ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการรุ่นที่ 1 (กทม.)

  

  Topic : ตัวอย่างบทคัดย่อไทยอังกฤษที่ถูกต้องค่ะ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป ฝ่ายวิชาการ

  203.148.177.193

  โพสต์เมื่อ : 29 มิ.ย. 2550 10:53 น.

48720276: สาขาวิชา: การประกอบการ; บธ.ม. (การประกอบการ)

คำสำคัญ:   ความเป็นไปได้/ การลงทุน/ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

                    กานดา รัตนศุภมงคล: การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ (A FEASIBILITY STUDY OF INVESMENT IN JAPANESE LEARNING CENTER, IN SIAM SQUARE AREA) อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์: วุฒิชัย สิทธิมาลากร, Ph.D., พงษ์ศักดิ์ พงษ์วัชรนุกูลเกียรติ, M.A.………หน้า.  ปี พ.ศ. 2550.

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ความเป็นไปได้ทางการตลาด 2) ความเป็นไปได้ทางการเงิน 3) ความเป็นไปได้ของโครงการ

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ มีผลการศึกษาดังนี้

1. การวิเคราะห์ด้านการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ 18.8% สาเหตุที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น คือ มีความสนใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น เวลาเรียนที่เหมาะสมคือ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-ศุกร์หลังเลิกเรียน ขนาดของเรียนที่ต้องการคือ ประมาณ 8 คนต่อหนึ่งห้องเรียน ในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นพบว่า ด้านสถาบัน ด้านครูผู้สอน และด้านทำเลที่ตั้งมีความสำคัญมากต่อการเลือกโรงเรียน ส่วนด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญต่อการเลือกโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

                    2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน พบว่า โครงการลงทุนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ ใช้เงินลงทุนแรกเริ่มเท่ากับ 2,110,110.00 บาท โดยมีอายุโครงการ 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 4,883,313 บาท มีผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 44.61 % ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนทั่วไปในท้องตลาด ในที่นี้จะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ (3% ต่อปี) เป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั่วไปในตลาดผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.31 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 7 เดือน

                    3. จากการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งสองด้าน แสดงให้เห็นว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

 

 

 

48720276:         MAJOR : ENTREPRENEURSHIP; M.B.A. (ENTREPRENEURSHIP)

KEYWORDS:  FEASIBILITY / INVESMENT / JAPANES / LEARNING CENTERS

                    KANDA RATTANASUPAMONGKOL: A FEASIBILITY  STUDY OF INVESMENT IN  JAPANESE  LEARNING CENTERS IN THE  SIAM SQUARE AREA. ADVISOR: WUTTICHAI SITIMALAKORN,Ph.D.,PONGSAKVACHARANUKULKICT,M.A. ………...P. 2007.

 

                    For this research on the feasibility of investment in Japanese learning centers in the Siam Square area the researcher based analysis on different theories; 1)market feasibility, 2) financial feasibility and 3) project feasibility.  A sample group of 400 was used in the research and percentages were used to analyze the data.  From the study it was found that:

                    1. From market analysis it was found that 18.8% of the sample group is interested in taking Japanese at learning centers in Siam Square.  The reason for choosing to learn Japanese is an interest in things related to Japan.  Suitable times for taking Japanese are Saturdays-Sundays and Monday-Friday in the evenings after school.  The class size wanted is about eight students per class.  The perception towards Japanese learning centers is that the institution, teachers and location are very important in the choosing the learning center.  Price and market promotions have a medium level of importance.

                    2. In conducting financial analysis it was found that investing in Japanese learning centers in the Siam Square area requires an initial investment of 2,110,110,00 Baht, with a project period of five years.  The net present value of the project is 4,883,313 Baht, with a investment return of 44.61%, which is more that the general return in the market.  For this case savings interest (3% per year) at commercial banks represented the return on investment with a return on investment period of two years and seven months.

                    3. From the study the investment is possible from both aspects, indicating that investment in Japanese learning centers in Siam Square is feasible and is worth the investment.   Admin ลบความคิดเห็นนี้