Logo Webboard ของ anuraknu
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ค่าย อนุรักษ์ฯ มน.

  

  Topic : การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป admin

 m_man_p@hotmail.com 61.7.156.182:10.0.2.1

  โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2549 12:25 น.  เป็นการใช้ดินอย่างชาญฉลาดโดยมีการป้องกัน และลดปัญหาการพังทลายตามธรรมชาติแล้วหน้าดินอุดมสมบูรณ์หนา 1 ซม. จะใช้เวลาสร้าง 100-400 ปี แต่กิจกรรมของมนุษย์จะทำให้หน้าดินสูญเสียไปได้ในเวลาเพียง 10-20 ปี เท่านั้น (ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2537) ถ้าดินจำนวน 1 ไร่ เสียหน้าดินไป 1 นิ้ว จะทำให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง 1-3 ถัง (วินัย และบานชื่น, 2537) จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ดินไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.การป้องกันการพังทลายและสูญเสียหน้าดิน ทำได้หลายวิธี คือ

    1.1 การเพาะปลูกพืชอย่างถูกวิธี ได้แก่
    1) การใช้วัสดุคลุมดิน (Mulching) คือ การใช้พวกเศษซากพืช พลาสติก มูลสัตว์ ฯลฯ คลุมหน้าดินไว้ เพื่อป้องกันการชะล้าง เพิ่มอินทรียวัตถุ และรักษาความชื้นในดินไว้
    2) การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีรากมาก รากลึก ใบแผ่แน่น และโตเร็ว เช่น หญ้าแฝก ยึดหน้าดินไว้เพื่อป้องกันการชะล้างและช่วยรักษาความชื้น นอกจากนี้ ซากพืชยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้ดีขึ้นอีกด้วย
    3) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (Strip cropping) คือ การปลูกพืชต่างชนิดกันสลับเป็นแถบตามที่ราบหรือขวางความลาดเทของพื้นที่ที่ลาดชัน ประมาณร้อยละ 2-12 เพื่อลดความรุนแรงของการไหลของน้ำ
    4) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour cropping) ได้แก่ การปลูกพืชขวางความลาดเทของพื้นที่ตามเส้นแนวระดับหรือเส้นแนวขอบเนิน (contour line) เพื่อจะลดความรุนแรงของการไหลของน้ำในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทร้อยละ 3-8
    5) การปลูกพืชตามขั้นบันได (Terracing) คือ การทำดินเป็นขั้นขวางตามแนวลาดชัน เพื่อเก็บกักน้ำ ลดความเร็วของน้ำ และกักแร่ธาตุที่ถูกชะล้างไว้ให้กับดิน
    6) การปลูกพืชบังลม (Windbreak) เป็นการปลูกพืชที่มีกิ่งใบแน่น ไม่โค่นล้มง่ายขวางทางลมไว้เพื่อลดความแรงของลม และลดการระเหยของน้ำที่ผิวหน้าดิน

    1.2 การควบคุมการไหลของน้ำในแหล่งน้ำ ทำได้หลายวิธี เช่น
    1) การสร้างเขื่อน และฝายเพื่อเก็บกักและลดอัตราการไหลของน้ำ
    2) การสร้างกำแพงกั้นตามชายฝั่งน้ำ เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย
    3) การสร้างแนวกำแพง หรือปักหลักไม้ (หลักรอ) เพื่อบังคับทิศทางการไหลของน้ำ โดยไม่ก่อปัญหาการพังทลายของดินตามชายฝั่ง

    1.3 ไถพรวนเชิงอนุรักษ์ (Conservation tillage) เพื่อลดการสูญเสียดิน และน้ำ
    1) ไถดินไม่ให้แตกร่วนมากเกินไป
    2) ไถดินให้เป็นร่องลึกมากกว่าไถให้เป็นร่องกว้าง
    3) ไถโดยปล่อยให้เศษซากพืชตกค้างตามผิว และใต้ดิน
    4) ไถดินน้อยๆ ครั้ง เพื่อลดการรบกวนเดิม

2.การป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    2.1 ป้องกันการเผาป่าหรือการเกิดไฟไหม้ป่า เพราะความร้อนของไฟจะทำลายฮิวมัส
(humus) ซึ่งเป็นอินทรียสารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารพืช

    2.2 ไม่ทำไร่เลื่อนลอย เพราะจะขาดการจัดการดิน จึงทำให้หน้าดินเสื่อมโทรม

    2.3 การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) เป็นการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าในพื้นที่เดียวกันโดยปลูกไม่พร้อมกันเพื่อให้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในความลึกระดับต่างๆ ถูกพืชนำไปใช้ และควรเลือกปลูกพืชตระกูลถั่วด้วย เพราะถั่วจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน

