Logo Webboard ของ krootom
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ครูต้อม :: สิ่งละอัน พันละน้อย

  

  Topic : +++ เชิญโหลด ตัวอย่างแผนและบันทึกหลังสอน +++

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป ครูอิสาน บ้านนอก

  202.149.25.197

  โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2551 09:38 น.

... วันนี้ได้นำตัวอย่างแผนและบันทึกหลังสอน มาให้เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์ของคณะครู แล้วนำไป Apply เอานะขอรับที่

http://www.kruesanbannok.com/   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  31 ส.ค. 2552 12:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป กิตติ จักรทองดี

 mark2002@ymail.com 203.172.199.250:10.250.188.35

   ตัวอย่างแผนการสอนและบันทึกหลังสอน

 


  24 ก.ย. 2552 04:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป suwadee

 suwadee007@hotmail.com 112.142.48.197

  

 

 

 


  31 พ.ค. 2553 19:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น้องเล็ก

 omo_lek@hotmail.com 58.9.28.112

  

  การบันทึกการสอนที่ดีควรบันทึกอย่างไร

 


  27 ก.ค. 2553 11:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป k

  182.52.167.125

   ไม่เห็นจะดูได้เลย

 


  18 ก.ย. 2553 14:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ว่าที่ร้อยโทดิษฐ คำมา

 paradee.kurutayat4@hotmail.com 125.26.206.239

   ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเป่ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยโทดิษฐ คำมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเป่ง ปีการศึกษา 2552 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) เพื่อปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และ 6) เพื่อศึกษาผลการดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเป่ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู จำนวน 3 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 8 คน ตัวแทนนักเรียน จำนวน 8 คนและตัวแทนชุมชน รวมจำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 5 ด้านได้แก่ จากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค SWOT วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเป่ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายงานหน้าที่ชัดเจนการวางแผนร่วมกันเฉพาะผู้บริหารและครูเท่านั้น ปัญหาไม่เชื่อมโยงถึงนักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและชุมชน ความคาดหวังอยากให้การเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย 2. ปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเป่ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขาดการประเมินการสร้างความเข้าใจกับบุคคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาขาดข้อมูลนักเรียนโดยละเอียดขาดความเข้าใจในการประสานงาน ขาดการบันทึกข้อมูลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทำเกณฑ์คัดกรองข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างทักษะให้แก่บุคคลากรอย่างต่อเนื่องไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานและครูไม่เข้าใจในหน้าที่เรื่องและไม่เห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระบบ ขาดการนิเทศติดตาม ควรจัดให้มีการประชุมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่มีการวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อทบทวนผลการดำเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยากให้มีผู้ประสานงานเพียงพอมีการรายงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคาดหวังต้องการให้โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการอื่นๆ ควรมีการจัดการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม แต่งตั้งผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ติดตาม การดำเนินงาน เพื่อนิเทศการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและนำข้อมูลมาพัฒนาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนช่วยเหลือนักเรียนได้จริง มีรายงานนิเทศกำกับติดตามและนำผลนำผลไปพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดีขึ้น สามารถพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความต้องการ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 4. แนวทางการพัฒนา การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนบ้านวังเป่ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ สร้างความตระหนักในหน้าที่ของครูโดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง และชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกับครู แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากชุมชุนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน อบรมให้ความรู้และทักษะต่างๆให้กับครูที่ปรึกษา เพิ่มงบประมาณและบุคลากร จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างหรือพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและชัดเจนมีการแนะแนวการศึกษาต่อ และการเรียนในห้องเรียน กระตุ้นให้ผู้ปกครองอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกับชุมชนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายกับร้านค้าที่จำหน่ายสุรา บุหรี่ ให้กับนักเรียน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างมีเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้และสรุปปัญหาเพื่อดำเนินการพัฒนางานเป็นระยะ ชี้แจงการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และลงมือปฏิบัติจริงเมื่อเจอปัญหานำข้อมูลมาพัฒนาและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและโครงสร้างงาน ให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชี้แจงรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน 5. ผลการศึกษาปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วงรอบที่ 1 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนบ้านวังเป่ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมพัฒนาการของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข และการล่วงละเมิด นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความสุขในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งโรงเรียนมีการบูรณาการการดำเนินงานเข้ากับภารกิจหลักของโรงเรียนได้ มีกระบวนการดำเนินงานทั้งด้านการส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม แต่ยังมีปัญหาในการดำเนินงานที่สำคัญคือ แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความหลากหลายเกินความจำเป็น ขาดการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ไว้เป็นหลักฐาน การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานไม่เป็นเป็นระบบและต่อเนื่อง ขาดการสรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน วงรอบที่ 2 ผู้วิจัยและคณะครูได้ร่วมกันวิเคราะห์แบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจากระเบียนสะสมของนักเรียนเป็นหลัก แล้วเพิ่มเติมประเด็นที่ต้องการให้ครอบคลุม แล้วบูรณาการรวมเป็นแบบฟอร์มฉบับเดียวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ครูทุกคนบันทึกข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ประชุมทบทวนการดำเนินงานประจำเดือนทุกเดือน เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. ผลการดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเป่งได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูมีความตระหนักและให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรัก ศรัทธาและให้ความเชื่อถือครูมากขึ้น โรงเรียนได้พัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนมีการร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสม ดังนั้น จึงทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 


