Logo Webboard ของ RFAC  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๑

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
RFAC

  
watcharin1@msn.com 125.24.149.28

  โพสต์เมื่อ : 15 พ.ย. 2550 14:32 น.

คำแนะนำการรับสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๑ ( ฉบับย่อ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก

------------------------------------

. ความมุ่งหมาย กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ของกองทัพบก

 

. หลักสูตรการศึกษาและเหล่าทหารที่ต้องการรับ ระยะเวลาการศึกษา ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการการเป็นนายทหาร

ชั้นประทวน จำนวน ๑๓ เหล่า ดังนี้.-

เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่

เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง

เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน

เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์

เหล่าทหารการข่าว

 

. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

. บุคคลพลเรือน

. ทหารกองประจำการ

. พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก

. อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก

 

. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (.) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

. บุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง .. ๒๕๒๙ ถึง ..๒๕๓๔ ) ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด .. ๒๕๓๐ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณียกเว้นจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ (รด.ปี ) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

. ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของ

กองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน ..๒๕๒๗ )

. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ

นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่กาเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

. ไม่อยู่ในสมณะเพศ

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

.๑๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม ...รับราชการทหาร ..๒๔๙๗ ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก   Admin ลบความคิดเห็นนี้