Logo Webboard ของ ryutaza  School

  

  Topic : ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ท.ด.

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
ryutaza

  
9tohvp@hunsa.com 203.150.217.114:203.113.33.6

  โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2548 20:58 น.

การสอบวัดระดับสำหรับผู้ที่เกร๊ตเฉลี่ยไม่ถึง 2.75 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ผ่านพ้นไปแล้วมีทั้งผู้ที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่านใครสอบผ่านก้โชคดีไปใครสอบไม่ผ่านต้องเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกับ ซิสเตอร์ชวาลา   เวชยันต์  เพื่อพูดคุยถึงนิสัย หรือความสามารถพิเศษเพื่อรับพิจารณาในการเข้าเรียน

ติดตามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

URL : http://www.ptd.ac.th/ 

โทร.02-5661606 , 02-9282565   Admin ลบความคิดเห็นนี้