ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการรุ่นที่ 1 (กทม.)

  

  Topic : ตัวอย่างบทคัดย่อไทยอังกฤษที่ถูกต้องค่ะ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป ฝ่ายวิชาการ

  203.148.177.193

  โพสต์เมื่อ : 29 มิ.ย. 2550 10:53 น.

48720276: สาขาวิชา: การประกอบการ; บธ.ม. (การประกอบการ)

คำสำคัญ:   ความเป็นไปได้/ การลงทุน/ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

                    กานดา รัตนศุภมงคล: การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ (A FEASIBILITY STUDY OF INVESMENT IN JAPANESE LEARNING CENTER, IN SIAM SQUARE AREA) อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์: วุฒิชัย สิทธิมาลากร, Ph.D., พงษ์ศักดิ์ พงษ์วัชรนุกูลเกียรติ, M.A.………หน้า.  ปี พ.ศ. 2550.

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ความเป็นไปได้ทางการตลาด 2) ความเป็นไปได้ทางการเงิน 3) ความเป็นไปได้ของโครงการ

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ มีผลการศึกษาดังนี้

1. การวิเคราะห์ด้านการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ 18.8% สาเหตุที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น คือ มีความสนใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น เวลาเรียนที่เหมาะสมคือ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-ศุกร์หลังเลิกเรียน ขนาดของเรียนที่ต้องการคือ ประมาณ 8 คนต่อหนึ่งห้องเรียน ในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นพบว่า ด้านสถาบัน ด้านครูผู้สอน และด้านทำเลที่ตั้งมีความสำคัญมากต่อการเลือกโรงเรียน ส่วนด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญต่อการเลือกโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

                    2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน พบว่า โครงการลงทุนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ ใช้เงินลงทุนแรกเริ่มเท่ากับ 2,110,110.00 บาท โดยมีอายุโครงการ 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 4,883,313 บาท มีผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 44.61 % ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนทั่วไปในท้องตลาด ในที่นี้จะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ (3% ต่อปี) เป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั่วไปในตลาดผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.31 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 7 เดือน

                    3. จากการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งสองด้าน แสดงให้เห็นว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในย่านสยามแสควร์ มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

 

 

 

48720276:         MAJOR : ENTREPRENEURSHIP; M.B.A. (ENTREPRENEURSHIP)

KEYWORDS:  FEASIBILITY / INVESMENT / JAPANES / LEARNING CENTERS

                    KANDA RATTANASUPAMONGKOL: A FEASIBILITY  STUDY OF INVESMENT IN  JAPANESE  LEARNING CENTERS IN THE  SIAM SQUARE AREA. ADVISOR: WUTTICHAI SITIMALAKORN,Ph.D.,PONGSAKVACHARANUKULKICT,M.A. ………...P. 2007.

 

                    For this research on the feasibility of investment in Japanese learning centers in the Siam Square area the researcher based analysis on different theories; 1)market feasibility, 2) financial feasibility and 3) project feasibility.  A sample group of 400 was used in the research and percentages were used to analyze the data.  From the study it was found that:

                    1. From market analysis it was found that 18.8% of the sample group is interested in taking Japanese at learning centers in Siam Square.  The reason for choosing to learn Japanese is an interest in things related to Japan.  Suitable times for taking Japanese are Saturdays-Sundays and Monday-Friday in the evenings after school.  The class size wanted is about eight students per class.  The perception towards Japanese learning centers is that the institution, teachers and location are very important in the choosing the learning center.  Price and market promotions have a medium level of importance.

                    2. In conducting financial analysis it was found that investing in Japanese learning centers in the Siam Square area requires an initial investment of 2,110,110,00 Baht, with a project period of five years.  The net present value of the project is 4,883,313 Baht, with a investment return of 44.61%, which is more that the general return in the market.  For this case savings interest (3% per year) at commercial banks represented the return on investment with a return on investment period of two years and seven months.

                    3. From the study the investment is possible from both aspects, indicating that investment in Japanese learning centers in Siam Square is feasible and is worth the investment.   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  29 มิ.ย. 2550 14:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tan

  58.8.193.140

  

เอ๋.......อันนี้มันบทคัดย่อของข้าเจ้านี่นา.....

แปลว่ทำถูกแล้ว ไม่ต้องแก้ เย้ เย้....

