้งหนึ่ง จบลงด้วยการถวายพระพร บอกฝากโคลง และ ชื่อผู้แต่ง

 

 

 

 

คุณค่า................

1.  ทางด้านสำนวนโวหาร

                ใช้คำที่เป็นคำโบราณทั้งที่เป็นคำภาษาเหนือ  ภาษาเขมร  และภาษาบาลีสันสกฤต  ทั้งยังเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมของไทยเรื่องหนึ่ง

2.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม

                -  ด้านสังคม  สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาทางด้านการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

                -  ด้านวัฒนธรรมและประเพณี  บอกเกี่ยวกับพิธีสำคัญๆ  ในแต่ละเดือนทั้ง  12  เดือน

3.  ด้านความรู้

                ให้ความรู้ความเข้าใจทั้งด้านวรรณคดี  ลัทธิธรรมเนียม  ประวัติศาสตร์  ตลอดจนจารีตประเพณีของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

4.  ด้านอิทธิพลต่อวรรณคดีอื่นๆ

                เป็นพื้นฐานกระบวนสำนวนโวหารโดยเฉพาะกระบวนการพรรณนาแสดงความอาลัยรักนับว่าสูงในทางกวีรส  ซึ่งเป็นพื้นฐานให้กวีนักปราชญ์  เช่น  นายนรินทร์ธิเบศรและพระยาตรังได้ใช้เป็นแนวคิดในการประพันธ์บทกวีของตน   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  22 พ.ค. 2552 21:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ท40205

  113.53.43.132

  

ขอบคุณมากครับผม

 


  14 ก.ค. 2552 11:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ท31101

  125.26.241.163

   ขอบคุณคะ

 


  24 ส.ค. 2552 11:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นักเรียน

 a0876509119@thaimail.com 61.19.158.211:172.16.0.22

  

อยากให้มีประเพณีที่ทั้ง12เดือนที่เกี่ยวข้องกับโครงนี้มาลงด้ายค่ะ

 


  2 ก.ย. 2552 11:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป แมน ซุเนโอ๊ะ(ภูเก็ต)

 dsafsg@hotmail.com 58.147.26.156

  

ขอบคณมากครับ ที่มีไม่งั้นไม่จบม. 4

 

อีกเรื่องหน้าผมเหมือนซูเนโอ๊ะนะครับ

 

ดาราญี่ปุ่นอ่ะ  ในเรื่องโดเรม่อน

 


  2 ก.ย. 2552 11:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาย อนวัช ***ดดาษ

 anawad_za@hotmail.com 58.147.26.156

  

  

เหมือนสัดเลยอ่ะ *-*.....

คัยทำเมิงมาต่อยกะกูมาเมิงมาสาด *-*.....

อ้ายหัวกระDOOR..............

 


  13 ม.ค. 2553 04:09 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป *-*

  124.120.232.45

   ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆค่ะ

 


  21 ก.พ. 2553 14:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กเชียงราย

  117.47.43.114

   ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไม่งั้นไม่มีงานส่งครูแน่เลยค่ะ

 


  5 มิ.ย. 2553 00:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ^^

  61.90.90.96

   ขอบคุณมากนะ

 


  7 ส.ค. 2553 10:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อาราม

  111.84.161.128

  

  ขอบคุณค่ะ ข้อมูลมากกว่านี้ก็จะดีมาก

 


  22 ม.ค. 2554 18:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ครูภาษาไทย

 dolly.doy@hotmail.com 202.29.52.220

   ขอบคุณมากค่ะ

 


  12 ก.พ. 2554 13:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป hh

  180.183.234.5

   ขอบจัยจ๊ะ

 


  8 ก.ค. 2555 21:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กอุดรธานี

 nattanon41210@hotmail.com 1.4.173.213

  

  

ไม่เข้าใจเลย

 


  17 มิ.ย. 2556 17:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บิว

  1.0.182.245

   สุดยอดดดดดดดดดดดดดดด

 


  19 ม.ค. 2557 16:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป wf

  36.248.163.159

   Others such as your colleagues will know what kind of personality you have when you wrap your wrist with a luxury gucci zatapos.com zapatos gucci. You can believe that a classy gucci venezuela Swiss click here will bring you a sense of honor. Welcome to fix your eyes on the most sought-after nike free website displayed on our website. Is its price tag acceptable? The answer is absolutely yes. At least, you don’t need to fork out thousands of dollars for it. What is more important is that you will never see the differences between this nike venezuela and the original model without the help of an expert. In particular, the chic design and elegant style make the nike win your love without difficulty. We can say with confidence that such a fantastic looking ipad mini cases,ipad mini 2 case,ipad mini cover,ipad mini covers,ipad mini 2 cases will make you appear confident and successful. It can help to demonstrate your unique personality and refined taste.`

 


  27 ม.ค. 2559 23:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac Longchamp Neuf Pas Cher

 xmzphdjb@gmail.com 205.134.243.98

   [url=http://www.nantesrenaissance.fr/]Sac Longchamp Neuf Pas Cher[/url] nouvel Longchamp ?quilibre [url=http://www.nantesrenaissance.fr/]Sac Longchamp Pas Cher[/url] 365?nouvel ?quilibre 240

 


  28 ม.ค. 2559 03:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac Longchamp Soldes

 glfjjplahlo@gmail.com 205.134.243.98

   Sac Longchamp Soldes v?tements Longchamp en Sac Longchamp Taille gros adidas surv?tement blanc

 


  28 ม.ค. 2559 08:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Prix Sac Longchamp Pliage

 bygtyexxjhf@gmail.com 205.134.243.98

   Prix Sac Longchamp Pliage nouvel Longchamp ?quilibre Prix Sac Longchamp Pliage 700?nouvel ?quilibre 556

 


  28 ม.ค. 2559 11:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac Hobo Longchamp Noir

 ooiowiof@gmail.com 205.134.243.98

   Sac Hobo Longchamp Noir puma Longchamp chaussures Sac Hobo Longchamp Noir de football?puma chaussures de course

 


  29 ม.ค. 2559 19:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac a Main Longchamp Paris

 jhigbcklogs@gmail.com 205.134.243.98

   Sac a Main Longchamp Paris interdiction Longchamp Deutschland codes Sac Longchamp Pliage Paris d'interdiction de ray

 


  29 ม.ค. 2559 22:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac Longchamp Soldes

 qvfnzdjvo@gmail.com 205.134.243.98

   Sac Longchamp Soldes converse Longchamp couleur?eights Sac Longchamp France Soldes fous adidas Adresse de l'usine de Crayola

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010