    2.4 ไถกลบซากพืช รวมทั้งการทำปุ๋ยพืชสดซึ่งเป็นการปลูกพืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบลงไปในดินในช่วงที่กำลังออกดอก เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุแก่ดิน

    2.5 ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก จะให้ผลในเชิงอนุรักษ์ดีกว่าปุ๋ยเคมี

    2.6 ไม่ควรปลูกพืชที่ใช้ธาตุอาหารพืชมากเกินไปหรือพืชทำลายดิน พืชเหล่านี้ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และยูคาลิปตัส

3.การปรับปรุงดิน ได้แก่ การปรับความเป็นกรด ด่าง เค็ม หรือ สภาพทางกายภาพของดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น

    3.1 การใส่ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์) หรือใส่ปูนมาร์ลเพื่อแก้ไขดินกรด

    3.2 การใส่ยิปซัมเพื่อแก้ไขดินด่าง

    3.3 การทดน้ำเพื่อชะล้างเกลือ หรือกรดออกจากดิน

    3.4 การใส่แกลบเพื่อดูดซับเกลือที่จะซึมขึ้นมายังผิวดินเดิม

    3.5 การใส่อินทรียวัตถุ เช่น หญ้า ฟางข้าว เถาถั่ว ฯลฯ ลงในดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ดินเหนียวมีลักษณะร่วนขึ้น ดินทรายเกาะตัวกันได้ดีขึ้น และช่วยให้ดินด่างมีความเป็นกรดมากขึ้น

4.การแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

    4.1 เพิ่มประสิทธิภาพผลการวางแผนครอบครัว

    4.2 เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ที่ดิน เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแผนใหม่ ซึ่งใช้พื้นที่จำกัดแต่ได้รับผลผลิตสูง ใช้แรงงานตลอดทั้งปี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง หรือทำการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อแก้ปัญหาฝนแล้ง ความยากจน และการมีหนี้สินของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่เพียง 10-15 ไร่ ในอัตราส่วน 30:30:30:10 นั่นคือ จัดเป็นแหล่งน้ำเพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 30 แปลงปลูกพืชยืนต้น พืชผักพืชไร่ และพืชสมุนไพรร้อยละ 30 นาข้าวร้อยละ 30 และจัดเป็นพื้นที่บ้าน เลี้ยงสัตว์ โรงเรือน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 10 ทฤษฏีนี้ทำให้รูปแบบในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยของไทยชัดเจนขึ้น อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้

    4.3 ใช้ระบบวนเกษตร เช่น การจัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย และปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น หรือให้ใช้พื้นที่ป่าแต่ต้องช่วยรักษาต้นไม้หรือป่าไม้ไว้

    4.4 สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัดให้รองรับประชาชนได้มากขึ้น

    4.5 พัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงดินเปรี้ยว ให้สามารถทำการเกษตรได้ หรือสูบดินทรายจากแหล่งน้ำขึ้นมาถมพื้นที่เพื่อจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัย

5.การวางแผนและใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดทำผังเมือง และการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน (zoning) ตามความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ เช่น แบ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัย การศึกษา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และเขตพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  14 ก.พ. 2553 21:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Chiara

 nayya@hotmail.co.il 68.44.236.47

   Greeting. Make a decision, even if it's wrong. Help me! Can not find sites on the: Scholarships for enrolled online students. I found only this - free online college scholarships. Scholarships online, online pamphlets in this engineering follow ursula k. five lists: try, teaching, population librarianship, miracle computer, and information are divided every power. Pattern branch is technical and among the most incumbent in pakistan, scholarships online. Thanks for the help ;-), Chiara from Tonga.

 


  4 ส.ค. 2554 14:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป 555

 o123@hotmail.com 101.108.39.44

   การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

 


  7 ก.ย. 2554 19:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Hyun ah jim

 bambam_dsad@hotmail.co.th 110.49.117.245

   ได้ความรู้มากค่ะ

 


  28 ม.ค. 2556 08:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ตรงสิน

 www.Trongsin@hotmail.com 183.88.90.63:192.168.1.202

   ดินประเภทใดที่ใช้ในด้านการเกษตร

 


  3 ก.ค. 2556 20:15 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป กวาง

 Kwang_47@hotmail.com 58.11.129.118

   ไหนล่ะการอนุรักษ์?

