Logo Webboard ของ orboto
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


 

หมวด อบต.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  

  Topic : บัญชี จนท.ธุรการ2 (ห้วยผึ้ง)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป admin

  203.151.140.118:203.113.55.206

  โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2548 15:08 น.

#กระทู้นี้ไม่ต้องเขียนข้อความลงนะครับ ดูอย่างเดียวนะเพื่อนๆ#

                                         บัญชี จนท.ธุรการ2 (ห้วยผึ้ง)

update 19  มิ.ย.2548

ลำดับที่

รายชื่อ

เบอร์โทร

หมายเหตุ

1  

 นางสางนงค์นุช  นพท้าว         

 *   

บรรจุลงที่ อบต .ห้วยผึ้ง  

2

 นางปวันรัตน์    ภูแสงสั่น       

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

3

 นางสาวรุ่งนภา  โคตรุโร       

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

4

 นายวีรวัฒน์      เกี้ยงกรม      

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

5

 นางสาวกนกพร     โคตรมหา

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

6

นางสาวขนิษฐา  หินขุนทด

* *ขอใช้บัญชีแล้ว

7

นางสาวสุวรรณี   เหล่าแสง

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

8

นางอุไรวรรณ   ศาลาจันทร์

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

9

นางอมร   ชิมแสง           

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

10

นายฉัตรชัย     สีหราช     

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

11

นายเทพนิมิตร   ทองขันธุ์

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

12

นางสาวรุ่งนภา   บัวชาบาล

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

13

นางอดิรักษ์   แพนน้อย    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

14

นางสาววนิดา   แพ็งพุฒ    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

15

นายภาคิน    ศรีโพธิ์ชัย    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

16

นางสาวนฤมล    โพธิ์ชัย   

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

17

นางสาวมลรัตน์   ผลถวิล  

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

18

นายสุเมธา   ประชุม         

*

*สงวนสิทธิ์

19

นางสาวสุกัญญา   ผารุธรรม

*

สงวนสิทธิ์

20

นายภูวดล   กมลวิบูลย์     

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

21

นางสาวฐิติพร   ดลวาส     

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

22

นางสาวกนกลดา   ตาสาโรจน์

*

*สงวนสิทธิ์

23

นางมลฤทัย    พันรอบ     

*

*สงวนสิทธิ์

24

นายมนตรี   อ่อนศรี        

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

25

นางสาวกฤษดา   ทองกาสี

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

26

นางณิชนันท์   เวียงแก้ว   

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

27

นางสาวอุลัย   แสนจู       

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

28

นางสาวพิกุล   เรืองเดช   

*

ใช้บัญชีแล้ว

29

นางสาวณภัชญา  วิทเวทย์

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

30

นางสาววัชรินทร์  มงคลเคหา

05-0007619

สงวนสิทธิ์

31

นางสาวราตรี   ทองป้อง  

09-6210731

สงวนสิทธิ์

32

นางสาวรัชนีวรรณ  รุ่งเรือง

*

*ใช้บัญชีแล้ว

33

นางสาวมณีรัตน์   พันธูศรี

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

34

นายณรัฐ     ทองจรัส    

06-8622383

*ใช้บัญชีแล้ว

35

นายพรสุขี   วิจิตขะจี    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

36

นางสาวพัชนี   อุดมพร 

*

สงวนสิทธิ์

37

นางสาวนิรดา   นันจำรัส

*

*สงวนสิทธิ์

38

นายปิยพงษ์   ภูหงษ์สูง

05-0089834

*ไม่มีท่ลง

39

นางสาวพรทวี   อาวรณ์

