Logo Webboard ของ RFAC
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : ทภ.๔ รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๒,๐๗๒ นาย

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page << Back 1 2 [3] 4   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 118.173.170.226

  โพสต์เมื่อ : 21 พ.ค. 2551 21:52 น.

กองทัพภาคที่ ๔ รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุ เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๒,๐๗๒ นาย เพื่อบรรจุในหน่วยท หารพราน ดังนี้

กรมทหารพรานที่ ๔๑ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๒ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๓ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๔ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๕ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๖ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๗ จำนวน ๒๙๖ นาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นชาย มีสัญชาติไทย
- อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ป.๔
- มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติงานในสนามได้

หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป
- ใบสมัคร
- สัญญาจ้าง
- สัญญาค้ำประกัน
- สำเนาทะเบียนบ้าน (มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานสำคัญทางการทหาร (สด.๘, สด.๙, สด.๔๓)
- ใบรับรองแพทย์
- ใบแสดงคุณวุฒิสถานที่รับสมัคร

- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๓๘๓๔๐๑

- กรมทหารพรานที่ ๔๑ บ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โทร. ๐๗๓-๒๑๖๓๔๑

- กรมทหารพรานที่ ๔๒ วัดท่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา โทร. ๐๗๔-๓๗๑๑๐๐

- กรมทหารพรานที่ ๔๓ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทร. ๐๗๓-๓๕๗๔๖๐

- กรมทหารพรานที่ ๔๔ บ้านป่าทุ่ง ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทร. ๐๗๓-๔๑๖๒๔๔, ๐๗๓-๔๑๖๒๔๕

- กรมทหารพรานที่ ๔๕ บ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทร. ๐๗๓-๕๓๘๑๑๗, ๐๗๓-๕๓๘๑๒๐

- กรมทหารพรานที่ ๔๖ วัดบางนรา ถนนชลคามพินิจ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. ๐๗๓-๕๑๓๒๓๑

- กรมทหารพรานที่ ๗ หมู่ ๔ ต.ตำเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โทร. ๐๗๓-๔๘๓๔๔๙, ๐๗๓-๔๘๓๔๗๑ระยะเวลาการรับสมัคร      

ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค.๕๑ – ๑๓ มิ.ย.๕๑   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  25 มี.ค. 2553 08:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ศรศักดิ์ กราพงศ์

 eak2444@hotmail.com 125.25.234.86

   ปี53เปิดรับสมัคยังคับ

 


  1 เม.ย. 2553 05:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปะการัง

 kunjuk1212@hotmail.com 222.123.169.249

   brrrrrrrrr

 


  3 เม.ย. 2553 14:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป phenrak

 phenrak@hotmail.com 117.47.177.54

   ประกาศกรมทหารพรานที่ ๔๖ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง ---------------------------------------- ตามที่กองทัพบกได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยทหารพราน (หมวดทหารพรานหญิง) เพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ ๔ จำนวน ๒ หมวดทหารพรานหญิง แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ กรมทหารพรานที่ ๔๖ จึงกำหนดรับสมัครผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง ดังนี้.- ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ๑.๒ มีอายุ ระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี บริบูรณ์ ๑.๓ สถานภาพโสด ๑.๔ ต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรง ๒. หลักฐานการรับสมัคร ๒.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๓ ฉบับ ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน ๓ ฉบับ ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา มารดา จำนวน ๓ ฉบับ ๒.๔ ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) จำนวน ๓ ฉบับ (ตัวจริง ๑ สำเนา ๒) ๒.๕ รูปถ่าย ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป ๓. การรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง ให้ขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครพร้อมทั้งส่งหลักฐานตามข้อ ๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๓๐ เม.ย.๕๓ โดยยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๔. การสอบและการประกาศผลสอบ ๔.๑ วิ่ง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร (ตามเกณฑ์การทดสอบของกองทัพบก) ๔.๒ ทดสอบสัมภาษณ์ ๔.๓ ความสามารถพิเศษสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๔.๔ ประกาศผลเมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้นทุกรายการ ๕. การติดต่อประสานงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพรานที่ ๔๖ วัดบางนรา ตำบล บางนาค อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๕๑-๓๒๓๐-๑ , ๐๘-๖๔๙๘-๒๔๖๑

