Logo Webboard ของ orboto 

หมวด อบต.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  

  Topic : บัญชี จนท.ธุรการ2 (ห้วยผึ้ง)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป admin

  203.151.140.118:203.113.55.206

  โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2548 15:08 น.

#กระทู้นี้ไม่ต้องเขียนข้อความลงนะครับ ดูอย่างเดียวนะเพื่อนๆ#

                                         บัญชี จนท.ธุรการ2 (ห้วยผึ้ง)

update 19  มิ.ย.2548

ลำดับที่

รายชื่อ

เบอร์โทร

หมายเหตุ

1  

 นางสางนงค์นุช  นพท้าว         

 *   

บรรจุลงที่ อบต .ห้วยผึ้ง  

2

 นางปวันรัตน์    ภูแสงสั่น       

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

3

 นางสาวรุ่งนภา  โคตรุโร       

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

4

 นายวีรวัฒน์      เกี้ยงกรม      

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

5

 นางสาวกนกพร     โคตรมหา

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

6

นางสาวขนิษฐา  หินขุนทด

* *ขอใช้บัญชีแล้ว

7

นางสาวสุวรรณี   เหล่าแสง

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

8

นางอุไรวรรณ   ศาลาจันทร์

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

9

นางอมร   ชิมแสง           

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

10

นายฉัตรชัย     สีหราช     

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

11

นายเทพนิมิตร   ทองขันธุ์

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

12

นางสาวรุ่งนภา   บัวชาบาล

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

13

นางอดิรักษ์   แพนน้อย    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

14

นางสาววนิดา   แพ็งพุฒ    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

15

นายภาคิน    ศรีโพธิ์ชัย    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

16

นางสาวนฤมล    โพธิ์ชัย   

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

17

นางสาวมลรัตน์   ผลถวิล  

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

18

นายสุเมธา   ประชุม         

*

*สงวนสิทธิ์

19

นางสาวสุกัญญา   ผารุธรรม

*

สงวนสิทธิ์

20

นายภูวดล   กมลวิบูลย์     

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

21

นางสาวฐิติพร   ดลวาส     

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

22

นางสาวกนกลดา   ตาสาโรจน์

*

*สงวนสิทธิ์

23

นางมลฤทัย    พันรอบ     

*

*สงวนสิทธิ์

24

นายมนตรี   อ่อนศรี        

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

25

นางสาวกฤษดา   ทองกาสี

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

26

นางณิชนันท์   เวียงแก้ว   

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

27

นางสาวอุลัย   แสนจู       

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

28

นางสาวพิกุล   เรืองเดช   

*

ใช้บัญชีแล้ว

29

นางสาวณภัชญา  วิทเวทย์

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

30

นางสาววัชรินทร์  มงคลเคหา

05-0007619

สงวนสิทธิ์

31

นางสาวราตรี   ทองป้อง  

09-6210731

สงวนสิทธิ์

32

นางสาวรัชนีวรรณ  รุ่งเรือง

*

*ใช้บัญชีแล้ว

33

นางสาวมณีรัตน์   พันธูศรี

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

34

นายณรัฐ     ทองจรัส    

06-8622383

*ใช้บัญชีแล้ว

35

นายพรสุขี   วิจิตขะจี    

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

36

นางสาวพัชนี   อุดมพร 

*

สงวนสิทธิ์

37

นางสาวนิรดา   นันจำรัส

*

*สงวนสิทธิ์

38

นายปิยพงษ์   ภูหงษ์สูง

