Logo Webboard ของ RFAC
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๑

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
RFAC

  
watcharin1@msn.com 125.24.149.28

  โพสต์เมื่อ : 15 พ.ย. 2550 14:32 น.

คำแนะนำการรับสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๑ ( ฉบับย่อ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก

------------------------------------

. ความมุ่งหมาย กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ของกองทัพบก

 

. หลักสูตรการศึกษาและเหล่าทหารที่ต้องการรับ ระยะเวลาการศึกษา ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการการเป็นนายทหาร

ชั้นประทวน จำนวน ๑๓ เหล่า ดังนี้.-

เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่

เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง

เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน

เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์

เหล่าทหารการข่าว

 

. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

. บุคคลพลเรือน

. ทหารกองประจำการ

. พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก

. อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก

 

. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (.) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

. บุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง .. ๒๕๒๙ ถึง ..๒๕๓๔ ) ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด .. ๒๕๓๐ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณียกเว้นจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ (รด.ปี ) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

. ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของ

กองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน ..๒๕๒๗ )

. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ

นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่กาเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

. ไม่อยู่ในสมณะเพศ

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

.๑๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม ...รับราชการทหาร ..๒๔๙๗ ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  15 พ.ย. 2550 14:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
RFAC

  
watcharin1@msn.com 125.24.149.28

  

. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-

. บุคคลพลเรือนใช้ ใบสมัครสีขาว สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร)

. ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก ใช้ ใบสมัครสีฟ้า หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน จำนวน รูป (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัด ด้านหลังรูปทุกใบ) และเอกสารที่กำหนดส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ชุด พร้อมตัวจริง

. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองของ

สถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ . อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ชุด พร้อมตัวจริง

. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา ารดา มาเพิ่มเติมด้วย

. เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย

. สำเนา สด., สด. หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี จำนวน ชุด พร้อมตัวจริง

. ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชาชั้น ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ในวันรับสมัคร ได้แก่

. หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ถึงชั้นปีที่ ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรองหรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น

. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน

. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับ

เวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

. หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ

นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย . ) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก ( รับเฉพาะระดับกีฬาที่กำหนดนี้เท่านั้น )

. ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ . จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตรสำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด

. หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันที่

จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

 


  15 พ.ย. 2550 14:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
RFAC

  
watcharin1@msn.com 125.24.149.28

  

. กำหนดเวลา

. จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง ๓๐ บาท

ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

- ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิต ในนาม พันเอก ธนากร ทองศุข กรมยุทธศึกษาทหารบก

ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐.- บาท

พร้อมชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจนเพื่อการจัดส่ง

พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

- กองทัพภาคที่ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

รุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก

- ระหว่าง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ( เว้นวันหยุดราชการ)

- ระหว่าง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

. การรับสมัคร

พื้นที่ส่วนภูมิภาค

- วันที่ – มกราคม ๒๕๕๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จังหวัดลำปาง

- วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ จังหวัดพิษณุโลก

- วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ จังหวัดนครราชสีมา

- วันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

- วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก

. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( บางนา )

. ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ เมษายน ๒๕๕๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ

ทางอินเตอร์เน็ต www.atc-rta.com, www.rta.mi.th, www.tv5.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐-๓๓๓-๑๖๖

. สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ทดสอบสุขภาพจิต ทดสอบว่ายน้ำ และสมรรถภาพร่างกาย

วันที่ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ และ วันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพ

. ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ

ทางอินเตอร์เน็ต www.atc-rta.com, www.rta.mi.th, www.tv5.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐-๓๓๓-๑๖๖

. การรายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา : กองทัพบกจะแบ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ออกเป็น รุ่น เพื่อรายงานตัวเข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก ในวันที่ – พฤษภาคม ๒๕๕๑และ วันที่ – พฤศจิกายน ๒๕๕๑

 