 


  5 เม.ย. 2553 11:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปราณี วัสุขี

 0880136671 58.8.188.219

  

เปิดรับอาสาทพ.เมื่อไรช่วยบอกผมไปตายซะทีครับครูฝึกทั่วประเทศ

 


  15 เม.ย. 2553 23:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผมก็ฝันอยากเป็นเหมือนกัน

 sompot130@hotmail.com 110.49.61.23

   ผมก็รอสอบมหาดเล็กอยู่ตอนนี้ยังงัยก็โทรบอกน่อยนะ่คัยว่าหมดเขตวันที่เท่ารัยติดต่อได้0854575129จ.ตประทีป สิงห์บัญขอขอบคุนล่วงน่าคับ

 


  9 พ.ค. 2553 15:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นักศึกษา

 bestpu99@hotmail.com 161.246.254.165:161.246.45.242

   อยากเป็นทหารพรานค่ะ แต่เป็นผู้หญิงอ่ะ ทำไงดี

 


  20 พ.ค. 2553 20:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ว่าที่ ร.ต.พาราเซล รุ่น๒๑/๑A๒๑

 prapun_retrorian@hotmail.com 115.67.77.116

   อยากทราบว่าทหารพรานเค้าสอบเข้าหรือป่าว(สอบข้อเขียนถ้าสอบมีวิชาอะไรบ้าง)      และสอบสัมภาษณ์+ทดสอบร่างกายเช่นไรบ้าง คัยว่างๆที่ทราก้อช่วยบอกบ้างน่ะคับ

 


  2 มิ.ย. 2553 14:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ธีรวัฒน์ วงศ์อักษร

 gobravo_26@msn.com 203.113.18.45

   ผมพึ่ง ปลดจากทหารมา ผลัด1/51 สังกัด กองร้องกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อยากสมัครทหารพราน ครับ ต้องไปที่ไหน บางคนบอก ไปสะบ้าย้อย  บางคนบอกไปนาทวี ตกลงไปไหนแน่ครับ แล้วก้ออยากได้หลักฐานการสมัครที่ชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ

 


  1 ก.ค. 2553 16:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากเป็นทหารมากเลยแต่หญิงได้

 darunee_sir@hotmail.com 222.123.62.196

  

อยากเป็นมากเลยนะทหารนะแต่เป็นผู้หญิงนะๆๆๆๆๆๆๆ

จะทำไงค่ะถึงจะได้เป็นนะค่ะ

ใครมีวิธีบอกหน่อยดิค่ะ

โทรบอกก็ได้นะ0885183057

 


  2 ก.ค. 2553 11:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ดารี่

 darunee_sir@hotmail.com 222.123.62.196

  

คนเราเกิดมาก็อยากจะทำอะไรเพื่อชาติบ้างชีวิตเราไม่รู้ว่าจะตายวันนี้หรือพรุ้งนี้ก็ไม่รู้    เรียน  นสท 2ปี มาก็มีความสุขกับการเรียนรักในการทำแบบนี้ถึงจะเสียงแต่ก็ก็เรารักๆๆ

อยากเป็นมากๆๆแต่เป็นผู้ ญ ตอนนี้เรียนบริบาลจะจบแล้ว

ถ้าจะสมัคจะได้ไหมค่ะตอนนี้อายุ19ปี0885183057

 

 


  13 ก.ค. 2553 21:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปอนปอน

 bansha_100love@hotmail.com 58.8.140.171:192.168.1.108

  

สมัครไปที่กรม 47 หลายเดือนแล้วครับ ไมไม่เรียกผมชะที ผมก็พร้อมที่จะสู้เพื่อชาติเหมือนกันนะครับ รักชาติแต่ขาดการสนับสนุนอ่ะ ใครว่างๆโทรคุยกันได้นะ 0880897797 หรือ 0845252657 ครับผม

 


  6 ก.ย. 2553 19:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สุริยา กำเหนิด

 ทหาร  เกณปี2527 118.173.176.216

  

