Logo Webboard ของ RFAC
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : กว่าจะมาเป็น... หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  โพสต์เมื่อ : 8 พ.ย. 2550 19:46 น.  

ความเป็นมาก่อนการจัดตั้งหน่่วยทำลายใต้น้ำ

      ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒  กองกำลังทางเรือของทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายอักษะต่างก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษซึ่งเป็น หน่วยรบขนาดเล็ก ที่ได้รับการฝึกให้มีขีดความสามารถเหนือทหารทั่วไป  เข้าปฏิบัติการเพื่อทำลายกองเรือ  สิ่งก่อสร้างและ สถานที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม  ทำการก่อวินาศกรรมและปฏิบัติการลับอื่น ๆซึ่งผลการปฏิบัติของแต่ ละฝ่ายก็ได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษนี้ได้กระทำตลอดเวลาและแม้ว่า สงครามโลก ครั้งนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วภารกิจของหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ก็ไม่ได้จบสิ้นตามลงไปด้วยแต่กลับได้รับการพัฒนาทั้ง ด้านการฝึก องค์บุคคลนักรบพิเศษ   การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์และยุทธวิธีใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น   อันจะมีผลทำให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆีความง่ายและบรรลุ วัตถุประสงค์ตลอดจนองค์บุคคลมีความปลอดภัยสูง   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  8 พ.ย. 2550 19:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  

         จากความสำเร็จของหน่วยรบพิเศษดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจึงมีความคิดที่จะจัดตั้งหน่วยทำลายใต้ำน้ำ (underwater demolition team , UDT ) ขึ้นในวันที่ ๒๓และ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้เชิญผู้แทนเหล่าทัพ และกรม ตำรวจไปประชุมร่วมกับหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐ ประจำหน่วย MAAG (MILITARY ASSISTANCE ADVISORY GROUP ) ต่อมาคือ JUSMAG/TH เรืองการจัดตั้งหน่วยฝึกว่ายน้ำ ซึ่งหมายความถึงการฝึกของหน่วย UDT ( ยูดีที )  ด้วย   การ ประชุมคราวนั้น ที่ประชุมมีมติให้กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งหน่วยฝึกนี้ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ะสนับสนุนการ ฝึกโดยจัดครูฝึกและอุปกรณ์การฝึกให้เพียงพอกับการฝึก

 


  8 พ.ย. 2550 19:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  

  
     ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕กองทัพเรือได้อนุมัติให้ดำเนินการฝึกอบรมการทำลายใต้น้ำตามแนวความคิดข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติเริ่มแรกในการจัดตั้งหน่วยทำลายใต้น้ำของกองทัพเรือต่อมากองเรือยุทธการได้ประกาศรับสมัคร กำลังพลเข้าฝึกอบรมเป็นมนุษย์กบ ( Frogman ) โดยกำหนดจำนวนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศไม่เกินเรือโทจำนวน ๓ นาย และนายทหารประทวน ๔ นายกำหนดทดสอบร่างกายและตรวจสุขภาพในทำนองเดียวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรือ ดำน้ำมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
 

       นายทหารสัญญาบัตร                    นายทหารประทวน

              ร.ท.ญงสุข                    สุนทรนาค  (พล.ร.ท.)         พ.จ.ท.ชวน            ศุภลักษณ์  (พ.จ.อ.)

              ร.ท.วิสนุ                       ปราบศากุน (พล.ร.ท.)        พ.จ.ท.หาญ           บันเทิงจิตต์ (ร.ท.)

              ร.ท.มนตรี                     ประเทืองมาศ ( น.อ.)         พ.จ.ท.สุรพล         พึ่งสังข์  (น.ต.)

                                                                                                    พ.จ.ต.วงศา         เหมะธร(น.ท.)

 


  8 พ.ย. 2550 19:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  

  
        การฝึกมนุษย์กบในครั้งนั้น  มีหน่วย ซี ซัพพลาย (SEA SUPPLY) ซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศสหรัฐ ฯที่ให้ความ ช่วยเหลือแก่กรมตำรวจ  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฝึกและให้ถือว่าเป็นความลับที่สุด
 
