Logo Webboard ของ somsakksn  แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง

  

  Topic : รายงาน การวิจัยชั้นเรียน เรื่องการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการพูด การอ่านและการเขียน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page 1
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน

 somsakjwt@gmail.com 125.26.208.236

  โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2553 10:59 น.  

รายงาน

การวิจัยชั้นเรียน

เรื่องการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการพูด  การอ่านและการเขียน

คำที่ออกเสียง ร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่

 

นางพรรณี  จันทร์ณรงค์

โรงเรียนวัดปากด่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑

 

 

 รายงานวิจัยชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ โรงเรียนวัดปากด่าน

                                                

ชื่อเรื่อง

            การพัฒนาทักษะการพูด  การอ่านและการเขียนคำที่ออกเสียง ร และ ล

 

ผู้ทำการวิจัย

            นางพรรณี  จันทร์ณรงค์

 

ระยะเวลาทำวิจัย

            ๒๖  พฤษภาคม  -  ๑๗  มิถุนายน    ๒๕๕๑

ปัญหา

            จากการสังเกตการณ์พูด  การอ่าน  และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เป็นระยะเวลา    สัปดาห์  พบว่า  นักเรียนส่วนหนึ่ง  ออกเสียง  ร และ ล ไม่ชัด  ทำให้การอ่านและการเขียน ผิดเพี้ยนไป  ส่งผลให้การสื่อความหมายไม่ตรงตามที่ต้องการ

 

สาเหตุ

            ๑. นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของคำที่ออกเสียง    และ 

            ๒. นักเรียนมีประสบการณ์การฟังและการพูดที่ไม่ถูกต้อง

        ๓. นักเรียนขาดสื่อในการฝึกทักษะ

 

วัตถุประสงค์

                ๑.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกเสียง  ร และ ล

        ๒.  เพื่อให้นักเรียนพูด  อ่าน และเขียน  เสียง  ร และ ล  ได้ถูกต้อง

            ๓.  เพื่อพัฒนาสื่อฝึกทักษะการพูด  การอ่านและการเขียนคำที่ออกเสียง ร 

 

แนวคิดหลักการที่นำมาใช้ในการพัฒนา

            ๑.  การเรียนรู้ที่คงทนต้องให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่เรียนรู้

            ๒. ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยใช้สื่อที่หลากหลายและนักเรียนสนใจ

            ๓. ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีดำเนินการวิจัย

            กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน    คน  ดังนี้

                        . เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

                        ๒. เด็กชายนที  ทองลาด

                        ๓.  เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

                        ๔. เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

                        ๕. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

                       

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา

                        ๑. แบบฝึกทักษะ จำนวน  ๑๐  ชุด

                        ๓. แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน

                        ๔. แบบบันทึกผลการพัฒนา

การดำเนินการ

 

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรม

เวลา/นาที

๒๓ พ.ค.- ๑๗ มิ.ย.. ๕๑

จัดทำเครื่องมือและทดลองใช้

 

๒๘  พ.ค. ๕๑

ทดสอบก่อนเรียน

๒๐

๒๙  พ.ค. ๕๑

ฝึกทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ ๑

๒๐

๓๐ พ.ค. ๕๑

ฝึกทักษะการฟัง  กิจกรรมที่ ๒

๒๐

๒ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการฟัง   กิจกรรมที่ ๓

๒๐

๓ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  กิจกรรม ที่ ๑

๒๐

  มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  กิจกรรมที่ ๒

๒๐

๕ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  กิจกรรมที่ ๓

๒๐

๖ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการเขียน  กิจกรรมที่ ๑

๒๐

๙ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการเขียน  กิจกรรมที่ ๒

๒๐

๑๐ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการเขียน  กิจกรรมที่ ๓

๒๐

๑๑ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการนำไปใช้   กิจกรรมที่ ๑

๒๐

๑๒ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการนำไปใช้   กิจกรรมที่ ๒

๒๐

๑๓ มิ.ย. ๕๑

ฝึกทักษะการนำไปใช้   กิจกรรมที่ ๓

๒๐

๑๖  มิ.ย. ๕๑

ทดสอบหลังเรียน

๒๐

๒๐  มิ.ย. ๕๑

สรุป และรายงานผล

 

การรวบรวมข้อมูล

 

            ๑. บันทึกคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกทักษะ

            ๒. สังเกตการพูด  อ่าน และเขียน

            ๓. บันทึกผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

             ๑. หาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบฝึกทักษะแต่ละแบบฝึก 

  ๒. หาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของการพูด  การอ่าน  และการเขียน

  ๓. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ ๑         คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ - นามสกุล

คะแนน

ก่อนเรียน

คะแนน

หลังเรียน

การพัฒนา

+ (เพิ่ม)

     - (ลด)

๓๐

๓๐

๑.

เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

๑๑

๒๔

+๑๓

๒.

เด็กชายนที  ทองลาด

๑๐

๒๖

+๑๖

๓.

เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

๑๕

๒๘

+๑๓

๔.

เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

๑๖

๒๗

+๑๑

๕.

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

๑๘

๒๘

+๑๐

รวม

๗๐

๑๓๓

+๖๓

คะแนนเฉลี่ย

๑๔

๒๖.

+๑๒.

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

๔๖.๖๗

๘๘.๖๗

+๔๒.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒     คะแนนการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการฟัง

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

รวมคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑.

เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

๒๓

๗๖.๖๗

๒.

เด็กชายนที  ทองลาด

๒๖

๘๖.๖๗

๓.

เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

๑๐

๑๐

๒๙

๙๖.๖๗

๔.

เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

๑๐

๒๗

๙๐.๐๐

๕.

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

๒๖

๘๖.๖๗

รวม

๔๓

๔๔

๔๔

๑๓๑

๔๓๖.๖๗

คะแนนเฉลี่ย

.

.

.

๒๖.

๘๗.๓๓

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

๘๖

๘๘

๘๘

๘๗.๓๓

 

 

 

ตารางที่ ๓     คะแนนการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการอ่าน

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

รวมคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑.

เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

๒๔

๘๐.๐๐

๒.

เด็กชายนที  ทองลาด

๑๐

๒๗

๙๐.๐๐

๓.

เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

๑๐

๒๘

๙๓.๓๓

๔.

เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

๒๕

๘๓.๓๓

๕.

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

๑๐

๑๐

๒๘

๙๓.๓๓

รวม

๑๓๐

๑๓๒

๑๓๗

๓๙๙

๑๓๓๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ย

.๖๗

.๘๐

.๑๓

๒๖.๖๐

๘๘.๖๗

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

๘๖.๖๗

๘๘.๐๐

๙๑.๓๓

๘๘.๖๗

๘๘.๖๗

 

 

ตารางที่ ๔     คะแนนการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการเขียน

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

รวมคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑.

เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

๒๓

๗๖.๖๗

๒.

เด็กชายนที  ทองลาด

๒๖

๘๖.๖๗

๓.

เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

๑๐

๒๗

๙๐

๔.

เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

๒๖

๘๖.๖๗

๕.

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

๒๓

๗๖.๖๗

รวม

๑๒๖

๑๓๐

๑๒๙

๓๘๕

๑๒๘๓.๓๓

คะแนนเฉลี่ย

.

.๖๗

.

๒๕.๖๗

๘๕.๕๖

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

๘๔

๘๖.๖๗

๘๖

๘๕.๕๖

 

 

 

ตารางที่ ๕     คะแนนการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการใช้คำ

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

รวมคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑.

เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

๒๖

๘๖.๖๗

๒.

เด็กชายนที  ทองลาด

๒๔

๘๐.๐๐

๓.

เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

๒๓

๗๖.๖๗

๔.

เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

๒๔

๘๐.๐๐

๕.

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

๒๔

๘๐.๐๐

รวม

๑๒๔

๑๒๓

๑๒๖

๓๗๓

๑๒๔๓.๓๓

คะแนนเฉลี่ย

.๒๗

.

.

๒๔.๘๗

๘๒.๘๙

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

๘๒.๖๗

๘๒.๐๐

๘๔.๐๐

๘๒.๘๙

 

 

 

 

ตารางที่ ๖   ระดับคุณภาพของการพูด  การอ่าน  และการเขียน

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ-สกุล

การพูด

การอ่าน

การเขียน

รวมคะแนน

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๑๒

๑.

เด็กชายอนุรักษ์  เนื่องอุทัย

๑๐

.๓๓

ดี

๒.

