Logo Webboard ของ laem-rang
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  

  Topic : ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง \"ราษฎร์สามัคคี\"

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป ผอ.ปัญญา มณีโชติ

  203.113.16.241:203.113.45.137

  โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2549 09:11 น.

ยุทธศาสตร์การบริหารงาน

โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"

กิ่งอำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  19 พ.ค. 2549 18:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผอ.ปัญญา มณีโชติ

  125.25.15.242

  

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี"

จากการสรุปสถานภาพของสถานศึกษาเป็นสภาพเอื้อและแข็ง  ดังนั้นการดำเนินยุทธศาสตร์ของโรงเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก  จึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  โดยโรงเรียนได้กำหนดประเด็นยุทศศาสตร์เป็น  4  ประเด็น ดังนี้

                ยุทธศาสตร์ที่  1   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี

                ยุทธศาสตร์ที่  3   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนให้เป็นผู้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

                ยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

                ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาการบริหารด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                ยุทธศาสตร์ที่  6   ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

                ยุทธศาสตร์ที่  7   พัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

1. ปรับปรุงและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น

 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรตามกลุ่มสาระ

 

 

 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

1. จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ

1. ค่าเฉลี่ยผลของการมีความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน

2. จำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ต่อครูผู้สอนประจำวิชา

 

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

1. ปรับปรุงและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น (ต่อ)

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

 

3. โครงการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

4.  โครงการแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

6. โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

7. โครงการส่งเสริมการผลิต การจัดหา/สร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

8. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

 

9. โครงการการตรวจสอบคุณภาพการปฏิรูปการเรียนรู้

10. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

1. จำนวนเอกสรประกอบหลักสูตร ได้แก่ ปพ.3 ,ปพ.4 , ปพ.5   ปพ.6 , ปพ.7 , ปพ.8  ปพ.9 และแบบ การวัดผลประเมินผล

1. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

 

1. จำนวนครั้งที่ครูได้รับการพัฒนาหรือจำนวนเอกสารที่ศึกษาค้นคว้า

1. จำนวนสื่อ นวัตกรรมและสถิติการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูและนักเรียน

 

1. จำนวนกิจกรรมการนิเทศ และจำนวนครั้งการนิเทศภายในโรงเรียน

1. แบบรายงานการตรวจสอบ

 

1. จำนวนกิจกรรมและเอกสารการพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี

 

 

 

3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้ง กาย จิตใจ อารมฌ์ สังคม และสติปัญญา

 

1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2. การศึกษาวิจัย การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน

 

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐาน

 

 

2. โครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

3. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแข็งแรง

4. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดสารพิษ

 

 

1. จำนวนกิจกรรม

2. จำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

1. รายงานการวิจัย

 

 

1. จำนวนกิจกรรมการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ

2. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะสุขภาพตามมาตรฐาน

1. จำนวนกิจกรรมและสภาพการดำเนินงานระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน

2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ

 

1. จำนวนกลุ่มผู้ผลิตและการดำเนินการ

2. จำนวนผลิตผลิตที่ได้จากการผลิตของกลุ่มผู้ผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

 

1. ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และน่าอยู่น่าอาศัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน

2. โครงการจัดสร้างที่นั่งบริเวณระเบียงอาคารเรียนชั้นล่าง

3. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

5. โครงการจัดสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องสมุดโรงเรียน

6. โครงการปรับปรุงโรงอาหารห้องประชุม

 

7. โครงการจัดสร้างอาคารเรือนศิลปหัตกรรม

 

9. โครงการปรับปรุงส้วมนักเรียนและครู

10. โครงการจัดสร้างเรือนเพาะชำ

11. โครงการจัดสร้างและปรับปรุงห้องพิเศษต่างๆ

 

 

 

1. ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน

 

2. จำนวนพื้นที่ที่นั่ง

 

 

1. จำนวนพื้นที่ที่ปรับปรุง

 

1. จำนวนพื้นที่ที่ซ่อมแซม

 

1. จำนวนปริมาณงานที่ดำเนินงาน

 

1. จำนวนปริมาณพื้นที่ที่ดำเนินงานและสภาพความร่วมมือของชุมชน

1. จำนวนปริมาณพื้นที่ที่ดำเนินการ และสภาพความร่วมมือของชุมชน

1. ปริมาณงานและสภาพส้วมครูและ      นักเรียน

1. จำนวนปริมาณงานและสภาพเรือนเพาะชำ

1. จำนวนปริมาณและสภาพห้องพิเศษต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

 

2. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริเวณให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ (ต่อ)

 

1. โครงการพัฒนา   สวนหย่อมในโรงเรียน

2. โครงการพัฒนา     ถนนภายในโรงเรียน

 

3. โครงการการกำจัดขยะภายในโรงเรียน

4. โครงการการจัดทำป้ายและรั้วโรงเรียน

5. โครงการพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง

6. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

7. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

8. โครงการจัดทำที่พักผ่อนในโรงเรียน

9. โครงการการจัดสร้างโรงรถครูและนักเรียน

 

 

1. จำนวนปริมาณและสภาพของสวนหย่อม

1. จำนวนปริมาณและสภาพถนนบริเวณถนนภายในโรงเรียน

1. จำนวนกิจกรรมการดำเนินการการกำจัดขยะ

1. จำนวนปริมาณและสภาพป้ายและรั้วโรงเรียน

1. จำนวนปริมาณและสภาพหน้าโรงเรียน

1. จำนวนปริมาณงานและสภาพสนามกีฬา

1. จำนวนปริมาณงานและสภาพสนามเด็กเล่น

1. จำนวนปริมาณและสภาพที่พักผ่อนในโรงเรียน

1. จำนวนปริมาณงานและสภาพโรงรถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

5  พัฒนาการบริหารด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

6 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ

 

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

1. ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

1. โครงการการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

1. โครงการการจัดระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

1. โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาและการรายงาน

 

1. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

2. การบริการชุมชน

 

3. การขอความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาจากชุมชุน

 

4. โครงการร่วมการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

 

1. จำนวนข้อมูลสารสนเทศ

 

 

1. สภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการ

 

1. สภาพการดำเนินงาน เครื่องมือการวัดผลและเอกสารการรายงานตนเองของโรงเรียน

1. จำนวนครั้งของการประชุมและสาระการประชุม

 

1. จำนวนครั้งของการบริการและสิ่งบริการ

1. จำนวนรายการการขอความร่วมมือและปริมาณการร่วมมือ

1. จำนวนกิจกรรมการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

 

7. พัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

1. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน

 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

2. โครงการส่งเสริม สวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร

3. โครงการการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

4. โครงการกิจกรรม 5 ส. เสริทประสิทธิภาพ

 

1. รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากร

 

 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

1. แผนการนิเทศและจำครั้งของการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล

 

1.  สภาพโรงเรียนทั้งอาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียนได้รับการดูแลให้มีความสะอาด ครูบุคลากรและนักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด

 

 

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010