        ในการเตรียมการฝึก   ทางหน่วยซี ซัพพลายได้ให้คณะผู้รับการฝึกชุดแรกไปรับการฝึกรบพิเศษที่ค่ายเอราวัณ  จังหวัดลพบุรี (ต่อมาค่ายฝึกนี้ได้โอนไปขึ้นกับกองทัพบก)  เพื่อให้มีความรู้ในการรบพิเศษเป็นพื้นฐานไว้   ก่อนที่จะไปฝึกใน ต่างประเทศ  โดยไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๕ การฝึกรบพิเศษครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๑๑ ผู้รับการ ฝึกมีทั้งทหารบก  ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ  ให้เวลา ๕ สัปดาห์  ต่อด้วยการฝึกกระโดดร่มอีก  ๒  สัปดาห์  สำเร็จ การฝึกเมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖  นับว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือรุ่นแรกที่ผ่านการฝึกหลักสูตรกระโดดร่ม
 
         ต่อมาในต้นปี พ.ศ.๒๔๙๖  หน่วยซีซัพพลายได้เสนอให้การสนับสนุนการฝึกด้านการทำลายใต้น้ำให้กับกำลังพลของ กองทัพเรือและกรมตำรวจ  ซึ่งผ่านการฝึกการโดดร่มมาแล้ว  การสนับสนุนครั้งนี้ทางหน่วยซีซัพพลายขอให้กองทัพเรือและ กรมตำรวจปกปิดเป็นความลับด้วยเหตุผลบางประการ  ซึ่งกองทัพเรือได้ให้ความเห็นชอบและมีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัด กองทัพเรือจำนวน ๗ นาย  ประกอบด้วยนายทหาร ๓ นายและพันจ่า ๔ นาย รวมกับข้าราชการสังกัดกรมตำรวจจำนวน  ๗  นายเป็น ๑๔ นายไปเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว โดยออกเดินทางในคืนวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๖โดยเครื่องบินC–47จาก สนามบินดอนเมืองไปยังเกาะไซปันหมู่เกาะมาเรียน่าในบริเวณสถานที่ฝึกจะไม่มีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่เลยฝึกทุกวันตั้ง แต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระยะเวลาฝึกอบรมหลักสูตรนี้ประมาณ ๑๑ สัปดาห์คณะผู้รับการฝึกทั้งหมดสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักทำลายใต้น้ำชั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖โดยเครื่องบินC – 47
 
      เมื่อกำลังพลกองทัพเรือได้รับการฝึกวิชาการทำลายใต้น้ำในต่างประเทศ เดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วกองเรือ ยุทธการได้มีความคิดที่จะดำเนินการฝึกอบรมความรู้นี้ขึ้นภายในประเทศจึงได้เสนอกองทัพเรือขอจัดตั้งหน่วยฝึกและอบรม หน่วยทำลายใต้น้ำในเวลาต่อมา ซึ่งหลังจากกองทัพเรือได้พิจารณาข้อเสนอของกองเรือยุทธการแล้วจึงได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยฝึก และอบรมหน่วยทำลายใต้น้ำเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๖ โดยให้ เรือโท วิสนุ ปราบศากุน (ยศขณะนั้น)เป็นผู้บังคับ หน่วยฝึก  มีทหารสหรัฐ ฯ และผู้ที่ผ่านการฝึกในต่างประเทศมาแล้วเป็นครูฝึกดำเนินการฝึกในพื้นที่อำเภอสัต***บ จังหวัดชลบุรี  โดยกองทัพเรือกำหนดให้กองเรือยุทธการทำการฝึกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือและเหล่าทัพอื่นรวมทั้งกรมตำรวจด้วย  แต่ผู้เข้ารับการฝึกมีเพียงข้าราชการกองทัพเรือเท่านั้น  โดยสมัครเข้ารับการฝึกจำนวน ๖๒ นาย มีผู้สามารถผ่านการตรวจสุขภาพ และตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งด้านความประพฤติ ความไว้วางใจในการร่วมความลับ  ความมานะอดทนในการปฏิบัติงาน  ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๔ นายเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๖ นาย พันจ่า ๔  นาย และจ่า ๔ นาย
 
         การฝึกครั้งนั้น ได้กำหนดความมุ่งหมายให้ผู้รับการฝึกได้รู้วิธีการทำลายใต้น้ำ UNDERWATER DEMOLITION  ชั้นต้น  ระยะเวลาในการฝึกประมาณ ๒ เดือน โดยเริ่มการฝึกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๗  และเสร็จสิ้นการฝึกเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๗  มีผู้สำเร็จการฝึก ๑๔ คน

 