 


  29 มิ.ย. 2550 21:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อิจฉา

  202.133.139.41

  

  

หมั่นไส้ !!! ชิ

 


  30 มิ.ย. 2550 16:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เกเรอารมณ์ดี

  203.148.177.193

   ไม่เคยรู้น่ะดิว่าคำว่า ลำบากเป็นไง  โถๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เด็กหนอเด็ก

 


  2 ก.ค. 2550 18:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oh

  203.170.249.130

  

เหมือนของเราเลย...ไม่ต้องแก้ perfect 555

(ปล. จ้างแก้อย่างเดียว 555)

 


  23 ส.ค. 2552 20:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป 555+

  125.26.87.115

  

เหอะๆ

งงพระเจ้าค่ะ

 


  13 ก.ค. 2553 16:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป breitling watches

 uijsurl@aol.wgbf 125.121.205.136

   watchvisa fake watches replica watches fake watch fake watch fake watches watchvisa replica watch replica watches replica watches extradinary knowledge on ocean navigation These ptuguese clearly surpassed the other sailing nations Every IWC Ptuguese watch is a friendly reminder this marvelous epoch discovery After the 30s Ptuguese watch IWC introduced a new limitededition Ptuguese in 1993 Since then other Ptuguese models came with numerous watch achievements always with the characteristic feature not only being elegant but also especially big eyecatching As new l marks the Haute Hlogerie it can be mentioned the modern Ptuguese Automatic the most exclusive Ptuguese Tourbillon Mystre the limited Ptuguese Minuterepetition Squelette Just be wondered chooseIWC Da VinciConcrete source inspirationthe watch creats to give birth in 1985 to the Da Vinci family

 


  17 ก.ค. 2553 13:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex

 uijsurl@aol.gbdh 125.121.213.241

   replica louis vuitton bags for sale replica gucci bags for sale Louis Vuitton Wallets Replica Chanel Wallets for sale replica chanel handbags for sale gucci replica gucci handbags for sale line marked manner the expression womens bodies In addition the Versace Italy as other designers like the American sp ts casual luxury with Italys advocate combining advanced materials create new elegant concept Versace ervices mainly from royal familieloveo the black rock musicians as different Prada Fashion woled Legend PRADA center Milan in Italy founded the first boutique designed by founder Mario Prada fashion in high quality bags luggage leather access ies cosmetics cases other products balenciaga obtained from the royal family upper class loved sought after community Today this boutique still fav ed mens louis vuitton Replica Chanel Wallets

 


  21 ก.ค. 2553 18:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watches

 uijsurl@aol.tsrq 125.121.26.119

   swiss rolex watch tag heuer died in 1820 he had also perfected the minute repeater several other improvements all without the benefit electricity decent light crude measuring equipment This watch is love testament to the type wk that ALB was known flid none the commentats were ever commissioned to make love watch flidthe queen France he was This watch is at the lower end the best grade watches still made in this shop In 20 years this watch will probably increase in value by half again the asking price people will wish they would have bought 10 them Now this is where it gets love little harder to explain but Ill start by gucci replica replica watches armani replica swiss rolex watches armani watches Seiko Replica replica vacheron constantin

 


  22 ก.ค. 2553 21:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer

 uijsurl@aol.lmsh 125.121.26.119

   replica graham iwc watches panerai watches watch makers from Lois Moinet The exquisite Lois Moinet Magistralis Watch is available on love black alligat strap which adds love touch elegance sophistication to the powerful spty design the watch Impressive in its nature this Lois Moinet Magistralis Watch deserved an equally beautiful box made from the finest maple by Claude Bourquard from the Jura The price this new watch is still not known But it would not be love cheap watch as love watch from such love watch brA Diesel Watch might be the classic staple accessies flida mans wardrobe but it is anything but typical At first glance at this dramatic replica movado replica miscellaneous replica armani replica watches breguet watches jaeger lecoultre

 


  24 ก.ค. 2553 20:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer watch

 uijsurl@aol.zwab 125.118.216.2

   different in terms the technology Seiko Kinetic watches are extremely popular flidtheir mechanism accuracy while Citizens Eco Drive technology is an environmentally conscious innovation Therefe you need to make sure which is better which is the best choice when it comes to purchasing love dive watchOn the one h Seiko kinetic dive watches utilize motion kinetic energy derived from movement while the Citizen EcoDrive watch incpates solar panels to capture energy from various light sources On the surface the most observable difference is that the latter relies on fewer moving parts course fewer parts is always better in terms longterm reliability however in the case flid watch its likely me flid moot point since analog hublot watches Seiko Replica jaeger lecoultre watches audemars piguet replica watches a lange sohne watch omega bvlgari replica rado

 


  27 ก.ค. 2553 02:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer watches

 uijsurl@aol.aump 125.118.216.2

   replica watch rolex Untunately montblanc watches the best fake classic replica watches timepieces can be tremendously complicated if not impossible to tell apart from the ferrari watches iginal jaeger lecoultre watch Versace Then what should we do replica watches Perhaps getting montblanc watches miscellaneous inmation about these watches can be a good way you to know about the authentic old watches corum watches

 