  25 ต.ค. 2553 13:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ชื่อณัฐญา

 23432123@live.buu.ac.th 118.173.212.95

   ไม่เห็นมีตัวอย่างแผนการสอนและบันทึกหลังสอน  เลย

 


  29 พ.ย. 2553 04:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป แทน

 tanasak_2499@yahoo.co.th 61.19.66.252

  

ขอตัวอย่างการบันทึกผลหลังสอนด้วยครับ

 

 


  25 เม.ย. 2554 20:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เจนจิรา

  110.49.242.7:10.176.181.6

  

ไม่เห็นมีเหมือนกัน

 

 


  8 พ.ค. 2554 09:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป 8 May 2011

  115.67.200.130

  

ขอบคุณมากที่เผยแพร่ข้อมูล  เป็นประโยชน์ที่นำไปเป็นแนวทางมาก ๆ

 

 


  21 มิ.ย. 2554 08:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เลาะห์

 apichat_tim@hotmail.com 118.173.18.87

  

ขอบคุณมากครับ

 


  24 ก.ค. 2554 11:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ploy

 ploy_pink28@hotmail.com 180.183.62.35:192.168.200.200

   ขอบคุณค่ะ

 


  12 ส.ค. 2554 16:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ครูป้าจิ๋ม

  223.205.214.8

      ขอบคุณที่แบ่งปันนะคะ

 


  14 ก.ย. 2554 17:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ครูบ้านนอก

 phondech@hotmail.com 61.19.28.10

  

ขอบคุณค่า

 


  25 ก.ย. 2554 13:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ครูดอย

  182.93.147.4

  

ขอบคุณนะคะ

 


  18 ต.ค. 2554 20:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ขอบคุณมากค่ะ

 teacher_ae2008@hotmail.com 115.87.69.6

   ขอบคุณที่แ่บ่งปันความรู้

 


  16 ม.ค. 2555 01:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Chutima Plangsri

  101.51.12.132

   ขอบคุณค่ะ

 


  23 ม.ค. 2555 10:57 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ลาล่่า

  101.109.119.6

   ขอบคุณมากค่ะ

 


  23 ม.ค. 2555 21:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป A

  110.49.232.74

  

ดี ๆ ขอบคุณมาก

 


  25 ม.ค. 2555 00:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป มันดูได้ตรงไหนฮึ

  103.1.166.27

   ฮ่วย! ตูดูไม่ได้

 


  7 ก.พ. 2555 09:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป jan

 janny1067@hotmail.com 203.172.199.250:10.250.25.67

  

ขอบคุณคะ

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010