เด็กชายนที  ทองลาด

๑๐

.๓๓

ดี

๓.

เด็กชายทนงศักดิ์   สุภักดี

๑๐

.๓๓

ดี

๔.

เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนจำนงค์

๑๑

.๖๗

ดีมาก

๕.

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขพิลาภ

๑๑

.๖๗

ดีมาก

รวม

๕๕

๕๓

๕๐

๑๕๘

๕๒.๖๗

 

ค่าเฉลี่ย

.๖๗

.๕๓

.๓๓

๑๐.๕๓

.๕๑

ดีมาก

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

 

ดีมาก 

 

 

ผลการประเมิน                             ระดับคุณภาพ

การพูด      ระดับ   ดีมาก                       ระดับ ๔          ดีมาก         จำนวน     คน         คิดเป็นร้อยละ   ๔๐                 

การอ่าน      ระดับ    ดีมาก                     ระดับ ๓          ดี                จำนวน     คน          คิดเป็นร้อยละ   ๖๐   

การเขียน     ระดับ     ดี                            ระดับ ๒          พอใช้         จำนวน ....-...คน        คิดเป็นร้อยละ      

                                                                      ระดับ ๑          ปรับปรุง     จำนวน ...-....คน         คิดเป็นร้อยละ       

สรุปผลการวิจัย

            ๑. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการฝึกทักษะการฟัง  อ่าน และเขียนคำที่ใช้   ร และ    ด้วยกิจกรรมที่จัดให้   ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการพูด  การอ่านและการเขียนคำที่ออกเสียง ร. ล 

            ๒. การทำแบบฝึกทักษะแต่ละครั้ง    นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ค่ำกว่าร้อยละ ๘๐    แสดงว่าแบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการฟัง  อ่าน และเขียนคำที่มี  ร และ ล

มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านการพูด  การอ่านและการเขียนคำที่ออกเสียง

 

 

 

 

           ๓. สังเกตการพูด   การอ่าน และการเขียนคำที่มี ร และ ล ของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ  ๔๐  ของนักเรียนที่พัฒนา    และระดับ ดี  ร้อยละ  ๖๐   ระดับพอใช้ และปรับปรุงไม่มี    แสดงว่านักเรียนได้เรียนรู้ และ เห็นความสำคัญของการใช้คำที่มี  ร และ ล   สามารถพูด  อ่าน และเขียนได้ถูกต้อง

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

            ๑. นักเรียนพูด  อ่าน และเขียนคำในภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

        ๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

        ๓. เป็นแนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องอื่นและชั้นอื่นๆ

 

ข้อเสนอแนะ

             ๑. ให้นักเรียนฝึกพูด   อ่านและเขียนให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เมื่อเห็นนักเรียนพูด   อ่าน  หรือเขียนผิด ต้องให้ปรับปรุงแก้ไขทันที  จะทำให้นักเรียนพัฒนาได้เร็วและแม่นยำต่อการนำไปใช้

             ๒. นักเรียนที่มีปัญหามาก   ต้องฝึกฟังและพูดให้คล่องก่อน  โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม  แล้วจึงค่อยฝึกเขียนและนำไปใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

นฤภร   รุจิเรข  (๒๕๔๘)    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ภาษาไทย ชั้น ป.๕

                กรุงเทพฯ     บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ปานวรี   ยงยุทธวิชัย  (๒๕๔๘)    นวัตกรรมการศึกษา  กรุงเทพฯ    บริษัท  สำนักพิมพ์ธารอักษร

ปิตินันธ์   สุทธสาร  (๒๕๔๐)   เรียนภาษาไทยด้วยเพลง   กรุงเทพฯ     โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

                มหาวิทยาลัย

......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

การฟัง   อ่าน  และเขียน คำที่มีเสียง  ร และ ล

คะแนนเต็ม  ๓๐   คะแนน

..............................................................................................................................................................