  25 ส.ค. 2553 09:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg boots on sale

 zjcnsc@sogou.com 38.126.75.50

   Like denim jeans sheepskin ugg boots had th eir beginnings many years ago long before they became fashion accessories Originating down under in Australia ugg slippers Australian surfers have worn ugg boots on cold mornings heading out to catch an early wave for as far back as any can remember fake ugg boots Known for generations by many names ugg boots ugg boot for sale ugh boots ugg shop ugg tasman ug boots ugg boot uggys uggs authentic ugg uggs shoes winter sheepskin boots or simply boots on

 


  6 ก.ย. 2553 03:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica designer handbags

 bogpra@sogou.com 60.185.13.84

   purposes With the louis vuitton M97016 sameway it can used to carry a laptop computer folders replica designer handbags gucci 181670c and/or papers louis vuitton M51130 2 chanel 35966#sl An everyday totebag gucci 197016 Another version of this gucci handbags 2010 replica handbags isfolded over and worn over theshoulder as gucci 211966 an all-purpose louis vuitton handbags on sale totebag3 A messenger bag Addingto theversatility of

 


  6 ก.ย. 2553 07:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica handbags

 lkfeog@aim.com 60.185.13.84

   products adorableessica Simpson's latest purse brings a touch of glamour to the everyday gucci 218780 Jessica Simpson Sweetness totes are famous for their exquisite decorations gucci 154256f but those bags aren't always perfect for casual functional every day wear gucci 190331b gucci handbags 2010 louis vuitton M47280 gucci 112715g louis vuitton M63412 Designer Handbags louis vuitton handbags replica A neutral purse is an ideal accessory

 


  14 ก.ย. 2553 17:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica bags

 bmczkd@gmx.com 69.163.37.202

   these high-priced items are only available to the chanel a37238bk Replica Handbags rich gucci 203486 For lots of fashion addicts at least one Coach handbag must be gucci handbags on their favourite women's gucci handbags listMaybe the gucci 218780 majority of Coach bags are admired from a far distance either in shopping malls louis vuitton M93521 or magazines gucci 228585 gucci 112715l

 


  16 ก.ย. 2553 17:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป uggs

 gopkey@126.com 60.185.0.220

   cheapest ugg boots cheap ugg boots Dont be too hasty as you pack things up discount ugg boots thoughCsome styles can carry you beautifully from season to season Take the Classic Cardy Boot s from UGG Australia for instance These comfy easygoing boots are knit from a soft breathable wool blend for year-round wear Lightweight Ugg Classic Metallic for sale grooved outsoles keep you steady on sunny beaches or icy streets and cushiony sheepskin sockliners offer comfort winter through summer ugg boots boots tall casual ugg boots ugg boots cardy boots and shoes

 


  24 ก.ย. 2553 12:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fake ugg boots

 nfsgzy@163.com 60.185.16.113

   ugg cleaner kit said Nordstrom in outlining thecompanysrecession-survival strategy that includes ugg boots kids trimming asmuch as$200 million in expensesthisyear ugg boots If itsmaking money over herein theUS itsgoing to bereverse-engineered or madeoverseas said Jonathan Erece a tradeenforcement coordinator for United States ugg classic mini boots Customs uggaustralia nl and Border Protection in Long Beach Calif grey ugg boots size 4 womens shearling slippers classic sheepskin ugg

 


  27 ก.ย. 2553 19:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป couple watch

 ecdmmi@163.com 122.85.44.243

   patek phillipe Unique design omega replica watches rolex replica watch new rolex submariner high-tech materials and ultra-innovative architecture - Richard Mille watch is called "a symbol of exceptional watch making" designer replicas t touch expert titanium cartier prices Unveiled to the world in 2001 cheap rolex fake rolex Submariner the RM 001 Tourbillon broke from watchmaking tradition

 


  29 ก.ย. 2553 07:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica designer handbags

 brmokr@bigstring.com 60.185.3.136

   with hard-wearing leather straps that make shoulder or hand carrying a breeze The valentino louis vuitton Heritage louis vuitton Gucci purses are all embellished with gleaming hardware forged from precious metals Fake balenciaga handbags hermes handbags discount chanel Summer handbags adding upscale knock off gucci bags beauty while remaining serviceable The actual Heritage Gucci purses men's jimmy choo bags my burberry bag fake

 


  14 พ.ย. 2553 04:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Designer Handbags

 xnohhq@sina.com 60.185.23.124

   that she Cotton bag jimmy choo Replica can even carry her laptop inDefinitely designed by a mother these bags convert from shoulder purses to bags capable Louis Vuitton nomade leather of hanging on strollers hermes bags women's miu miu bag complete louis vuitton fake vuitton bags louis vuitton with a changing pad Reese Li's Designer Diaper Bags have a pocket for your cell phone discount fendi handbags 6

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010