  15 พ.ย. 2550 14:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
RFAC

  
watcharin1@msn.com 125.24.149.28

  

. การคัดเลือกผู้สมัคร

. ใบสมัครและรายละเอียดการปฏิบัติ ตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับมีปรากฏในคำแนะนำการรับสมัคร

. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยขอบเขตไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

. ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องมารายงานตัวตามวันที่ประกาศนัดเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจโรค ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ทดสอบสุขภาพจิต ตามวันเวลาที่กำหนด

 

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและว่ายน้ำ

ประเภท

เกณฑ์ต่ำสุด

เกณฑ์ ๕๐ %

เกณฑ์ ๑๐๐ %

หมายเหตุ

ดึงข้อ

ครั้ง

ครั้ง

๑๕ ครั้ง

 

วิ่ง ,๐๐๐ เมตร

.๔๕ นาที

.๑๕ นาที

.๒๕นาที

 

ดันพื้น(ภายใน นาที)

๑๐ ครั้ง

๓๔ ครั้ง

๘๔ ครั้ง

 

ลุก–นั่ง(ภายใน๓๐ วินาที)

๑๑ ครั้ง

๒๑ ครั้ง

๓๘ ครั้ง

 

ว่ายน้ำ ๒๕ เมตร

ภายใน นาที

ภายใน นาที

ภายใน นาที

 

 

ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องผ่าน อย่างน้อยเกณฑ์ต่ำสุดทุกประเภทและมีผลการทดสอบ วิ่ง, ดันพื้น และ ลุก-นั่ง

รวมกัน ๕๐ % ขึ้นไป

. ผู้ที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวทำสัญญาก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีข้าราชการ

ชั้นสัญญาบัตรประจำการ เป็นผู้รับรองค้ำประกันด้วย

 


  15 พ.ย. 2550 14:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
RFAC

  
watcharin1@msn.com 125.24.149.28

  

. สถานที่ศึกษา : โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๐. สิทธิของนักเรียนนายสิบทหารบก

๑๐. ในระหว่างการศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามที่ทางราชการกำหนด

๑๐. ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จะได้รับพิจารณาส่งเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน

เตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด

๑๐. เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี รับเงินเดือนระดับ . ชั้น เดือนละ๕,๘๑๐.- บาท ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด )

๑๑. ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทัพภาค มณฑลทหารบกจังหวัดทหารบก ทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) –๒๒๔๑–๔๐๖๘ - , –๒๒๔๓–๖๑๒๔-, –๒๒๔๑–๔๐๓๖, –๒๒๔๑–๔๐๔๖,–๒๒๔๑–๑๖๖๐ ต่อ ๑๒๓๔ และ โทรศัพท์ทหาร ๕๓–๒๓๖๔๔, ๕๓–๒๓๖๔๖, ๕๓–๒๓๖๘๓, ๕๓–๒๓๖๘๔, โทรศัพท์ภายในกองทัพบก ๙๕๔๓๐, ๙๕๔๓๓, ๙๕๔๔๖, ๙๕๔๔๗ ต่อ ๑๒๓๔ หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร –๒๒๔๑–๐๒๗๔,

–๒๒๙๗–๖๑๙๐ และโทรศัพท์ทหาร ๙๖๑๙๐, ๘๙๐๓๐, ๘๙๐๕๐ และ ๘๙๐๕๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***********************************

 


  1 พ.ค. 2552 09:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากเป็นตำรวจ

 pongsakorn_jame@hotmail.com 125.26.231.155

  

ต้องเกรจเฉลี่ยเท่าไรครับ^^

แล้วแต่ละเหล่าเกรจเฉลี่ยเท่าไร^ ^

 


  14 พ.ค. 2552 17:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เก้+

 mr.zo.lo@hotmail.com 118.172.135.172

  

อืม เกรจ เฉลี่ย เท่า ไร คับ

 

น้ำ ๆ หนัก 50 กว่าๆ

 

