Logo Webboard ของ qoozaa  Admission

  

  Topic : แจงสอบเข้าแพทย์จุฬาฯ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
qoozaa

  
a_qoo_za@hotmail.com 203.151.140.123:203.113.55.211

  โพสต์เมื่อ : 12 ส.ค. 2548 16:20 น.

แจงสอบเข้าแพทย์จุฬาฯ

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการอภิปรายเรื่อง "สอบเข้าแพทย์จุฬาฯไม่ยากอย่างที่คิด" เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในปีการศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะรับนิสิต 275 คน แบ่งเป็นโครงการแพทย์จุฬาฯรอบรู้คุณธรรม 200 คน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 20 คน โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุนแพทย์ 20 คน โครงการชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ 5 คน และโครงการจุฬาฯ-ภูมิพล(รับผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี) 30 คน โดยโครงการระดับปริญญาตรีของคณะแพทย์จะรับผ่านระบบแอดมิสชั่นส์รับตรง ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครจะมีทั้งคุณสมบัติทั่วไปตามที่ประกาศไว้ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาแพทย์ เกณฑ์สุขภาพ และคุณสมบัติเฉพาะโครงการ ส่วนกระบวนการคัดเลือกจะต้องสอบวิชาเฉพาะสาขาแพทย์ ได้แก่ วิชาจริยธรรม ทักษะการคิดแบบองค์รวม ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และทดสอบสุขภาพจิต ส่วนการสอบความรู้ทางวิชาการ แบ่งเป็นผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET 3 กลุ่มสาระ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งทุกรายวิชาต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 35%

จากหนังสือพิมพ์ มติชนฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2548 หน้า 30   Admin ลบความคิดเห็นนี้