Logo Webboard ของ RFAC
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : ทหารกองหนุน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2550 15:13 น.

ทหารกองหนุน

แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และ ทหารกองหนุนประเภทที่

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

ม.๔ (๔) " ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ " หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด หรือ ทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ มีที่มา ๒ ทาง

๑. ปลดออกจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการครบกำหนด

๒. ทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  18 ส.ค. 2550 15:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

ระยะเวลาที่อยู่ในชั้นกองหนุน

ต้องอยู่ในกองหนุน ชั้นที่หนึ่ง ๗ ปี ชั้นที่สอง ๑๐ ปี ชั้นที่สาม ๖ ปี

เมื่ออยู่ในชั้นกองหนุนครบทั้ง ๓ ชั้น แล้ว ปลดเป็น พ้นราชการทหารประเภทที่

เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้วจะได้หนังสือสำคัญเป็นหลักฐาน ให้ซึ่งจะมีรายการแจ้งให้ทราบว่าเมื่อใดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เมื่อใดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เมื่อใดจะพ้นราชการทหาร หนังสือสำคัญนี้ จะติดอยู่กับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ของทหารบกปกสีกากีแกมเขียว ของทหารเรือปกสีกากีของทหารอากาศปกสีเทา

หนังสือสำคัญนี้ ถ้าชำรุดหรือสูญหาย ต้องแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร ขอรับใหม่

การแจ้งขอรับหนังสือสำคัญใหม่นี้ ม.๔๒ กำหนดว่า ต้องแจ้งด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สามารถแจ้งได้ มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๒ บาท

 


  18 ส.ค. 2550 15:15 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒

ม.๔ (๕) " ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ " หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองเกินตาม ม.๓๙ หรือ ปลดจากกองประจำการตาม ม. ๔๐

๑. ปลดจากทหารกองเกิน ตาม ม.๓๙

ม. ๓๙ (ม.๓๙ แก้โดย พ.ร.บ. ฉบับที่ ๓ ลง ๒๑ ม.ค. ๐๗)

ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกำหนดปลดแล้วให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามลำดับ คือ

อายุ ๓๐ ปี บริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒

อายุ ๔๐ ปี บริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓

อายุ ๔๖ ปี บริบูรณ์ เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒

๒. ปลดจากกองประจำการตาม ม.๔๐

ม. ๔๐ “ทหารกองประจำการ ถ้าต้องจำขัง หรือจำคุก ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง เมื่อมีกำหนดวันที่จะต้องทัณฑ์ หรือต้องโทษ รวมได้ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก็ดี หรือทหารกองประจำการผู้ใด ซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นว่าจะทำให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหาร ด้วยประการใดๆก็ดี จะปลดเป็น ทหาร กองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัด ออกใบสำคัญให้แก่ทหารที่ถูกปลดนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ใบสำคัญนี้ถ้าชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อรับใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑ บาท แต่ถ้าการชำรุด หรือ สูญหายนั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม “

ม.๔๐ เป็นบทบัญญัติยกเว้น ม.๙ คือ ทหารกองประจำการเมื่อเข้ารับราชการในกองประจำการครบกำหนดแล้ว ต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที แต่ถ้ามีเหตุตาม ม.๔๐ ต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ มี ๒ กรณีคือ

๑. ระหว่างที่เป็นทหารกองประจำการต้องทัณฑ์ถูกจำขังครั้งเดียวหรือหลายครั้งมีกำหนดวันที่จะต้องทัณฑ์ รวมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือต้องโทษ จำคุก ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมวันที่จะต้องโทษไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. ในระหว่างที่เป็นทหารกองประจำการ กห. เห็นว่าจะทำความเสื่อมเสียแก่ทางราชการทหาร

การปลดตามมาตรานี้ จะปลดเป็นชั้นที่ ๑ ๒ ๓ หรือพ้นราชการทหาร ตามอายุ ผวจ.พร้อมด้วย

สัสดีจังหวัดจะออกใบสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าใบสำคัญชำรุดสูญหาย ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ มาตรา ๑๖

 