  8 พ.ย. 2550 19:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  
       ในการฝึกอบรมนักทำลายใต้น้ำรุ่นที่ ๒  ซึ่งเป็นการฝึกตามหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ พลเรือเอกหลวงชำนาญอรรถยุทธิ์  รักษาราชการผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในขณะนั้น  ได้ให้โอวาทแก่นักทำลายใต้น้ำเมื่อ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙   เป็นโอวาทที่มีคุณค่าแก่นักทำลายใต้น้ำทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตซึ่งควรยึดถือและนำ ไปปฏิบัติ ดังมีข้อความดังนี้
                
              

         ท่านผู้มีเกียรติ ”ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้
 ยืนยันความชื่นชมโสมนัสของกองเรือยุทธการ และโดยเฉพาะของข้าพเจ้าที่ได้เห็นกิจ           การของ หน่วยทำลายใต้น้ำสำเร็จเป็นรูปถึงขั้นสามารถเปิดการฝึกและอบรมนักเรียนนัก           ทำลายใต้น้ำวันนี้
       หน่วยทำลายใต้น้ำเป็นหน่วยที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ ๒แต่โบราณมามนุษย์รู้จัก ลงไปอยู่ใต้น้ำแต่เพียงตัวเปล่า  หรือสวมเครื่องประดาน้ำ ต่อมาเมื่อการดำเนินการสงคราม เจริญขึ้นความจำเป็นที่จะต้องใช้ทหารลงไปทำงานใต้น้ำเป็นระยะเวลานานและสามารถ นำเครื่องมือลงไปด้วย ตลอดจนมีความสามารถเคลื่อนที่ได้โดยกว้างขวางมี มากขึ้นจึงได้ มีการคิดค้นเครื่องช่วยหายใจตลอดจนเครื่องมืออย่างอื่นจนผู้ที่ลงไปทำงานใต้น้ำสามารถทำ งานอัน ยากลำบาก เช่น การทำลายสิ่งกีดขวางบริเวณหัวหาด เป็นต้น ได้ผลดีเป็นที่พอใจ  จึงได้เกิดหน่วยนี้ขึ้นในกองทัพต่าง ๆ แทบทุกประเทศ กองทัพเรือได้ เล็งเห็นคุณประโยชน์ ์และความจำเป็นของหน่วยนี้ จึงได้เริ่มดำเนินการจัดให้ นายทหารใน กองเรือได้ทำการ
ศึกษวิทยาการแขนงนี้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๖ ในชั้นต้นได้จัดนายทหาร ส่วนหนึ่งรับการอบรม ก่อน การดำเนินการอบรมได้เป็นไปด้วยดีโดยลำดับจนนายทหาร ของเรามีความชำนาญ และรอบรู้พอที่ถ่ายทอดวิชาการให้แพร่หลายยิ่งขึ้นทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนซึ่งท่าน ทั้งหลายกำลังจะเข้าฝึกอบรมในวันนี้ขึ้น 
 
        การที่กิจการของโรงเรียนนี้จะเจริญยิ่งขึ้นไปได้นั้นย่อมต้องอาศัยท่านทั้งหลายที่
ี่เป็นครู อาจารย์และที่เป็นนักเรียนได้ร่วมกันตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนอย่างจริงจังและ
หมั่นเพียรศึกษาหาความ รู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอและเมื่อสำเร็จการศึกษา แล้ว ทำการฝึกหัดในทางราชการโดยไม่ทอดทิ้งจึงจะนับได้ว่าได้ผลดีแก่ทางราชการ  อนึ่งในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านขอให้สังเกตไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า กองเรือยุทธการมิได้มีความประสงค์ที่จะให้ท่านนำวิทยาการที่ท่านจะได้รับการอบรมนี้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์บุคคลหรือกลุ่มชนใดอันไม่สุจริตแต่หากต้องการให้ท่านนำไปใช้เพื่อ กิจการของกองเรือยุทธการ หรือส่วนราชการอื่นของกองทัพเรือโดยเฉพาะนอกจากนั้นยัง ไม่ต้องการให้ท่านนำวิทยาการเหล่านี้ไปเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องขอให้ท่านทั้งหลาย ได้พึงสังวร ไว้ในโอกาสนี้ด้วย