ตอนที่ ๑  การฟัง    (๑๐  คะแนน)

คำชี้แจง    ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำ  ให้ตรงกับคำที่ครูอ่านให้ฟัง

๑.  รัก          ลัก                                 ๖.  ระรื่น              ระลื่น

๒.  ลอบ      รอบ                                                ๗.  ระราน           ละลาน

๓.  เรื่อง      เลื่อง                                               ๘.  เรี่ยไร              เลี่ยไร

๔.  ร้าง        ล้าง                                                ๙.  ราดยาง           ลาดยาง

๕.  ลบ        รบ                                   ๑๐. รบเร้า             ลบเร้า

 

 ตอนที่ ๒ การอ่าน   ( ๑๐  คะแนน)

คำชี้แจง    ให้นักเรียนอ่านคำที่กำหนดให้ ต่อไปนี้      (คำละ    คะแนน)

            ๑. เชื้อรา               ๒. ระรื่น                               ๓. รบรา                                ๔. เลื่องลือ           ๕. เร้นลับ

                ๖. ลางร้าย             ๗. รำลึก                                ๘. รับรู้                  ๙. ละลาย              ๑๐. ลากรถ

 

ตอนที่ ๓  การเขียน    ( ๕  คะแนน)

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนคำ ตามคำบอก      คำ     (คำละ    คะแนน)

.......................       ............................      ............................    .........................      ...........................

 

ตอนที่ ๔    การใช้คำ   ( ๕  คะแนน)

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ ในวงเล็บ  เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง     (คำละ    คะแนน)

                ๑.  อาหารจานโปรดของฉันคือ............... ...................                        ( ลาดหน้า    ราดหน้า )

                ๒.  เขาสวมเสื้อขาด.....................................................                     (กะรุ่งกะริ่ง      กะลุ่งกะลิ่ง)

                ๓.  เพื่อนฉันไม่ปกปิดความ............................ได้เลย                                      (ลับ       รับ)

                ๔.  เด็กคนนั้นสามารถ............................ชาติได้                                    (ระลึก     ละรึก)

                ๕. แม่ของฉันตากผ้าไว้บน...............................                                      (ลาว     ราว)

 

.............................................................

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ ฟัง คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๑

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถแยกเสียงพยัญชนะ    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนฟังเสียงพยัญชนะต้นที่ครูอ่านให้ฟังว่าเป็นเสียง    หรือ     

     แล้วกาเครื่องหมาย   P       ลงในช่องให้ตรงกับเสียงที่ฟัง

 

 

ข้อที่

เสียงพยัญชนะ 

เสียงพยัญชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

 

 

 

 

 

 

            ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ ฟัง คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๒

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถแยกคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนฟังคำที่ครูอ่าน  ว่าเป็นเสียงพยัญชนะต้น       หรือ     

     แล้วกาเครื่องหมาย   P       หลังคำที่ได้ฟัง

 

ข้อที่

เสียง  

เสียง 

เลื่อง

เรื่อง

ลิ้น

ริ้น

ลาก

ราก

ลม

รม

เลือน

เรือน

ลาย

ราย

ลับ

รับ

ลบ

รบ

ไล่

ไร่

๑๐

ล่อน

ร่อน

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ ฟัง คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๓

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถแยกคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนฟังบทร้อยกรอง  แล้วเขียนคำที่มีเสียงพยัญชนะต้น       หรือ     

     ได้อย่างน้อย   ๑๐  คำ

 

คำที่ออกเสียง  

คำที่ออกเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ อ่าน คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๑

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถแยกคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้   แล้วอ่านให้ครูฟัง    ( คำละ     คะแนน)

 

                        ๑.  รู้

                        ๒.  ลาง

                        ๓. รอน

                        ๔. รุ้ง

                        ๕. เลือน

                        ๖.  ร้องเรียน

                        ๗. ลัดเลาะ

                        ๘. ระรื่น

                        ๙.  ลางร้าย

                        ๑๐. เรื่องลับ

 

............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ อ่าน คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๒

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถอ่านคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ต่อไปนี้   โดยออกเสียง ร และ ล ให้ถูกต้อง แล้วอ่านให้ครูฟัง      ( ผิด ๑  คำ    หัก      คะแนน)

 

 

 

 

 

 

ร่าเริงลิงโลดเล่นลิ้น                   รวยรินรูปร่างรุกเร้า

                   รวดเร็วลุกลามเรื่องเล่า                        ล่อลวงเราลอยลุกลน

                             ร้อยเล่ห์โลดเล่นรักเร้น              ลึกลับเล่นแรงร้อนรน

                   ลวดลายร่วงโรยรวยล้น                       แล้วร่นรอนแรมโรมรัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ อ่าน คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๓