  18 ส.ค. 2550 15:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

พ้นราชการทหารประเภทที่ ๑

ม.๔ (๖) " พ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ " หมายความว่า ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่างๆ จนครบกำหนด หรือ โดยพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้"

คำว่า "พ้นราชการทหาร"หมายความว่า ไม่เกี่ยวข้องกับราชการทหารอีกต่อไป

พ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ มาได้ ๒ ทาง

๑.รับราชการในชั้นกองหนุนต่างๆครบเวลาตาม ม.๙ แล้ว

๒.ระหว่างเป็นทหารกองประจำการ เป็นคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ถูกปลดตาม ม.๔๑

๓.ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ระหว่างเข้ารับการเรียกพลหรือระดมพล พิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้

ให้ ผวจ.พร้อมด้วย สัสดีจังหวัด ออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

 


  18 ส.ค. 2550 15:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒

ม.๔ (๗) " พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ " หมายความว่า ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ที่มีอายุครบ ๔๖ ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนายทหารนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ

พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ มาได้ ๔ ทาง

๑.ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุครบ ๔๖ ปีบริบูรณ์แล้ว

๒.เป็นทหารกองเกิน ถูกเรียกพลหรือระดมพล ตามมาตรา ๓๖ ระหว่างนั้นเกิดพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ปลดตาม ม.๔๑

๓.ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ถูกเรียกพลหรือระดมพล ตามมาตรา ๓๖ ระหว่างนั้นเกิดพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ปลดตาม ม.๔๑

๔.นายทหารสัญญาบัตรถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ

ให้ ผวจ.พร้อมด้วย สัสดีจังหวัด ออกใบสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

 


  18 ส.ค. 2550 15:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

การควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุน

๑. การควบคุมทหารกองเกิน

อำเภอ

๑. เมื่ออำเภอได้รับลงบัญชีทหารกองเกิน(ประจำปี)ไว้แล้วให้ทำบัญชีงบหน้าควบคุมยอดจำนวนทหาร

กองเกินไว้ข้างในปกหน้าบัญชีทหารกองเกิน

๒. คัดรายชื่อจากบัญชีทหารกองเกิน(แบบ สด.๑) ที่ได้แยกเป็นตำบล เรียงลำดับหมู่บ้านและเรียงบ้าน

เลขที่ แล้ว ลงในบัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารกองเกิน(แบบ สด.๒) ส่งจังหวัด ภายใน มกราคม ทุกปี

ถ้ามีการรับลงบัญชีใหม่หรือมีการจำหน่ายขาดจากบัญชีเมื่อได้เพิ่มหรือจำหน่ายแล้วแจ้งจังหวัดทราบ

 


  18 ส.ค. 2550 15:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

จังหวัด

๑. คัดรายชื่อจาก สด.๒ ลงใน บัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (สด.๒๗) ทำ

บัญชีงบหน้าควบคุมยอดจำนวนไว้ที่ปกบัญชี

๒. เก็บยอดจำนวนทหารกองเกิน ลงใน บัญชีทหารกองเกินที่ยังไม่ได้รับการฝึก (ตพ.๔) จำนวน ๒ ชุด

เก็บไว้ ๑ ชุด ส่ง จทบ. ๑ ชุด ภายใน มี.ค. ทุกปี จำนวนทหารกองเกินในบัญชีนี้ให้ลงด้วยดินสอดำเพื่อแก้ไขเมื่อมี่การเปลี่ยนแปลง

ถ้ามีการเพิ่ม หรือจำหน่ายขาดจากบัญชีต้องแจ้งให้ จทบ.ทราบ ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

โดยใช้ บัญชีจำนวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึกที่เปลี่ยนแปลง (ตพ.๗)

 


  18 ส.ค. 2550 15:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

จังหวัดทหารบก

๑. คุมยอดจำนวนทหารกองเกิน ตาม ตพ.๔ ซึ่งได้รับจาก จังหวัด

๒. เมื่อได้รับ ตพ.๗ เพิ่มหรือจำหน่ายให้ถูกต้อง

 


