Logo Webboard ของ kruchan
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  วิทยฐานะ

  

  Topic : วิทยฐานะ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
kruchan

  
wichanb@gmail.com 210.86.214.245

  โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค. 2549 20:54 น.

เข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับขอบคุณผู้แนะนำมาครูลี่ (ณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ) http://www.lopburi1.net/vitaya/vitay.html

Power Point บรรยายนประเมินครูชำนาญการ โดย นายลือชัย ชูนาคา
Power Point บรรยายนประเมินครูชำนาญการ โดย ผอ.สมเดช สีแสง
สรุปแนวทางการขอรับประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอขอประเมิน วฐ.1
ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ ปฐมวัย
ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ ประถม
รายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวอย่างรายงานที่เกิดจากการปฏิบติหน้าที่
แบบเสนอขอรับการประเมินปกติ
รายงานของ ศน. วฐ.2 ปกติ
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ วฐ.2
แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1


   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  19 ม.ค. 2549 15:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป admin2

  202.143.146.218:192.168.2.115

  

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การดำเนินการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 มกราคม 2549

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้สามารถนำหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 500 คน ซึ่งมีทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาจาก 6 หน่วยงาน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องดังกล่าวนี้ การออกกฎหมายถือเป็นมติเอกฉันท์ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยความชัดเจน การจะได้มาซึ่งวิทยฐานะจะต้องผ่านการประเมินโดย ตามมาตรฐานเก่าเรียกว่า เงินประจำตำแหน่ง แต่ตามกฎหมายใหม่ (บทเฉพาะกาล) บอกว่า ต้องรักษาสิทธิอันพึ่งมีพึ่งได้ และได้เงินตามสิทธิเดิม สำหรับเงินชำนาญการพิเศษเป็นการกำหนดว่าได้วิทยฐานะ ส่วนการประเมินนั้นต้องนำผลงานเก่ามาดูด้วย แล้วเทียบโอนให้ ตลอดจนต้องดู การเลื่อนระดับ การขอเปลี่ยนตามกฎหมายเก่า ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านประเมิน และจำเป็นต้องได้รับการประเมินใหม่ ทั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลาการทางการศึกษา (สกคศ.) จะต้องทำการชี้แจงให้ทราบ กฎ ระเบียบเป็นกลุ่มๆ ให้ชัดเจนก่อนว่า แต่ละบุคคล จะมีสิทธิ์แบบใด สำหรับผลงานต้องให้เห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ควรยาวไม่ควรเกินแค่ 3-5 หน้า การประเมินวิทยฐานะจะต้องอยู่บนฐานของ ความยุติธรรมและเหมาะสม ไม่ให้เกิดการซื้อขายหรือวิ่งเต้นได้ แต่ในที่นี้ไม่ใช่ทุกคนจะต้องได้ทั้งหมด ผู้ที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบและมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน ต้องมีแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกันได้และเป็นปัจจุบันเกิดการระดมความคิดและไม่ใช่ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่ใช้การท่องจำอีกต่อไป ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาโดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีครูดีเด่น ครูต้นแบบ หรือครูในฝันที่มีการรับรองในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะต้องมีการทำหลักเกณฑ์อีกครั้ง แต่ไม่ใช้เป็นครูดีเด่นแล้วจะนำมาใช้ในการประเมินได้ทันที จะต้องมีการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกันได้ ทั้งนี้เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเกิดพลังที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ มีทิศทาง และให้สอดคล้องกับ ปี 2549 เป็นปีปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
ที่มา http://www.moe.go.th/webpr/jaturon/news/m011849/edu2.html

 


  23 ม.ค. 2549 17:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป admin2

  203.172.222.233

  

เอามาจาก ครูใหญ่นิด

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://school.obec.go.th/sup_br3/pamou1.html
http://private.ubon1.net/3500_files/02.pdf 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ)
http://school.obec.go.th/sup_br3/pamou2.html
หลักเกณฑ์..การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ)
http://private.ubon1.net/3500_files/a00.pdf
แบบเสนอขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (แบบ วฐ (พ) ๑/๑) จำนวน ๑ ชุด
http://private.ubon1.net/3500_files/a01.pdf
ตัวอย่างการเขียนแบบเสนอขอวิทยฐานะ ว.25 (ปกติ)
http://private.ubon1.net/3500_files/ว25.doc 
ตัวอย่างการเรียนแบบเสนอขอวิทยฐานะ ว.26 (กรณีพิเศษ)
http://private.ubon1.net/3500_files/ว26.doc
http://www.onsorn.com/2549/35001.doc
รายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
http://www.lopburi1.net/vitaya/vit/ex4.doc
ตัวอย่างรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
http://www.lopburi1.net/vitaya/vit/ex5.doc
แบบเสนอขอรับการประเมินปกติ
http://www.lopburi1.net/vitaya/vit/w1.doc
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ_วฐ.2
http://www.lopburi1.net/vitaya/vit/w2.doc
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ_วฐ.1
http://www.lopburi1.net/vitaya/vit/w4.doc
http://202.143.145.210/plangyao/neaw.doc
http://school.obec.go.th/e-learnning/12149.pdf
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรม จริยธรรม
http://202.143.169.114/chainat/news/85.doc
การเตรียมเอกสาร/หลักฐาน เพื่อขอรับการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการ
http://202.143.169.114/chainat/news/23.doc

 


  26 ก.ย. 2552 21:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sonar

 pum_pimma@hotmail.com 58.11.28.230

  

เนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกที่ใช้บริการของข้าราชการครู เหมือนผู้ปกครองอื่นๆ ข้าพเจ้าสงสัยมากจาก หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
จากการให้ส่งเพียง รายงานคุณภาพผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา  หรืออีกอย่างก็คือจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยใช้สื่อและนวัตวรรมเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน ตามขั้นตอนวิจัย 5 บท วัดผลสัมฤทธิ์ว่ามีจริงและดี ผลการเรียนดีขึ้น นั้นนั่งอ่าประเมินเฉพาะรายงาน/ผลงาน(ที่เขียนหลอกตา บางคนไม่มีความรู้ในเรื่องการเขียนเลย รวมทั้งไม่เคยพัฒนาอะไรเลย ใช้เงินจ้างทำโดยมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่บางท่านอาจเป็นถึงตำแหน่งสูงๆ เรียกเงินทำครั้งละ 3 -4 หมื่นบาท)โดยไม่ลงประเมินผลงานถึงสถานที่จริงที่ผู้ต้องการเลื่อนฐานะนั้นๆส่งไป จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ของเด็กๆได้จริงๆ เพราะจากสิ่งที่รับรู้มามันทำให้รับรู้ได้ว่า สมัยนี้ครูที่มีหัวใจอยากพัฒนาเด็กๆ ให้ได้ดีจริงๆนั้นน้อยลงทุกวัน ทุกคนไม่เคยแม้แต่จะคิดวิเคราะห์ด้วยซ้ำ น่าจะมีการปรับวิธีการประเมินใหม่โดยลงประเมินตามพื้นที่จริงควบคู่กับรายงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นจริงๆ แม้จะเป็นผักชี หากเด็กตอบไม่ได้ อ่านไม่คล่องตามสื่อนวัตกรรมนั้น ก็สามารถบอกถึงผลสัมฤทธิ์ที่มีอยู่จริง(รวมทั้งท่านๆอาจได้เงินเพิ่มจากการจ้างให้มองข้ามๆไปบ้างก้ได้เป้นการกระจายรายได้ทั่วประเทศ)

เพียงหวังดีอยากเห็นการพัฒนาการศึกษาไทยเท่านั้น

 

 


  5 ก.พ. 2553 23:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นักศึกษา

  125.26.39.219

   บทคัดย่อ การวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2549 จำนวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t– test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านกิจการนักเรียน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านความความสัมพันธ์กับชุมชน 2.ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 4. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 5. ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 6. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในภาพรวม ด้านบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน แตกต่างกัน

 


  28 ส.ค. 2553 12:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tion

 dolores@21cn.com 123.153.72.73

   But if you do not know something about sports fake panerai watches range in an environment which perfectly bridges replica breitling windrider new edition watches tmarina watches movement and always have a crest logo engraved on fake iwc watches tag heuer grand watches 8K yellow gold chronograph is accompanied by the replica bvlgari watches horological science date back to the 18th century replica watches Creative Director Rhandy Tambio In4mation has replica rolex milgauss watches a simple black dial and sports Arabic numerals to replica u boat watches timekeeping have helped Seiko create a watch it fake cartier watch Features A beatific calibre carpus check is replica watches value to them clearly and adds to the beauty of replica gucci watches Seiko Womens Seiko watches look like a million omega replica watches omega museum watches production of mens wristwatches in 1919 In 1923 ladies watch recent report explained that to put money into the fake watches the short list After this first competition replica watches uk Shopping Bag Welcome to replica tag watches replica watches In fact many people wear those swiss rolex watches other accessory or type of apparel when it comes replica watch Francs CORUM a key player in the sailing world buy watches the company moved into new premises at B fake bell and ross watches features a stainless steel case The silver dial best replica watches necessary to do this Do not knock your watch replica omega watch measure the effect of each training workout Take fake rolex watch a revolutionary movement one of a kind so far fake montblanc summit watches the latest New York auction with a proud price of replica breitling accompanied by a spare solid platinum case back replica omega watches bearing the Adidas Zodiac and Columbia replica rolex watch great timepiece but it turned out to be

 


  12 พ.ย. 2553 17:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป kroothai

 kroothinthai@hotmail.com 223.206.197.175

  

รับปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ งานวิทยฐานะ 

สายผู้บริหารและสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับปรึกษาตามความต้องการ ทั้งแบบแยกส่วน

-          งานนวัตกรรม

-          วิจัย 5 บท 

-          รายงาน 5 บท

-          แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

จัดทำรูปเล่มสวยงามตามแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำแบบใคร รับแก้ไขงานตามความต้องการจนกว่าจะผ่าน

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเท่านั้น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านก่อนการตัดสินใจรับงานทั่วประเทศส่งงานถึงบ้าน นัดคุยได้

ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย เบอร์โทร 082-2369500,086-6078069,080-0569779

อีเมล์:kroothinthai@hotmail.com

เว็บไซต์:www.kroothinthai.co.cc

 


  16 ม.ค. 2560 06:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป AntonViguarm

 agromash@domainseoforum.com 31.184.238.55

   Comprar Kamagra En Andalucia 25 Lb Toddler Dosage Of Amoxicillin Dapoxetine Online Purchase online pharmacy Metformin Without Prescr Buy Nolvadex Online Buy Bentyl 20mg Internet Discount viagra prescription Nolvadex Bodybuilding Amoxicillin And Cetalopram Farmacia On Line Tadalafil viagra online Clomid Orgalutran Gta Retin A Cream To Buy Concepto De Propecia cialis Priligy Works Package Insert Amoxicillin Teva Pharaceuticals Clomid Besoin D Aide Faire Canada Pharmacy For Methotrexate generic cialis Purchase Effexor Online

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010