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถอ่านคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนฝึกอ่านเพลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้   โดยออกเสียง ร และ ล ให้ถูกต้อง

แล้วร้องเพลงให้ครูฟัง      ( ออกเสียงผิด    คำ    หัก      คะแนน)

 

 

เพลงคำ   

คำร้อง  ผศ.ประคอง  สุทธสาร                                                                          ทำนอง   เพลงชวา

     

 เริงระบำ  ร้องรำเริงรมย์  เราระทมร้องเพลงเพลินใจ  เป็นเสียง    และ    เคล้าไป  ออกเสียงให้ชัดเจน       

ลม  ล้อเลียน  เหลิงลอย  ลีลา  ครวญคร่ำมาคลุกคลี  รีรอ  ใครร้องเพลงเสียงกรอ  กริ๊ก  กรอ  ร และ ล  เคล้าไปในเพลง 

ลา  ล้า  ลา       ล้า  ลา                ลา  ล้า  ลา        ล้า   ลา          

ลา  ล้า  ลา       ล้า   ลา   .          ลา  ล้า  ลา        ล้า   ลา.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ เขียน คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๑

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถเขียนคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนคำตามคำบอก  ๑๐  คำ    (๑๐ คะแนน)

 

๑.    .................................................

๒.  .................................................

๓.   ..................................................

๔.   ..................................................

๕.   ..................................................

๖.    ..................................................

๗.   ..................................................

๘.   ..................................................

๙.    ..................................................

๑๐.     ............................................

 

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ เขียน คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๒

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถเขียนคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนประโยคตามคำบอก      ประโยค   ผิด    คำ  หัก    คะแนน   

                 (๑๐ คะแนน)

 

 

๑. ...................................................................................................................................

 

๒.  ..................................................................................................................................

 

๓.   ..................................................................................................................................

 

๔.   ..................................................................................................................................

 

๕.   ...................................................................................................................................

 

 

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ เขียน คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๓

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถเขียนคำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกรองตามคำบอก      ผิด    คำ  หัก    คะแนน    (๑๐ คะแนน)

 

 

                                    .........................................................................................................................

            ..................................................................................................................................................

            .................................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................................

            .................................................................................................................................................

 

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ ใช้ คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๑

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถใช้คำที่ออกเสียง    และ    ได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง   อ่านประโยคที่กำหนดให้ แล้วสังเกตคำที่ใช้    ล ถ้าคำใดใช้ผิด  

               ให้ขีดเส้นใต้ตรงกับคำนั้นแล้วเขียนคำที่ถูกต้องไว้ในวงเล็บ

 

                 . หญิงสองคนนี้อายุไร่เรี่ยกันมาเดินเรี่ยไรเงินเข้าวัด                   (………………...)

                         . สามี ภรรยาคู่นี้เถียงกันทุกวัน ต่างคนต่างไม่ยอมลดลาวาศอก

                              ในที่สุดก็เลิกรากันไป                                                            ..   (………………)

                         . นกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้พอเห็นคนเดินผ่านก็บินล่องลอยไป

                              โดยไม่ทิ้งล่องลอยไว้ให้เห็นเลย                                               (……………..….)

                         . เขาทำราดหน้าขายข้างถนนราดยาง                                          (………..………..)

                         . อย่าให้ตัวเลือดอยู่ในบ้านมันจะกินเลือดคน                              (………………..)

                         . เขาพูดละล่ำละลัก  ก่อร่ำลาแม่ไปเกณฑ์ทหาร                           (……….……….)

                         . อย่ามัวพิราปรำพันอยู่  ฉันจะพาไปดูนกพิราบ                           (……….……….) 

                         . เพื่อนฉันมัวระล้าระลังอยู่จนฉันเอือมระอา                                (………….……)

                         . พ่อไปหาปลาจะระเม็ด แต่คลื่นมาเป็นระลอกใหญ่ๆ จึงไม่สามารถ

                              จับปลาได้                                                                                   (…………..……)    

                        ๑๐. นกยูงลำแพนอยู่บนเสื่อลำแพน                                                 (………………..)    

                        

.................................................................