  18 ส.ค. 2550 15:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

๒. การควบคุมทหารกองหนุนประเภทที่ ๒

อำเภอ

๑. ทหารกองเกินที่อายุครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์ สัสดีอำเภอบันทึกปลดย้ายประเภทใน สด.๑ โดยคำนวณอายุและบันทึกปลด เป็นชั้นที่ ๒,๓ และพ้นราชการทหารในคราวเดียวกัน

๒. คัด ตพ.๒

จังหวัด

๑. บันทึกปลดใน สด.๒๗ จนพ้นราชการทหาร

๒. คัดรายชื่อลง ตพ.๒ (ประเภทบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒) แยกเป็นตำบลและอำเภอ จำนวน ๒ ชุด เก็บไว้ ๑ ชุด ส่ง จทบ. ๑ ชุด ภายใน มีนาคม ทุกปี

เมื่ออายุครบปลดย้ายประเภทกองหนุนในชั้นต่อไปเมื่อใด สัสดีจังหวัด แก้ชั้นกองหนุนในบัญชีของหน่วยให้ถูกต้อง เมื่อครบกำหนดปลดพ้นราชการทหาร ให้ทำลายบัญชีได้

๓. ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๑ ตาม มาตรา ๔๐ จังหวัด คัด

รายชื่อลงใน สด.๒๗ ในชั้นปี ตำบล อำเภอเดียวกัน เมื่ออายุครบปลดเป็นชั้นที่ ๒ เมื่อใด สัสดีจังหวัดบันทึก

ปลดใน สด.๒๗ จนพ้นราชการทหาร

คัดรายชื่อลง ตพ.๒ โดยแยกบัญชีไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก อายุครบปลดเป็นชั้นที่ ๒ จึงคัดรายชื่อ

ไปรวมไว้ใน ตพ,๒ ตำบล อำเภอ และชั้นปีเดียวกัน

จังหวัดทหารบก

๑. ควบคุมทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามรายชื่อใน ตพ.๒ ซึ่งได้รับจากจังหวัดเมื่ออายุครบกำหนด

ปลดย้ายประเภทกองหนุนในชั้นต่อไปเมื่อใด สัสดีจังหวัดทหารบก แก้ชั้นกองหนุนให้ถูกต้อง ปลดพ้นราชการทหารเมื่อใดให้ทำลายบัญชีได้

๒. ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๑ ตาม ม. ๔๐ สัสดี จทบ.คัดรายชื่อลง ตพ.๒ โดยแยกบัญชีไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก อายุครบปลดเป็นชั้นที่ ๒ จึงคัดรายชื่อไปรวมไว้ใน ตพ,๒ ตำบล อำเภอ และชั้นปีเดียวกัน

 


  18 ส.ค. 2550 15:20 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

๓. การควบคุมทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

จังหวัดทหารบก

๑. สัสดี จทบ. จำหน่ายรายชื่อในบัญชีทะเบียนกองประจำการ

๒. คัดรายชื่อลง ตพ.๒ (ประเภทบัญชี ส.ต.หรือ จ.ต.(กองประจำการ)กองหนุน และพลทหารกองหนุน)

โดยแยกบัญชีเป็น รุ่นปี ชั้นกองหนุน สังกัดเมื่อเป็นกองหนุน จังหวัดภูมิลำเนาทหาร ตามหางว่าวนำปลด

๓. ส่งหางว่าวนำปลดไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหาร

จังหวัด

๑. บันทึกปลดหลัง สด.๓

๒. คัดรายชื่อลง ตพ.๒ (ประเภทบัญชี ส.ต.หรือ จ.ต.(กองประจำการ)กองหนุน และพลทหารกองหนุน)

โดยแยกบัญชีเป็น รุ่นปี ชั้นกองหนุน สังกัดเมื่อเป็นกองหนุน อำเภอภูมิลำเนาทหาร

๓. แจ้งอำเภอให้ทราบเพื่อบันทึกปลดใน สด.๑

๔. เมื่อครบกำหนดปลดย้ายประเภทเป็นกองหนุนชั้นต่อไป สัสดีจังหวัดจัดการปลดให้ถูกต้อง เมื่อครบกำหนดปลดพ้นราชการทหาร ให้ทำลายบัญชีทหารกองหนุนได้

๕. สำหรับ ทร.และทอ. ให้สัสดีจังหวัดติดต่อเกี่ยวกับการควบคุม กับหน่วยที่ ทร.หรือ ทอ. มอบหมาย

เช่นเดียวกับการติดต่อ จทบ.