         ท่านทั้งหลายที่ได้สมัครเข้ารับราชการในหน่วยนี้จะเป็นผู้ที่สามารถรักษาเกียรติ ิและความไว้วางใจที่ทางราชการมอบหมายให้ท่านได้   จึงขอถือโอกาสขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย  ในที่สุดข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดาครูอาจารย์และนักเรียน ตลอดจนท่าน ผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดโรงเรียนนี้ จงประสบความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปทั้งในทาง ราชการและส่วนตัว  นึกใดประสงค์ใดในทางที่ชอบที่ควรขอให้สำเร็จบรรลุความปรารถนา ทุกประการและขอให้โรงเรียนของหมวดทำลายใต้น้ำจงอยู่ยืนยงสถาพรต่อไปชั่วกาลนานเทอญ

                                                                         
                                    พลเรือเอกหลวงชำนาญอรรถยุทธิ์
                                รักษาราชการผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 


  8 พ.ย. 2550 20:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

              อย่างไรก็ตามแม้ว่าการฝึกอบรมจะมีทั้งที่กระทำในประเทศ หรือต่างประเทศจนได้ผู้มีความ สามารถตามความประ สงค์จำนวน ๒๑  นายแล้วก็ตาม  แต่ในขณะนั้นบุคคลเหล่านั้น ยังเป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกในชั้นต้นเท่านั้น  ยังไม่มีผู้ใดได้รับการฝึก ในชั้นสูง (ADVANCED  COURSE) เลย  ดังนั้นกองเรือยุทธการจึงเสนอขออนุมัติกองทัพเรือในการส่งผู้ที่ผ่านการฝึกใน ชั้นต้นจำนวน ๑๖ นาย ไปรับการฝึกชั้นสูงในต่างประเทศเช่นครั้งแรกโดยความช่วยเหลือของหน่วยซีซัพพลาย โดยมีเรือโท วิสนุ ปราบศากุนเป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งกองทัพเรือได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๗ คณะหน่วยฝึกซึ่งมีเฉพาะทหารเรือ  ได้เดินทางโดยเครื่องบิน C – 47 ออกจากดอนเมืองในคืนวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๗  สถานที่ฝึกเป็นอีกด้านหนึ่งของเกาะ ไซปัน ระยะเวลาการฝึก ๙ สัปดาห์ ประกอบด้วยวิชาดำน้ำ ๑๕๖ ชั่วโมง,วิชาการข่าว ๑๗๒ ชั่วโมง , วิชาการอาวุธและ การรบแบบกองโจร ๑๓๖ ชั่วโมง  จบการฝึกในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗  และเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗   จากการฝึกในระดับชั้นสูงนี้ ทำให้ผู้สำเร็จการฝึกมีความสามารถในการปฏิบัติงานใต้น้ำ  กับสามารถปฏิบัติการทางลับได้ด้วย  ไม่ใช่เฉพาะงานสำรวจหาดและทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด แบบ UDTแล้ว

 


  8 พ.ย. 2550 20:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  

  .....

 


  8 พ.ย. 2550 20:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  

  
จัดเตรียมกำลังสำหรับ  ปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ 
ปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมาย การฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษทางเรือขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

 
การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
การปฏิบัติการจิตวิทยา   ในพื้นที่ ทร.รับผิดชอบ
การสำรวจหาด, ทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด,ตัดรอนเป้าหมายสำคัญทางทหาร บริเวณพื้นที่ยกพลขึ้นบก
ดำเนินการด้านการข่าวลับ
ก่อวินาศกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
ปฏิบัติการค้นหาและถอดทำลายวัตถุระเบิด
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทนของ   หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
ดำเนินการฝึกกำลังพลอื่น ๆ ในขีดความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ
การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
          - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ
         - สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์  ๓๖
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
ปฏิบัติกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


  20 ก.พ. 2552 14:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สมัยกานต์

 Doom_com@hotmail.com 61.7.161.27:192.168.212.120

   ซักวันผมจะต้องฝึกให้ได้  ผมต้องมีวันนั้น

 


  21 มี.ค. 2552 12:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ลูกอ๊อด

  125.24.82.93

   ขอให้สมหวังนะไอ้น้องอย่าไปเคาะระฆังก่อนเวลานะ

 


  20 เม.ย. 2552 16:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ญ.หญิง

 lovelovezaza2009@hotmail.com 124.121.69.224

  

พี่พี่ทุกคนเก่งกันจังเลยนะค่ะพี่ชายของหนูก็จบหน่วยลบพิเศษแล้วกำลังเตรียมตัวไปทำงานที่3ชายแดนภาคใต้ขอให้พี่พี่ทุกคนสู้สู้สู้สู้..............************..............