 


  13 ส.ค. 2556 22:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น้องฟ้า สุกัญญา ^^

 sukunyas900@gmail.com 110.49.242.9

   ดีมากๆค่ะ ครูให้ใบงานมาทำได้แล้ว อิอิ

 


  23 ต.ค. 2556 13:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป n'ฝ้าย

 fay-s14@hotmail.co.th 171.7.51.65

   งง งง งง ไม่มีสิ่งที่หา แต่ก้ช้วยได้เยอะ คะ

 


  26 มี.ค. 2559 08:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป leilei3915

 linlei3915@hotmail.com 100.43.129.122

   2016-3-26 leilei

kate spade outlet

ray ban sunglasses

babyliss pro

polo ralph lauren

true religion jeans

canada goose uk

coach factory outlet online

christian louboutin shoes

coach outlet online

coach outlet online

coach factory outlet

coach factory outlet

canada goose sale

coach outlet

nike air max 95

ray bans

skechers outlet

gucci outlet online

asics gel kayano

michael kors bags

hollister clothing

burberry outlet

lacoste shoes

oakley sunglasses sale

sac longchamp

ghd hair straighteners

mcm handbags

nike roshe run

nike cortez shoes

salvatore ferragamo

cartier glasses

converse shoes

longchamp

oakley outlet

converse shoes

vans outlet

jimmy choo shoes

cartier watches

instyler max

ray ban outlet

louis vuitton

louboutin outlet

converse sale

cheap oakley sunglasses

ray bans

oakley store

vans shoes

under armour shoes

coach factory online

nike blazer

fitflops outlet

air max

true religion jeans

ed hardy

christian louboutin uk

toms outlet store

calvin klein dresses

lululemon outlet

michael kors handbags

michael kors outlet

michael kors watches

michael kors outlet

kate spade handbags

pandora charms

bottega veneta

ray ban sunglasses

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet

christian louboutin

ralph lauren pas cher

toms outlet

nike running shoes

cheap jordans

michael kors

rolex replica watches

louis vuitton handbags

supra shoes

coach outlet

michael kors handbags

christian louboutin uk

toms shoes

prada handbags

versace

michael kors

michael kors outlet online

michael kors handbags

kate spade outlet

ferragamo shoes

ugg sale

canada goose uk

louis vuitton handbags

michael kors handbags

fitflops outlet

coach purses on sale

gucci borse

michael kors outlet

levis jeans

polo ralph lauren

valentino shoes

michael kors bags

rolex daytona

discount oakley sunglasses

michael kors handbags

toms shoes

ray ban sunglasses

jimmy choo outlet store

nike air max 90

michael kors outlet

louboutin

adidas superstars

reebok shoes

lacoste polo shirts

louis vuitton pas cher

ray ban outlet

valentino store

nike force 1

coach outlet store online

louis vuitton handbags

abercrombie & fitch

michael kors watches

ghd flat iron

converse sale

ugg outlet

coach factory outlet

supra for sale

oakley sunglasses wholesale

chi flat iron

fitflops clearance

ralph lauren

mizuno running shoes

prada handbags on sale

kate spade outlet

nike free runs

coach factory outlet

stephen curry shoes

fitflop uk

toms outlet

levis 511

burberry outlet

coach outlet online

hermes outlet

sac longchamp pliage

mont blanc pens

chaussure louboutin

jordan pas cher

michael kors outlet

coach outlet store online

ralph lauren outlet

fitflops shoes

michael kors bags

coach outlet online

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

hermes belt

timberland boots

ralph lauren

canada goose jackets

micahel kors

true religion jeans

rolex watches

armani jeans

louis vuitton bags

michael kors handbags

cheap basketball shoes

hollister clothing store

asics shoes

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

fitflops sale

cheap jordan shoes

coach outlet online

polo outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban outlet

michael kors bags

converse uk

air max 90

michael kors outlet

nike huarache

burberry uk

michael kors handbags

omega watches

reebok classic

adidas gazelle

coach outlet store

michael kors outlet

adidas shoes

coach outlet

polo ralph lauren outlet

timberland uk

kate spade outlet

calvin klein outlet

burberry outlet online

under armour outlet

burberry

canada goose sale

louis vuitton borse

pandora jewelry

ecco shoes

puma shoes

michael kors

coach outlet online

lululemon sale

michael kors outlet online

burberry outlet handbags

ray ban sunglasses

coach factory outlet

coach outlet online

new balance shoes

armani exchange

air jordan shoes

coach factory outlet online

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses outlet

ugg outlet online

fitflop shoes

babyliss flat iron

coach outlet

reebok shoes

coach outlet store online

burberry outlet

michael kors outlet online

designer handbags outlet

toms outlet

michael kors outlet

true religion outlet

omega speedmaster

coach factory outlet online

reebok outlet

nike tn pas cher

nike store uk

longchamp outlet

louboutin pas cher

kate spade outlet online

ralph lauren outlet

coach outlet

longchamp bag

polo ralph lauren outlet

nike trainers

cheap ray bans

ture religion outlet

prada outlet

ed hardy uk

hollister uk

white converse

michael kors handbags

adidas trainers

air max 90

marc jacobs handbags

jordan shoes

true religion

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010