06-6326518

*ไม่มีที่ลง

40

นายบรรจง   ปุ่มประโคน

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

41

นายประกิจ    เมาลี

07-8547862

*ใช้บัญชีแล้ว

42

นางสาววราภรณ์    โสโข

*

*

43

นางสาวนงค์นุช   พลพวก

06-5835289

*

44

นางสาวสุพันธ์   บรรฤทธิ์

*

*

45

นางสาวทิพย์ภาภรณ์  ไผ่พูล

09-8433008

*

46

นายเดชา   ลุสำเร็จ

047-894135

*ขอใช้บัญชีแล้ว

47

นางสาวศิริวรรณ   สารางคำ

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

48

นางสาวอรสุรางค์  แสงโคตรมา

01-9745758

*ขอใช้บัญชีแล้ว

49

นายเอนก  ศรีสองเมือง

09-5743914

ยังไม่มีที่ลง

50

นายสุระศักดิ์  กุดแถลง

*

*

51

นางสาวนันทนา   อบอาษา

*

*

52

นางสาวอัจฉริยา   น่วมสำลี

01-3691503

ยังไม่มีที่ลง

53

นางสาวจิรัชยา    การถัก

01-0592064

*มีที่ลงแล้ว

54

นายวีระพงษ์   ศรีแนน

**

*

55

นางธนปกรณ์   รูปใหญ่

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

56

นางสาวไพรินทร์   ขำคม

*

*

57

นายสมพงษ์   จันบุดราช

*

*

58

นายอนันต์   คำคุณ

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

59

นางสาวอธิรดี   ทันบุญ

*

*

60

นางธัญญารัตน์  บุ่งนาแซง

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

61

นายยศวรรธน์   การะเกตุ

*

*

62

นางสาวจันทร์จิรา   ฟองชารี

*

*

63

นายอุคราธร   อิ่มแมน

*

*

64

นางสาวคำเขียน  มะอาจเลิศ

*

*

65

นางจันทิรา  แซ่เตียว

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

66

นางสาวกัลยาณี  พลเยี่ยม

*

*

67

นางสาวอรัญญา   พันเดช

*

*

68

นางสาวจุฑามาศ   คำแก้ว

*

*

69

นางสาววิไลพร  ปัญญา

09-7141459

*ขอใช้บัญชีแล้ว

70

นางอัจฉรา   ทิพย์อุทัย

*

*

71

นางประเนตร  เกษี

*

*

72

นางสาวนพรัตน์   ดายังหยุด

*

*

73

นางสาวพัสรายุ   วรวิเศษ

09-5712515

*มีที่ลงแล้ว

74

นายปรีชา   บุญเนตร

*

*

75

นางเกษมณี   วรรณสุทธิ์

*

*

76

นายวิชัส   แร่ทอง

*

*

77

นางสุรัตนันท์   โพธิ์อุดม

*

*

78

นางสาวจุฑามาศ  ภูมาศ

*

*

79

นางสาวพันธ์ธีรา  จันทะโย

*

*

80

นางสาวภาวิณี   ฉายแก้ว

*

*

81

นางสาวทัศนีย์   วังเสนา

*

*

82

นางสาววรรเพ็ญ   รักบุญ

*

*

83

นายวิโรจน์   ภูนาสูง

*

*

84

-นายนิกร   บุระวัฒน์

06-1243487

ยังไม่มีที่ลง

85

นางสาวจิรวดี   วระราช

*

*

86

นางสาวสุพักตร์   สุดอุ่น

*

*

87

นายสุรศักดิ์   ฉิวรัมย์

*

*

88

นางสาววรรณิภา   สำเร็จ

*

*

89

นางสาวสุจิตตรา   อุบลชิต

*

*

90

นางสุพิศ   โพธิกุล

*

*

91

นางสาวรสสุคนธ์   ทับทอง

*

*

92

นายชัยพร   ปรุงเรณู

*

*

93

นางสาวศศิวิมล   นาราษฎร์

*

*

94

นางสาวนันท์นภัส   พึ่งพิณ

*

*

95

นางสาวนันทนา   จ้องสละ

*

*

96

นายสรรเพชญ   พรหมประกาย

*

*

97

นางสาวสุนันทา   ติชาวัน

*

*

98

นางสาวนิภาพร   บุศราคัม

*

*

99

นายโกศล   สมบูรณ์

*

*

100

นายสุเมธ   ศรีนาแพง

*

*

101

นางอุบลรัตน์   วิสาการ

*

*

102

นางสาวจงจินต์   อินทร์ติยะ

09-5722212

*มีที่ลงแล้ว

103

นางจริยา   ศรีประทุม

*

*

104

นางสาวเพชรทิวา   แสนสุข

*

*

105

นางสาวอุไรศรี   ภูสำเภา

*

*

106

นางศศิธร   เนื่องมัจฉา

*

*

107

นางสาวรุ่งรัตน์   ไพคำนาม

*

*

108

นางเบ็ญจมาศ   เสรีวุฒิชัย

*

*

109

นางสาวจันทร์หอม   อันสีเมือง

09-4162889

ยังไม่มีที่ลง

110

นางสาวสุมาลี   เลิศสงคราม

01-2628183

*มีที่ลงแล้ว

111

นายชัยวัฒน์   ถามะพันธ์

*

*

112

นายสุรเชษฐ์   โคตรบรรเทา

*

*

113

นายปรีชา   ทิพโชติ

*

*

114

นางวิการณ์   พัฒนา

*

*

115

นางสาวกฤษญารัตน์   สุทธิธรรม

*

*   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  26 มิ.ย. 2548 12:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ลำดับเกือบสุดท้าย