คิดถึงเจ้านายเก่ามากครับ ร้อยเอก

 สงบ  นากถนอม(ขอโทษด้วยครับไม่ทราบยศตอนนี้)

 


  4 พ.ย. 2553 15:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ทหารรักชาติ

  182.52.121.109

  

เกิดเป็นชายเชื่อชาติชาย ทหารบกไทยเก่งการ์ดชายชะกัน

ผมขอยกย่องเหล่าทหารทั้งหลาย เทิดทูนเหนื่อหัว

ว่า เป็นผู้กล้าของชาติ

 


  16 ธ.ค. 2553 19:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จ่าสิบเอก สมภพ

  110.49.204.147

  

ผมขอแนะนำการเป็นทหารพราน

ผมขอแนะนำให้ทุกๆคนที่อยากจะป็นทหารพรานอาสา จงคิดให้ดีก่อนเพราะผมก็เคยคิดที่จะเป็นขอให้ทุกๆคนตั้งใจเรียนให้จบ ม.6 แล้วก็ไปสอบนายสิบจะดีกว่าคับ สำหรับทหารพรานอาสาคือผู้ที่ยังหางานทำไม่ได้เท่านั้น  (ผมขอแน่นำ นะคับ พิจารณาให้ดีๆก่อน เลือกอาชีพที่เราชอบ )

 


  16 ก.พ. 2554 16:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พลทหาร

 peckky003@hotmail.com 110.171.12.13:10.0.100.111

  

ผม มาจาก ศูนย์ ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่4  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อยากไปปฎิบัติ หน้าที่ ประจำที่ ตากใบ  จังหวัด นราธิวาส มาก  บ้านแม่อยู่ที่นั้น  เรียนด้วยความเคารพอย่างยิ่ง แม่ทัพภาค4ภาค        พลตรี อุดมชัย ธรรมาสาโรรัชต์  ช่วยผมได้ไหมครับได้ครับ  ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิต นี้  

 


  26 ก.พ. 2554 12:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ไพรดำ

 moolmp@hotmail.com 119.31.126.66

   ข้าจะสู้ จนเลือดหมด หยด สุดท้าย ข้าจะสู้ไม่ห่วง ชีวาวาย ถึงข้าตาย ก็อย่าคิดยึดแผ่นดิน

 


  20 มี.ค. 2554 16:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สุรพงศ์ (ทหารเก่า)

 surapong25@hotmail.com 124.122.196.238:192.168.1.10

   อยากทราบว่า กองร้อยทหารพรานที่42 อ.นาทวี จ.สงขลา ในปี2554ไม่ทราบว่าเปิดรับสมัคร อส.ทพ.(ชาย)เมื่อไหร่ครับรบกวนตอบกลับด่วนด้วยน่ะครับ ถ้าเปิดอยู่จะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

 


  18 เม.ย. 2554 19:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ต่อ

 Aomnat_nat@hotmail.com 223.204.124.20

  

ใกล้แล้วครับการรับสมัครทหารพรานชาย กรมทหารพรานที่ ๑๑ จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครใหม่ทั้งกรม

 


  7 พ.ค. 2554 22:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผมเอง

  125.27.144.107

  

ประมาณเดื่อนใหนคราบ...จะเปิดรับสมัครทหารพรานชาย  กรม ทหารพรานที่11  ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครา..บ  ผมอยากจะรับใช้แผ่นดินเกิด  ไม่เคยกลัวตาย อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องแผ่นดินไทย

 

 


  12 พ.ค. 2554 01:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โยธิน

 jonsaa_@hotmail.com 180.183.202.129

  

ผมสมัครได้ไหมครับผม เป็นทหารตอนอายุ18 เพราะสมัครเอา แล้วพอ20ผม ปลดผมอยากจะเป็นทหารพรานต่อ ต้องทำยังไงครับผมเป็นคนเชียงใหม่ พ่อแม่เสียหมดแล้ว อยู่ตัวคนเดียว ผมรู้สึกอยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์บาง ถ้ายังไงก็ขอคำตอบด้วยน่ะครับ Tel.0816024236 -โย

 


page << Back 1 2 [3] 4   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010