 


  18 ส.ค. 2550 15:20 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

การจำหน่ายหรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุน

การจำหน่ายหรือแก้ไขอาจมีได้หลายกรณี ทั้งจำหน่ายชั่วคราวและจำหน่ายขาดจากบัญชี

การจำหน่ายชั่วคราว ได้แก่ เข้าเป็นทหารประจำการ ผ่อนผันไม่เรียกเข้าฝึกวิชาทหาร,ทดลองความพรั่งพร้อม,ระดมพล ฯลฯ

๑. ถ้าเหตุจำหน่ายหรือแก้ไขต่างๆนั้นเกิดขึ้นทางหน่ายทหาร ให้หน่วยทหารแจ้งต่อ จทบ. แล้วจทบ.

แจ้ง จังหวัดภูมิลำเนาทหาร เพื่อแจ้งไปยังสัสดีอำเภอ

๒. ถ้าเหตุเกิดขึ้นทาง อำเภอ หรือ จังหวัด ให้แจ้งต่อกัน แล้วให้จังหวัดแจ้งไปยัง จทบ. โดยใช้ บัญชี

จำหน่ายหรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุนที่เปลี่ยนแปลง (ตพ.๖) ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

 


  18 ส.ค. 2550 15:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

การจัดทำบัญชียอดจำนวนทหารกองเกิน และ ทหารกองหนุนประเภทที่

สัสดีจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบยอดทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอยู่ในวันที่ ๓๑ มกราคม ทุกปี เพื่อรายงานให้หน่วยเหนือทราบ

๑. ทหารกองเกิน

ตรวจสอบยอกเป็นชั้นปี ทั้ง ๑๒ ชั้นปี ลงใน บัญชีจำนวนทหารกองเกิน (สด.๒๒) แยกเป็นอำเภอ และแยกเป็น "ได้รับการฝึกแล้ว" กับ "ยังไม่ได้รับการฝึก"

ทำบัญชีสถิติยอดจำนวนทหารกองเกิน แยกเป็นอำเภอและชั้นปี

๒. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

ตรวจสอบนับยอดลงในบัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (สด.๒๑) แยกเป็นอำเภอโดยแยกเหล่า,พรรคหรือแผนก, สังกัด, รุ่นปีที่ปลดและชั้นกองหนุนที่ปลด แยกแผนกฯ จัดทำแผนกละฉบับ

ชั้นที่ ๑,,๓ ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

๓. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒

ตรวจสอบนับยอดลงในบัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (สด.๒๓) แยกเป็นอำเภอแยกเป็น "ได้รับการฝึกแล้ว" กับ "ยังไม่ได้รับการฝึก" เหล่าหรือแผนก สังกัด และ ชั้นปี

ชั้นที่ ๑,,๓ ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

๔. เมื่อจัดทำบัญชีจำนวนทหารกองหนุน ตาม ๒,๓ แล้ว ให้จัดทำ บัญชีตารางสถิติจำนวน ทหาร

กองหนุน รวมทั้งจังหวัด แผกเป็นแผนก ทบ.ทร.ฯ

๕. สัสดีจังหวัด รวบรวม

บัญชีจำนวนทหารกองเกิน บัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกองเกิน

บัญชีจำนวนทหารกองหนุน บัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกองหนุน

ส่ง มทบ. ภายใน เม.ย. ทุกปี

๖. มทบ.

รวบรวมบัญชีดังกล่าว แยกเป็นแผนก รวมทั้ง มทบ.

สำหรับบัญชีตารางสถิติจำนวนทหารกองหนุนนั้น ให้แยกเป็น จทบ. ตาม ผนวก จ.เสนอตามสายการบังคับบัญชา ถึง ทบ. ภายใน พ.ค. ทุกปี

๗. จทบ.

จัดทำบัญชียอดจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑,,๓ ทั้ง จทบ. แยกเป็นรุ่นปีที่ปลด และชั้นกองหนุน ชั้นละ ๒ ฉบับ เสนอตามสายการบังคับบัญชา ถึง ทบ. ภายใน มี.ค. ทุกปี

 


  18 ส.ค. 2550 15:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

ปกติกระทำแต่ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ สำหรับทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และ ทหารกองเกิน สามารถเรียกได้เช่นกัน แต่ไม่มีงบ

หน่วยที่รับผิดชอบในการทำบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนที่สังกัด ทบ.ได้แก่ จังหวัดทหารบก

แผนกสัสดีจังหวัด และ หน่วยสัสดีอำเภอ

จทบ.

๑. ในเดือน ม.ค. ทุกปี คัดรายชื่อ

- นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน

- นายทหารประทวนกองหนุน เฉพาะประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑,๒ (รด.)

- ส.ต.(กองประจำการ)กองหนุน เฉพาะประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

- พลทหารกองหนุน เฉพาะประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

ที่จะทำการตรวจสอบสภาพ ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

๒. แยกบัญชีเป็น ๔ ประเภท

- นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน

- นายทหารประทวนกองหนุน

- ส.ต.(กองประจำการ)กองหนุน

- พลทหารกองหนุน

๓. ส่งบัญชีฯให้แผนกสัสดีจังหวัดที่ทหารกองหนุนมีภูมิลำเนาทหาร ประเภทละ ๓ ชุด

๔. เมื่อได้รับบัญชีคืนมา ใหเก็บไว้เป็นหลักฐานของ จทบ. บันทึกผลการตรวจสอบ ลงใน ตพ.๒

ตพ.๓ และแก้ไขให้ตรงกับของจังหวัดอยู่เสมอ

กพ.ทร., กพ.ทอ.

คัดรายชื่อและส่งบัญชีให้จังหวัด ในเดือน ม.ค. และดำเนินการอย่างอื่นเช่นเดียวกับ จทบ.

แผนกสัสดีจังหวัด

๑.เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพ จาก จทบ.,กพ.ทร.,กพ.ทอ. ให้ตรวจสอบรายชื่อและรายการต่างๆ ให้ตรงกับบัญชีทหารกองหนุน (ตพ.๒,ตพ.๓)ของจังหวัด ถ้ามีรายการคลาดเคลื่อนให้แก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพ แล้วแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ

๒.เก็บบัญชีฯ ไว้ ๑ ชุด ส่งอำเภอ ๒ ชุด

๓.เมื่อได้รับบัญชีคืนจากอำเภอ ให้คัดลอกลงฉบับของจังหวัด แล้วส่งชุดของอำเภอคืน จทบ.

๔.บันทึกผลการตรวจสอบสภาพลงใน ตพ.๒, ตพ.๓

๕.เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอย่างใดในบัญชีตรวจสอบสภาพ ให้แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน

อำเภอ

๑. เก็บบัญชีไว้ที่อำเภอ ๑ ชุด

๒. อีก ๑ ชุด

- ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล ให้กำนันไปตรวจสอบ

- ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรี

- ถ้าไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี ให้นายอำเภอมีหนังสือขอความร่วมมือจากตำรวจท้องที่เป็นผู้ดำเนินการ หรือส่งหนังสือถึงเจ้าตัว

- ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกองหนุนภายในเขตท้องที่มารายงานตัว เพื่อกรอกข้อความ ในบัญชีตรวจสอบสภาพ ตามผนวก ฉ.

๓. แนะนำการเขียนบัญชีให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือตำรวจ ให้ถูกต้อง

๔. เมื่อได้รับบัญชีฯ คืนจากผู้ตรวจสอบ ให้คัดลอกลงบัญชีที่อำเภอเก็บไว้โดยให้สัสดีอำเภอลง

ลายมือชื่อรับรองถูกต้อง แล้วส่งชุดของอำเภอที่คัดลอกแก้ไข ให้จังหวัด

๕. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพลงใน ตพ.๒,ตพ.๓

๖. เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใด ให้สัสดีอำเภอแก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพ ของอำเภอแล้วแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อแก้ไขให้ตรงกัน

การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

๑. ปกติกระทำปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. ทุกปี หากมีความจำเป็นต้องกระทำการ

ตรวจสอบนอกเหนือไปจากนี้ ในท้องที่ใด ให้ ผบ.จทบ. ดำเนินการได้

๒. ทหารกองหนุนที่สังกัด ทร.ทอ.ให้กระทำตามที่แต่ละกองทัพต้องการปกติกระทำภายใน ม.ค. ถึง มิ.ย. เช่นเดียวกันหากมีความจำเป็นต้องกระทำนอกเหนือจากนี้ ให้ จก.กพ.ทร. จก.กพ.ทอ. ดำเนินการได้

๓. เมื่อดำเนินการครั้งใหม่แล้ว ให้ทำลายบัญชีเดิม ตามระเบียบงานสารบรรณ

 


  18 ส.ค. 2550 15:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

สัสดีอำเภอกับกับระบบการควบคุมกำลังสำรอง

๑. การจัดทำ ตพ.๒ (ทบ.๑๐๐-๐๗๗)

- บัญชี ส.ต.หรือ จ.ต.(กองประจำการ)กองหนุน

- บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน

- บัญชีทหารกองเกินที่ได้รับการฝึกแล้ว

- บัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒

๒. การจัดทำ ตพ.๓ (ทบ.๑๐๐-๐๗๘)

- บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน

- บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ

- บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง

๓. การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

- การส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้ กำนัน นายกเทศมนตรี หรือตำรวจ

- การจัด เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนด้วยตนเอง

- การรายงานผลการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ต่อสัสดีจังหวัดภายในกำหนด

๔. หลักฐานการควบคุม แก้ไข บัญชี ตพ.๒ ตพ.๓

- การจัดทำ ตพ.๖ (ทบ.๑๐๐- ๐๘๑)

- รวบรวมหลักฐาน บัญชีรายชื่อผู้ยกเว้น ผ่อนผัน และการเพิกถอน

- แก้ไข ตพ.๒,ตพ.๓ กรณี

๑) ได้รับผลการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

๒) ได้รับการเรียกพล/ระดมพล

๓) ได้รับ ตพ.๖ แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกำลังพลสำรองจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง

๔) สนับสนุนกำลังพลสำรองให้หน่วยทหารในพื่นที่ นำไปจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง

๕) คัดแยกบัญชี เมื่อครบกำหนดเปลี่ยนแปลงประเภทของกองหนุน และปลดพ้นราชการ

๖) การจัดทำ แก้ไข บัญชีงบยอด ตพ.๒ ตพ.๓ ให้ทันสมัย

๕. หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

- การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนประจำปี ระหว่า ม.ค. - มิ.ย.

๑) ออกคำสั่งตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ม.ค. ทำได้เลยไม่ต้องรอจังหวัด

๒) ต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ที่ออกตรวจสอบสภาพ

- การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพล

- ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกพลของอำเภอไว้เป็นหลักฐาน

 


  18 ส.ค. 2550 15:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.145.48

  

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๑. พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. กฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตาม ม. ๕๑ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ฯ

๒.๑ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๘) วิธีนับอายุ ตามมาตรา ๓(๑)

๒.๒ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๘) นักบวชศาสนาอื่น ฯลฯ ตามมาตรา ๑๔ (๒)

๒.๓ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๙๘) ทหารกองเกินซึ่งจะเรียกเข้ารับราชการกองประจำการตาม ม.๒๓

๒.๔ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ฯลฯ ตาม ม. ๒๗(๒)

๒.๕ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) ผู้ซึ่งสมควรให้อยู่ในกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปีตาม ม.๙ วรรค ๒

๒.๖ ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๔) เหตุการณ์พิเศษ ฯลฯ ตาม ม.๙ วรรค ๑

๒.๗ ฉบับที่ ๓๕ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีอื่น ตามมาตรา

๒.๘ ฉบับที่ ๓๖ การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

๒.๙ ฉบับที่ ๓๗ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

๒.๑๐ ฉบับที่ ๓๙ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งได้รับการผ่อนผัน การเรียกพลฯลฯ