05-0089834

*ไม่มีท่ลง

39

นางสาวพรทวี   อาวรณ์

06-6326518

*ไม่มีที่ลง

40

นายบรรจง   ปุ่มประโคน

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

41

นายประกิจ    เมาลี

07-8547862

*ใช้บัญชีแล้ว

42

นางสาววราภรณ์    โสโข

*

*

43

นางสาวนงค์นุช   พลพวก

06-5835289

*

44

นางสาวสุพันธ์   บรรฤทธิ์

*

*

45

นางสาวทิพย์ภาภรณ์  ไผ่พูล

09-8433008

*

46

นายเดชา   ลุสำเร็จ

047-894135

*ขอใช้บัญชีแล้ว

47

นางสาวศิริวรรณ   สารางคำ

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

48

นางสาวอรสุรางค์  แสงโคตรมา

01-9745758

*ขอใช้บัญชีแล้ว

49

นายเอนก  ศรีสองเมือง

09-5743914

ยังไม่มีที่ลง

50

นายสุระศักดิ์  กุดแถลง

*

*

51

นางสาวนันทนา   อบอาษา

*

*

52

นางสาวอัจฉริยา   น่วมสำลี

01-3691503

ยังไม่มีที่ลง

53

นางสาวจิรัชยา    การถัก

01-0592064

*มีที่ลงแล้ว

54

นายวีระพงษ์   ศรีแนน

**

*

55

นางธนปกรณ์   รูปใหญ่

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

56

นางสาวไพรินทร์   ขำคม

*

*

57

นายสมพงษ์   จันบุดราช

*

*

58

นายอนันต์   คำคุณ

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

59

นางสาวอธิรดี   ทันบุญ

*

*

60

นางธัญญารัตน์  บุ่งนาแซง

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

61

นายยศวรรธน์   การะเกตุ

*

*

62

นางสาวจันทร์จิรา   ฟองชารี

*

*

63

นายอุคราธร   อิ่มแมน

*

*

64

นางสาวคำเขียน  มะอาจเลิศ

*

*

65

นางจันทิรา  แซ่เตียว

*

*ขอใช้บัญชีแล้ว

66

นางสาวกัลยาณี  พลเยี่ยม

*

*

67

นางสาวอรัญญา   พันเดช

*

*

68

นางสาวจุฑามาศ   คำแก้ว

*

*

69

นางสาววิไลพร  ปัญญา

09-7141459

*ขอใช้บัญชีแล้ว

70

นางอัจฉรา   ทิพย์อุทัย

*

*

71

นางประเนตร  เกษี

*

*

72

นางสาวนพรัตน์   ดายังหยุด

*

*

73

นางสาวพัสรายุ   วรวิเศษ

09-5712515

*มีที่ลงแล้ว

74

นายปรีชา   บุญเนตร

*

*

75

นางเกษมณี   วรรณสุทธิ์

*

*

76

นายวิชัส   แร่ทอง

*

*

77

นางสุรัตนันท์   โพธิ์อุดม

*

*

78

นางสาวจุฑามาศ  ภูมาศ

*

*

79

นางสาวพันธ์ธีรา  จันทะโย

*

*

80

นางสาวภาวิณี   ฉายแก้ว

*

*

81

นางสาวทัศนีย์   วังเสนา

*

*

82

นางสาววรรเพ็ญ   รักบุญ

*

*

83

นายวิโรจน์   ภูนาสูง

*

*

84

-นายนิกร   บุระวัฒน์

06-1243487

ยังไม่มีที่ลง

85

นางสาวจิรวดี   วระราช

*

*

86

นางสาวสุพักตร์   สุดอุ่น

*

*

87

นายสุรศักดิ์   ฉิวรัมย์

*

*

88

นางสาววรรณิภา   สำเร็จ

*

*

89

นางสาวสุจิตตรา   อุบลชิต

*

*

90

นางสุพิศ   โพธิกุล

*

*

91

นางสาวรสสุคนธ์   ทับทอง

*

*

92

นายชัยพร   ปรุงเรณู

*

*

93

นางสาวศศิวิมล   นาราษฎร์

*

*

94

นางสาวนันท์นภัส   พึ่งพิณ

*

*

95

นางสาวนันทนา   จ้องสละ

*

*

96

นายสรรเพชญ   พรหมประกาย

*

*

97

นางสาวสุนันทา   ติชาวัน

*

*

98

นางสาวนิภาพร   บุศราคัม

*

*

99

นายโกศล   สมบูรณ์

*

*

100

นายสุเมธ   ศรีนาแพง

*

*

101

นางอุบลรัตน์   วิสาการ

*

*

102

นางสาวจงจินต์   อินทร์ติยะ

09-5722212

*มีที่ลงแล้ว

103

นางจริยา   ศรีประทุม

*

*

104

นางสาวเพชรทิวา   แสนสุข

*

*

105

นางสาวอุไรศรี   ภูสำเภา

*

*

106

นางศศิธร   เนื่องมัจฉา

*

*

107

นางสาวรุ่งรัตน์   ไพคำนาม

*

*

108

นางเบ็ญจมาศ   เสรีวุฒิชัย

*

*

109

นางสาวจันทร์หอม   อันสีเมือง

09-4162889

ยังไม่มีที่ลง

110

นางสาวสุมาลี   เลิศสงคราม

01-2628183

*มีที่ลงแล้ว

111

นายชัยวัฒน์   ถามะพันธ์

*

*

112

นายสุรเชษฐ์   โคตรบรรเทา

*

*

113

นายปรีชา   ทิพโชติ

*

*

114

นางวิการณ์   พัฒนา

*

*

115

นางสาวกฤษญารัตน์   สุทธิธรรม

*

*   Admin ลบความคิดเห็นนี้