สอบได้ไหม คัรบๆ แล้ว ดึง ข้อ เนี้ยเป้นยัง ไง

 

ช่วย แอด กลับ เมลนี้ ที่ นะ ครับๆ อยาก รู้ๆ

 

อยาก เป้นนัก เรียน นาย สิบ ครับๆ

 

 

 

 

 


  21 ส.ค. 2552 21:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โน๊ตครับ

 suthapza_@hotmail.com 117.47.68.227

  

เกรจเฉรี่ยเท่าไรครับ ผมอะนำหนัก80กว่าครับ แต่มั่นใจมากว่าการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผมผ่านฉลิวแน่ครับ แต่สอบตอบคำถามไม่รู้ว่าจะรอดป่าวครับเพราะว่าเรียนไม่เก่งอะไม่รู้ว่าจะสอบได้ป่าวนี้

 


  11 ก.ย. 2552 09:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กกุย

  125.27.249.1

  

ปี53รับสมัครวันไหน

 

 


  12 ก.ย. 2552 15:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เจมส์

 jameszadis@hotmail.com 119.31.62.44

  

ปี53รับสมัครวันไหนหรอครับ?

 


  26 ต.ค. 2552 21:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พีพี

 songsong996@hotmail.com 125.26.251.130

   ว่ายน้ำไม่เป็นสอบได้ หรือเปล่าครับ อยากเข้าเหล่าทหารแพทย์

 


  27 ต.ค. 2552 17:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป pp

 songsong996@gmail.com 125.26.254.169

  

วันก่อนใส่ e-mail ผิด ผมอยากรู้ว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นจะสอบนายสิบได้หรือเปล่าครับ อยากเข้าเหล่าทหารแพทย์

 


  30 ต.ค. 2552 17:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป d

  118.174.16.124

   1พย 52 จะรายงานตัวไปเรียน สู้นะลูก

 


  5 ธ.ค. 2552 02:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นายณัฐวุฒิ

 nattawut_nick@hotmail.com 124.121.240.164

  

ปี 53 รับสมัครตอนไหนครับ คุณสมบัติยังไงบ้าง

 

  ไงช่วยส่งเมล์มาบอกผมด้วยจะได้ตั้งตัว

 


  19 ธ.ค. 2552 14:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ATTS .52

 sutipong_28@hotmail.com 117.47.18.138

  

คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๓ ( ฉบับย่อ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก

------------------------------------

.     ความมุ่งหมาย  กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑  ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก

.    หลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี  เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน  ๑๓  เหล่า  ดังนี้.-

เหล่าทหารราบ                     เหล่าทหารม้า                    เหล่าทหารปืนใหญ่

เหล่าทหารช่าง                     เหล่าทหารสื่อสาร             เหล่าทหารขนส่ง

เหล่าทหารสรรพาวุธ           เหล่าทหารพลาธิการ         เหล่าทหารการเงิน

เหล่าทหารสารวัตร             เหล่าทหารแพทย์               เหล่าทหารการสัตว์

เหล่าทหารการข่าว

.    ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

.   บุคคลพลเรือน เพศชาย

.๒   ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด)

๓.๓   พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก

๓.๔   อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก

.    คุณสมบัติของผู้สมัคร    ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

.   สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

.๒   เป็นชายไทย  อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.. ๒๕๓๑ ถึง พ..๒๕๓๖ )   ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.. ๒๕๓๒ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี     ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓  (รด.ปี ๓) ขึ้นไป  ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓)  มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

.๓   ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี  (ไม่เกิดก่อน พ..๒๕๒๙ )

.๔   มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

.๕   มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

.   เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

.๗   ไม่อยู่ในสมณะเพศ

.   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ  หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

.   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

.๑๑   ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

.๑๒   ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ..๒๔๙๗   ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

.    หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร   ดังต่อไปนี้.-

.  ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น  (ไม่ใช้รูปถ่าย  กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร)