  203.188.36.180

   เพื่อนๆพี่ๆที่สอบธุรการได้ทุกคนฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สอบได้อยากให้คนที่ว่างทั้งหลายหรือไม่มีการตอบรับใส่เบอร์โทรตนเองนั้นท่านไม่ความกระตือรือล้นที่จะกรุณาติดตามเรื่องของท่านหน่อยเหรอคะ    ก็ขอให้ทุกคนที่ไม่มีที่ลงช่วยโทรไปติดต่อกับที่  อบต.นิคมห้วยผึ้งเพื่อทำการสงวนสิทธิ์ไว้  ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเราจริงใหมคะ

 


  30 ก.ย. 2548 14:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป auty 1234 ลำดับเก้าสิบฝ่า ๆ

  203.151.140.122:203.113.60.74

  

ไม่ทราบว่าขณะนี้เรียกบรรจุไปถึงลำดับที่เท่าไรแล้วครับท่านผู้รู้โปรดตอบด้วย

 


  1 ส.ค. 2549 14:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป TS

  58.136.64.139

  

แจกฟรี แจกจริง ไม่ใช่แค่ทดลองใช้ โดยบริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

http://www.trianglesoft.co.th มีโครงการจะเพิ่มฐานลูกค้าในส่วนของงานบริการ (Maintenance Service)
จึงได้แจกซอฟท์แวร์ Formula  2 รุ่น  แบบ  Standalone โดยไม่คิดค่า License สำหรับสำนักงานบัญชี
และผู้ประกอบการ SMEs องค์กรและมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้นำไปใช้ฟรี !
โดยไม่มีเงื่อนไขใด พร้อมการบริการพิเศษ สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น

http://www.trianglesoft.co.th/Daccount-Online.html

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการนำระบบบัญชีสำเร็จรูปไปใช้

1. แจกซอฟท์แวร์ Formula Accounting Firm สำหรับสำนักงานบัญชี

Formula Accounting  Firm  ( FmAF Ver. 8.5  )
รุ่นสำหรับงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบไปด้วย ระบบการลงบัญชี (GL),
ระบบสินทรัพย์ (FA), ระบบเช็ค (CQ) ซึ่งรุ่นนี้จะที่มีจุดเด่น คือ ไม่ต้องใช้แผ่น Key disk,
ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการที่จะบันทึก, ไม่มีการ Lock ระยะเวลาในการใช้โปรแกรม,
ไม่มีการ Lock จำนวนครั้งในการติดตั้ง, รองรับการทำงานด้าน Back Office,
สามารถเรียกดูงบการเงินก่อนการ Post ได้, และมีหน้าจอที่เพิ่มความสะดวกในการบันทึก Transaction, ง่ายต่อการสำรองข้อมูล

2. แจกซอฟแวร์ Formula Small Biz สำหรับผู้ประกอบการไทย SMEs ( งานซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ ) ฟรี 

Formula Small Biz   ( FmSb Ver. 8.5 )
( รุ่นสำหรับงานด้าน Front Office ประกอบไปด้วย ระบบซื้อ (PO), ระบบขาย (SO),
ระบบเจ้าหนี้ (AP),  ระบบลูกหนี้ (AR), ระบบควบคุมสินค้า (IC)  ฯลฯ  ซึ่งจุดเด่นจะเหมือนกับรุ่น FmAF 
คือ ไม่ต้องใช้แผ่น Key disk, ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการที่จะบันทึก, ไม่มีการ Lock ระยะเวลาในการใช้โปรแกรม,
ไม่มีการ Lock จำนวนครั้งในการติดตั้ง, ง่ายต่อการสำรองข้อมูล )  

" เราใส่ใจการบริการที่ดีที่สุด เพื่อลูกค้าทุกราย "
" DAccount ระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับ SMEs ไทย ทางเลือกใหม่ที่ดีสำหรับคุณ "

ติดต่อ โทร. (02) 215-0858-60  Hotline : 04-0723999

 


 

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010