๒.๑๑ ฉบับที่ ๔๐ การลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๖,๑๘,๑๙,๒๑

๒.๑๒ ฉบับที่ ๔๒ การยกเว้นครู

๒.๑๓ ฉบับที่ ๔๕ บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่

๒.๑๔ ฉบับที่ ๗๓ บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙(๓)

๒.๑๕ ฉบับที่ ๗๔ โรค,สภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม ม.๔๑

๓. บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กห. กับ มท. ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๓.๑ การลงบัญชีทหารกองเกิน

๓.๒ การเรียกคนเข้ากองประจำการ

๓.๓ การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ

๓.๔ การปลดและจำหน่าย

๓.๕ การย้ายภูมิลำเนาทหารหรือย้ายที่อยู่

๓.๖ การเรียกทหารกองเกินและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหาร

๓.๗ การออกหนังสือสำคัญ ใบสำคัญ แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.ประมวลกฎหมายอาญา

๒.พ.ร.บ.สัญชาติ

๓.ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ กห.,ทบ. ซึ่งเป็นรายละเอียดกำหนดเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ

<script language=JavaScript src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"> <script src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc1.js"> <script src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc2.js"> <script language=JavaScript src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"> <script language=JavaScript> geovisit();

 


  20 ม.ค. 2554 09:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พ.อ.อ.การะเวก สีทา

 karaweg2510@hotmail.com 118.175.72.115

  

ขอเรียนปรึกษาดังนี้

            ปัจจุบันผมได้โอนย้ายไปเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่ 16 ธ.ค.2539 และเป็นกองหนุนประเภท 2 กองทัพอากาศ หลักฐานทางทหารใบ สด.43 ผมต้องไปเอาที่ใด ภูมิลำเนาทหารเดิมอยู่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และก่อนเกษียณราชการผมต้องทำอย่างไรกับหลักฐานทางทหาร ปัจจุบันอายุ 44 ปี

 


  9 ม.ค. 2556 17:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนที่ข้องใจ

  125.27.37.28

   การเรียนนักเรียน รด. ที่จบปีที่ 3 เหตุใดถึงไม่ทำให้เหมือนกัน แต่ก่อนปีที่ผ่านมาไม่เคยเรียกพล พอถึงรุ่น ปี50 ได้มีการเรียกพล และเรียกรายงานตนอยู่ 2 ปี และเรียกรายงานตนอีก 27 ม.ค. 56 ได้ทราบว่า ปี 51 ก็เรียกรายงานตนแต่ไม่มีการฝึก เหมือนปี 50 อยากทราบว่าทำไมไม่ทำอะไรให้เท่าเทียมกัน ทำไมถึงหลายมาตรฐาน และทำไมถึงไม่รับผู้ที่ต้องการรับราขการทหาร เช่นผู้ที่สอบนักเรียนจ่าไม่ว่าเหล่าใด หรือผู้ที่สอบนักเรียนโรงเรียนนายทหารไม่ติดเข้ารับราชการ แทนที่จะมาบังคับผู้ที่เขาไม่ชอบ และทำงานอยู่แล้ว บางคนเพิ่งทำงาน หากตกงานใครจะรับผิดชอบ อย่าอ่างว่าเป็นหน้าที่และความรักชาติเพราะที่ชาติบ้านเมืองวุ่นวายน่าจะรู้ว่ามีสาเหตุมาจากใคร ระดับใด

 


  18 เม.ย. 2556 13:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วุธติศักดิ์ ขวัญสกุล

 Wuttisak_kkk@hotmail.com 27.55.0.95

   ผมจับได้ใบดำจะเป็นทหารกองหนุนประเภทอะไรครับช่วยตอบหน่อย

 


  11 มิ.ย. 2556 11:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จ่ากองร้อย

 sunti-vi-@hotmail.com 113.53.182.189

   ทหารใหม่กำลังฝึกถูกศาลส่งฟ้องในคดียาเสพติดโทษจำคุก 2 ปี จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อต้องกลับมาเป็นทหารใหม่ให้ครบกำหนดหรือต้องปลดประจำการหรือไม่ครับ

 


page [1]

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010