๕. ๒  ใบสมัครสีฟ้า  สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก

หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒ นิ้ว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน  ๓  เดือน   จำนวน ๕ รูป  (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัด ด้านหลังรูปทุกใบ)  และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด

.๓   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ชุด  พร้อมตัวจริง

.๔   หลักฐานแสดงคุณวุฒิ    สำเนาประกาศนียบัตร    หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.)  หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ ๔. อย่างใดอย่างหนึ่ง  จำนวน ๑ ชุด   พร้อมตัวจริง

.๕   สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย

.   เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร   หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ   เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย

.๗   สำเนา สด.,  สด.๙  หรือ  สด.๔๓   แล้วแต่กรณี  จำนวน  ๑  ชุด  พร้อมตัวจริง

. ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา  ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

.    หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๕ ในวันรับสมัคร ได้แก่

.    หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรอง  หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ  มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก  เท่านั้น

.   หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

.   หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน  ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน

.   หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม  หรือ มีการปราบปรามการจลาจล  หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

.   หลักฐานแสดงว่า  เป็นนักกีฬาทีมชาติ  นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ)       นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา  นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. )   และนักกีฬากองทัพบก    ซึ่งออกให้โดย   คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ    การกีฬาแห่งประเทศไทย    กรมพลศึกษา    สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท    หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก

.     ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ ๖.  จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร สำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา ๑ ชุด   ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด

๖.๗    หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม  ไม่น้อยกว่า    ๑๒๐  วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

๗ กำหนดการ

.     จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร  ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง ๓๐ บาท

ทางไปรษณีย์    ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒   ถึง  วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๓

ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิต  ในนาม   พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม   กรมยุทธศึกษาทหารบก  
ถนนเทอดดำริ  แขวงถนนนครไชยศรี
   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐  ในราคาชุดละ  ๑๕๐.- บาท  พร้อมระบุ ชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง ให้ชัดเจน

พื้นที่ส่วนภูมิภาค        ระหว่างวันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๕๓    ถึง   วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

   กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา   กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก  กองทัพภาคที่ ๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑลทหารบก   และ จังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ  ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รุงเทพมหานคร   จำหน่ายใบสมัคร       กรมยุทธศึกษาทหารบก

ระหว่าง วันที่    ๔  มกราคม ๒๕๕๓    ถึง  วันที่   ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   ( เว้นวันหยุดราชการ)

 

 


  30 ส.ค. 2553 15:20 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เกริกไกร

 push_1610@hotmail.com 202.93.60.30:192.168.1.42

   มีรร.กวดวิชาเข้านร.นายสิบทหารบกไหมครับ.....ในกทม

 


  30 ส.ค. 2553 15:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เกริกไกร

 push_1610@hotmail.com 202.93.60.30:192.168.1.42

   ใครรู้จักรร.กวดวิชาเข้านร.นายสิบทหารบกช่วยบอกด้วย....อีเมล์นี้....ปี2554

 


  30 ส.ค. 2553 15:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เกริกไกร

 push_1610@hotmail.com 202.93.60.30:192.168.1.42

   push_1610@hotmail.com......ใครรู้จักรร.กวดวิชเข้านรนายสิบทหารบกบอกด้วย...อีเมล์นี้

 


  26 ก.ย. 2553 20:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กดี

 pandi_128@hotmail.com 114.128.79.112

  

ดีคับผมขอข้อมูลการสมัครนายสิบทหานบก ปี 2554 หน่อยคับว่าเปิดสมัครวันไหนเดือนไหน

 


  28 ก.ย. 2553 13:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นักศึกษาวิชาทหาร

  182.52.122.91

  

ของข้อมูลการสอบเข้าด้วยนะครับ

 


  28 ก.ย. 2553 13:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ว่าที่ นายสิบ

  182.52.122.91

  

สอบที่ไหน จ. ไหนครับ

 


page [1] 2   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010