Logo Webboard ของ somsakksn  แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง

  

  Topic : ใบความรู้ที่ 1 เรื่องโครงงานและการเขียนโครงงาน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.210.245

  โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2552 23:45 น.

ใบความรู้ที่ 1

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานและการเขียนโครงงาน

 

              1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงงานได้

  2.   จุดประสงค์การเรียนรู้

                      2.1   บอกความหมายของโครงงานได้ถูกต้อง

                      2.2   อธิบายลักษณะสำคัญของโครงงานได้ถูกต้อง

                      2.3   บอกประเภทของโครงงานได้ถูกต้อง

          2.4   บอกขั้นตอนการทำโครงงานได้อย่างถูกต้อง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความหมายและลักษณะสำคัญของโครงงาน

      โครงงาน (Project ) มีผู้ให้นิยมและความหมายไว้อย่างหลากหลาย มีดังนี้

ที่

หน่วยงาน/บุคคลผู้ให้ความหมาย

ความหมายของโครงงาน

1.

กระทรวงศึกษาธิการ

      การทำกิจกรรมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูตั้งแต่การคิดสร้างโครงงานการวางแผนดำเนินการ การออกแบบการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผล ประเมินผล

2.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสงท.)

     การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียรผู้ให้คำปรึกษา(Adviser) เท่านั้น

 

 

 

 

2

 

 

ที่

หน่วยงาน/บุคคลผู้ให้ความหมาย

ความหมายของโครงงาน

3.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

     โครงงาน (Project) คือแผนการและกิจกรรมที่มีการกำหนดรูปแบบการทำงานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานหรือผลงานที่สัมพันธ์กับหลังสูตรและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ โดยอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายความยากง่ายของโครงงานนั้น ๆ

 

 

2.      ประเภทของโครงงาน

การแบ่งประเภทของโครงงานโดยทั้วๆ ไปมี 2 ลักษณะ ดังนี้

            โครงงานลักษณะที่ 1   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ

1.       โครงงานตามสาระการเรียนรู้เป็นโครงงานที่ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่จะศึกษาจากเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน มากำหนดเป็นหัวข้อโครงงาน

2.       โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่มีผู้เรียนสนใจจะศึกษาเรื่องในเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน

           โครงงานลักษณะที่ 2 แบ่งออกเป็น 4  ประเภท คือ

1.       โครงงานประเภทสำรวจ

เป็นโครงงานการสำรวจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น

-          การสำรวจพืชสมุนไพรในบริเวณโรงเรียน

-          การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน

-          การสำรวจการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

-          การสำรวจการใช้คำยากจากเรื่องพระมหาชนก

-          การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ

-          การสำรวจสารเคมีที่ใช้ในบ้าน

 

                                                                                                                                                                                3

2.       โครงงานประเภททดลอง

เป็นโครงงานที่ต้องทำการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง

ตัวแปรที่มีผลต่อการทดลองมี 4  ชนิด คือ

1.       ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่จะศึกษาทดลอง

2.       ตัวแปรตาม คือตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น

3.       ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆ กันมิฉะนั้น จะมีผลทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไป

4.       ตัวแปรแทรกซ้อน ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือตัวแปรควบคุมแต่ในบางครั้งเราจะควบคุมไม่ได้ซึ่งจะทำให้ผลการทดลองผิดไป ตัวอย่าง เช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่ากระดาษชนิดใดสามารถพับเครื่องร่อนและปาได้ไกลที่สุด

4.1    ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือชนิดของกระดาษ

4.2    ตัวแปรตามคือระยะทางที่กระดาษเคลื่อนที่ได้

4.3    ตัวแปรควบคุม คือแรงที่ใช้กระดาษ

4.4    ตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ในขณะที่ปา  มีลมพัดเข้ามา ซึ่งจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้

3.       โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงาน อาจเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือนำของที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เช่น

-          เครื่องดักจับแมลงวันทอง

-          ไม้แทนนิสตียุง

-          การผลิตกระเป๋าถือจากผักตบชวา

-          การแต่งบทประพันธ์ลักษณะต่างๆ

-          การแต่งเพลงหรือการสร้างบทละคร

 