น้อง............ญ.หญิงมัธยมปลายจ้า*************

 


  13 พ.ค. 2552 13:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป รักสงบ

  58.136.16.81

  

ทำอย่างไงถึงจาได้ไปฝึกแบบนี้บางอ้าครับ สักครั้งในชีวิตนี้คือความใฝ่ฝันของผม ที่จะได้ฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจม

 


  14 มิ.ย. 2552 13:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป แฟนมนุษย์

  202.29.6.246

  

มนุษย์รุ่น 36 กำลังจะจบแล้วนี่ สู้ๆ นะ

 


  31 ก.ค. 2552 13:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป pat

 prapar39.hotmail.com 118.172.244.91

  

เป็นหน่วยที่ฝึกยากที่สุด ดีที่สุด อย่าเอามาพูดเล่น

 

 


  1 ส.ค. 2552 21:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป D7

 pakkorn26@hotmail.com 125.26.85.9

  

ที่เกาะพระอยากรู้จังไอ้ชูชาติ ไทยแย้ม ,สำเริง  หยอยสระ, สวัสดิ  ศรีสำโรง  , เกริกศักดิ์  ชอนกระโทกและไอ้ต่ายสุดหล่อ, ท่านเทพบุตร ยอดเขาเอฟเวอร์เรส , ประเสริฐ ทิพย์พิมลอยู่สบายดีหรือเปล่า...คิดถึงและเป็นห่วงทุกคน ขอโทษยังไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายคน ว่าง ๆ ไปปราบนักการเมืองชั่วกันเถอะ...ฮูย่า

 


  7 ส.ค. 2552 11:27 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป GOLF เด็กพิโลก

 witawat100@hotmail.com 118.172.136.245

  

พวกพี่ๆเก่งมากเลยครับ

ผมจะต้องเป็นอย่างพี่ให้ได้เลย

ผมเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆนะครับ

 


  19 ก.ย. 2552 14:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tom

 windasu@yahoo.com 124.122.61.146

  

จบไปแล้วกับ มนุษย์กบ รุ่นที่ 36 ติดปีกอ่อนวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาตัวให้หายและก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็ง สู้ ๆ ขอให้หายไวๆ

 


  25 ต.ค. 2552 20:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป KITTY

 dragon_sakura_kit@hotmail.com 112.142.82.149:192.168.16.105

  

รู้ไหมคะว่าเราน่ะภูมิใจมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีแฟนเป็นซีลและก็มีพี่ชายเป็นซีลด้วยค่ะแฟนเป็นรุนที่35

ส่วนพี่ชายเราเป็นรุ่นที่30ค่ะ

 


  26 ต.ค. 2552 16:20 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sascad

 sas.commando@windowslive.com 202.29.60.211

  

เยี่ยมคับ หลายคนถามว่าทำไงถึงไปฝึกได้ มันต้องมีโควต้าคับ(เป็นโควต้าของหน่วยรบพิเศษ ทัพอากาศ =คอมมานโดอากาศโยธิน ทัพบก=รพศ ตร.นี่ไม่ค่อยแน่ใจ ว่านอกจากนเรศวร261แล้วจะมีหน่วยอืนหรือป่าว) แต่การฝึกของหน่วยซีลนั้นถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วนี่ถือว่าโอเคคับแต่มีหลายหน่วยอาทิ gsg-9เขาก็ฝึกหนักกว่าหน่วยซีลเหมือนกันคับ ตามกฏของนักปฏิบัติการที่ว่า ในสนามรบไม่มีผู้ชนะร่วม ผู้แพ้คือผู้ถูกฆ่า ผู้ชนะคือผู้ฆ่า รบให้กับที่ฝึกมา ฝึกให้หนักเพื่อที่จะเป็นผู้อยู่รอดในสนามรบ

SEAL= SEA AIR LAND

 

 


  8 ธ.ค. 2552 19:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป canton 3/50

 canton.7@hotmail.com 113.53.199.133

   จบกันแล้วเหรอครับ รุ่น 36 ผมอยู่ทันรุ่น 35 ติดปีก สุดยอดมากเลย คิดถึงเกาะพระ คิดถึงเพื่อน 3/50 เคารพรองศุภชัย

 


  9 ธ.ค. 2552 21:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ด.ช.จตุรงค์ บุญจำนงค์

 novamedia_skyline@windowslive.com 124.120.110.84

  

ผมอยากเป็นแบบพวกพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับ

ผมฝันว่าอยากเป็น

 


page [1] 2   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010