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการ ใช้ คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๒

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถใช้คำที่ออกเสียง    และ    เขียนประโยคได้ถูกต้อง

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนใช้คำที่กำหนดให้ ข้อละ ๒  คำ  เขียนประโยค    ประโยค  ให้ได้ใจความ

                สมบูรณ์

 

ตัวอย่าง                คำที่กำหนดให้       รา – ลา    

    ประโยค                 น้องรับประทานขนมลาที่เป็นราจึงทำให้ท้องเสีย

 

๑.    รับ -  ลับ

 

....................................................................................................................................................

๒.  เรื่อง - เลื่อง

 

.....................................................................................................................................................

๓.   ร่อง – ล่อง

 

....................................................................................................................................................

๔.   ไล่ – ไร่

 

....................................................................................................................................................

๕.    รีบ – ลีบ

 

....................................................................................................................................................

 

 

ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

แบบฝึกทักษะการ ใช้ คำที่มีเสียง    และ ล

กิจกรรมที่ ๓

.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถใช้คำที่ออกเสียง    และ    เขียนเรื่องราวได้ใจความสมบูรณ์

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนใช้คำที่ออกเสียง    และ ล  อย่างละไม่น้อยกว่า     คำ  เขียนเรื่องให้ได้ใจความสมบูรณ์  ประมาณ       บรรทัด   โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑.    ใช้คำตามกำหนดและเขียนถูกต้อง

๒.   เนื้อหามีความสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง

๓.    ใจความจบสมบูรณ์

๔.    เขียนตัวบรรจง    สะอาด   เรียบร้อย

 

เรื่อง......................................................

                        .......................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

            ...................................................................................................................................................

 

 

 

 

 


ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................

 

คู่มือสำหรับครู

ทักษะการฟัง

กิจกรรมที่ ๑        คำสำหรับอ่านให้นักเรียนฟัง

                ๑.  ร่อง   ๒. เลื่อง  ๓.  รับ   ๔. ลีบ   ๕.  รบ    ๖. ไล่   ๗. แร้ง    ๘.  เลียน   ๙.  รม   ๑๐.  เลว

 

กิจกรรมที่ ๒       คำที่ครูอ่านให้นักเรียนฟัง

            ๑. เรื่อง    ๒. ริ้น     ๓. ราก      ๔. ลม      ๕. เลือน      ๖. ลาย       ๗. รับ       ๘.  ลบ       ๙.  ไร่     ๑๐.  ล่อน

 

กิจกรรม     บทร้อยกรองสำหรับอ่านให้นักเรียนฟัง

ร่าเริงลิงโลดเล่นลิ้น                            รวยรินรูปร่างรุกเร้า

                                รวดเร็วลุกลามเรื่องเล่า                                       ล่อลวงเราลอยลุกลน

                                                ร้อยเล่ห์โลดเล่นรักเร้น                      ลึกลับเล่นแรงร้อนรน

ลวดลายร่วงโรยรวยล้น                                      แล้วร่นรอนแรมโรมรัน

 

ทักษะการเขียน

กิจกรรมที่ ๑  คำที่บอกให้นักเรียนเขียน

                ๑. ลิ้น  ๒. ราย   ๓.  ลาด  ๔.  เร็ว   ๕.  ล่อน   ๖.  ริบ  ๗.  เรื่องราว    ๘.  เลื่องลือ   ๙.  ซ่อนเร้น   ๑๐. ลางร้าย

 

กิจกรรมที่ ๒  ประโยคที่บอกให้นักเรียนเขียน

๑.     ฉันไม่รับรู้ความลับของเธอ

๒.    ผู้ร้ายรายนี้สวมเสื้อลายเสือ

๓.    พ่อรบเร้าให้ฉันช่วยทำเล้าไก่

๔.    เราช่วยกันล้างบ้านร้างเพื่อให้สะอาดตา

๕.    ลูกเอามือลูบไล้หน้าแม่ที่ไร้วิญญาณ

 

กิจกรรมที่ ๓  บทร้อยกรองที่อ่านให้นักเรียนฟัง

 

                                          รีบเร่งไปโรงเรียน            เพื่อนล้อเลียนยามลุกลน

                           รวดเร็วไม่กังวล                              เราทุกคนร่วมร้องรำ

                          ล่องเรือในทะเล                              เรื่องเกเรไม่รุกล้ำ

                          ร้อนรนจนคะมำ                               ดูหมอลำรำลวดลาย

................................................   Admin ลบความคิดเห็นนี้