           

    

 

 

 

4

4.       โครงงานประเภททฤษฎี

เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือจินตนาการของตนเองซึ่งอาจเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจขัดแย้งกับของเดิมก็ได้ ผู้จัดทำโครงงานประเภทนี้จะต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆ อย่างดีจึงสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฎี เช่น

-          การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

-          ความหัศจรรย์ของเลข 9

-          โปรแกรมช่วยออกแบบและเขียนโค้ดแปรอักษร

-          ทฤษฎีสี

      3. ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

                การจัดทำโครงงานทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำแปลกแตกต่างกันบ้างตามคุณลักษณะของโครงงานในแต่ละประเภท แต่ขั้นตอนโดยรวมของการจัดทำโครงงานมีลำดับขั้นตอนสำคัญๆ ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ที่

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

สาระของการจัดทำ

  1.

กำหนดเนื้อหาสาระการทำโครงงานตามความสนใจ

-  สอดคล้องกับเนื้อหาทีจะศึกษา

-  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

- กำหนดหัวข้อเรื่องในการจัดทำโครงงานโดย

    >   สอดคล้องกับความสนใจ

    >   เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

  2.

กำหนดประเด็นการจัดทำโครงงาน

- คัดเลือกประเด็นที่ต้องการจะนำไปจัดทำเป็นโครงงาน

- กำหนดรอบการศึกษาเฉพาะประเด็นที่ต้องการเรียนรู้หรือ

  ต้องการคำตอบ

- กำหนดประเภทของโครงงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่

  กำหนดว่าเป็นโครงงานประเภทใด

   >  ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล

   >  ประเภทการทำลอง

   >  ประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

   >  ประเภทการสร้างทฤฎีหรืออธิบาย

 

 

 

5

 

ที่

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

สาระของการจัดทำ

3.

วางแผนในการจัดทำโครงการ

- กำหนดโครงเรื่องในการเขียนโครงงาน

> กำหนดกิจกรรม

>กำหนดขั้นตอนการเขียนโครงงาน

> เขียนโครงงาน

- เสนอโครงงานให้ครูร่วมพิจารณาให้คำปรึกษาแนะนำ

4.

ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงงาน

- โครงงานประเภทการทดลองมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

> เตรียมวัสดุอุปกรณ์

> บันทึกผลการทดลองทุกขั้นตอน

> วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองในมิติที่กำหนดไว้ตามประเด็นที่ต้องการ

- สรุปผลที่ได้จากการทำลอง

5.

การเขียนรายงานโครงงาน

- สรุปผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานประเภทต่องๆได้แก่

> โครงงานประเภทการทดลอง

> โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล

> โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

> โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี หรือ อธิบาย

 

 

             สรุปทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการดำเนินการตามโครงงานทั้ง 4  ประเภท ที่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน กรอบขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถปรับปรุงประยุกต์ทั้งการขยายรายละเอียดหรือปรับย่นย่อได้ตามสภาพความเป็นจริง

 

 

 

 

 

6

 

                                                          เอกสารอ้างอิง

ถวัลย์  มาศจัส/มณี  เรืองขำ(2549) วนัตกรรมการศึกษาชุดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ

           สอนโครงงาน(Project)  กรุงเทพ: โรงพิมพ์ธารอักษร

ดร.ชมพูนุท สุขหวาน/อุทิศ นวลเจริญ (2550) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้   

           แบบโครงงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ใบงานที่ 1                                                                          7

 

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานและการเขียนโครงงาน

              ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงงานได้

…………………………………………………………………………………………

             ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

   1. โครงงาน มีความหมายที่ชัดเจนอย่างไร 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. โครงงานมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 3.จงอธิบายขั้นตอนในการทำโครงงานออกเป็นข้อ ๆ  ว่ามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

8

4. การเรียนรู้แบบโครงงาน ถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์อีกวิธีหนึ่ง นักเรียนคิดว่า 

การเรียนรู้แบบนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนและให้อะไรกับนักเรียนบ้าง 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

 

               

                                          ชื่อ………………………………………….เลขที่…………

 

                                         รวมคะแนน………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้