Logo Webboard ของ somsakksn
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง

  

  Topic : ใบความรู้ที่ 1 เรื่องโครงงานและการเขียนโครงงาน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.210.245

  โพสต์เมื่อ : 15 ก.ค. 2552 23:45 น.

ใบความรู้ที่ 1

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานและการเขียนโครงงาน

 

              1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงงานได้

  2.   จุดประสงค์การเรียนรู้

                      2.1   บอกความหมายของโครงงานได้ถูกต้อง

                      2.2   อธิบายลักษณะสำคัญของโครงงานได้ถูกต้อง

                      2.3   บอกประเภทของโครงงานได้ถูกต้อง

          2.4   บอกขั้นตอนการทำโครงงานได้อย่างถูกต้อง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความหมายและลักษณะสำคัญของโครงงาน

      โครงงาน (Project ) มีผู้ให้นิยมและความหมายไว้อย่างหลากหลาย มีดังนี้

ที่

หน่วยงาน/บุคคลผู้ให้ความหมาย

ความหมายของโครงงาน

1.

กระทรวงศึกษาธิการ

      การทำกิจกรรมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูตั้งแต่การคิดสร้างโครงงานการวางแผนดำเนินการ การออกแบบการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผล ประเมินผล

2.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสงท.)

     การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียรผู้ให้คำปรึกษา(Adviser) เท่านั้น

 

 

 

 

2

 

 

ที่

หน่วยงาน/บุคคลผู้ให้ความหมาย

ความหมายของโครงงาน

3.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

     โครงงาน (Project) คือแผนการและกิจกรรมที่มีการกำหนดรูปแบบการทำงานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานหรือผลงานที่สัมพันธ์กับหลังสูตรและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ โดยอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายความยากง่ายของโครงงานนั้น ๆ

 

 

2.      ประเภทของโครงงาน

การแบ่งประเภทของโครงงานโดยทั้วๆ ไปมี 2 ลักษณะ ดังนี้

            โครงงานลักษณะที่ 1   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ

1.       โครงงานตามสาระการเรียนรู้เป็นโครงงานที่ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่จะศึกษาจากเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน มากำหนดเป็นหัวข้อโครงงาน

2.       โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่มีผู้เรียนสนใจจะศึกษาเรื่องในเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน

           โครงงานลักษณะที่ 2 แบ่งออกเป็น 4  ประเภท คือ

1.       โครงงานประเภทสำรวจ

เป็นโครงงานการสำรวจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น

-          การสำรวจพืชสมุนไพรในบริเวณโรงเรียน

-          การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน

-          การสำรวจการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

-          การสำรวจการใช้คำยากจากเรื่องพระมหาชนก

-          การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ

-          การสำรวจสารเคมีที่ใช้ในบ้าน

 

                                                                                                                                                                                3

2.       โครงงานประเภททดลอง

เป็นโครงงานที่ต้องทำการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง

ตัวแปรที่มีผลต่อการทดลองมี 4  ชนิด คือ

1.       ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่จะศึกษาทดลอง

2.       ตัวแปรตาม คือตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น

3.       ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆ กันมิฉะนั้น จะมีผลทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไป

4.       ตัวแปรแทรกซ้อน ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือตัวแปรควบคุมแต่ในบางครั้งเราจะควบคุมไม่ได้ซึ่งจะทำให้ผลการทดลองผิดไป ตัวอย่าง เช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่ากระดาษชนิดใดสามารถพับเครื่องร่อนและปาได้ไกลที่สุด

4.1    ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือชนิดของกระดาษ

4.2    ตัวแปรตามคือระยะทางที่กระดาษเคลื่อนที่ได้

4.3    ตัวแปรควบคุม คือแรงที่ใช้กระดาษ

4.4    ตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ในขณะที่ปา  มีลมพัดเข้ามา ซึ่งจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้

3.       โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงาน อาจเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือนำของที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เช่น

-          เครื่องดักจับแมลงวันทอง

-          ไม้แทนนิสตียุง

-          การผลิตกระเป๋าถือจากผักตบชวา

-          การแต่งบทประพันธ์ลักษณะต่างๆ

-          การแต่งเพลงหรือการสร้างบทละคร

 

           

    

 

 

 

4

4.       โครงงานประเภททฤษฎี

เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือจินตนาการของตนเองซึ่งอาจเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจขัดแย้งกับของเดิมก็ได้ ผู้จัดทำโครงงานประเภทนี้จะต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆ อย่างดีจึงสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฎี เช่น

-          การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

-          ความหัศจรรย์ของเลข 9

-          โปรแกรมช่วยออกแบบและเขียนโค้ดแปรอักษร

-          ทฤษฎีสี

      3. ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

                การจัดทำโครงงานทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำแปลกแตกต่างกันบ้างตามคุณลักษณะของโครงงานในแต่ละประเภท แต่ขั้นตอนโดยรวมของการจัดทำโครงงานมีลำดับขั้นตอนสำคัญๆ ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ที่

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

สาระของการจัดทำ

  1.

กำหนดเนื้อหาสาระการทำโครงงานตามความสนใจ

-  สอดคล้องกับเนื้อหาทีจะศึกษา

-  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

- กำหนดหัวข้อเรื่องในการจัดทำโครงงานโดย

    >   สอดคล้องกับความสนใจ

    >   เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

  2.

กำหนดประเด็นการจัดทำโครงงาน

- คัดเลือกประเด็นที่ต้องการจะนำไปจัดทำเป็นโครงงาน

- กำหนดรอบการศึกษาเฉพาะประเด็นที่ต้องการเรียนรู้หรือ

  ต้องการคำตอบ

- กำหนดประเภทของโครงงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่

  กำหนดว่าเป็นโครงงานประเภทใด

   >  ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล

   >  ประเภทการทำลอง

   >  ประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

   >  ประเภทการสร้างทฤฎีหรืออธิบาย

 

 

 

5

 

ที่

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

สาระของการจัดทำ

3.

วางแผนในการจัดทำโครงการ

- กำหนดโครงเรื่องในการเขียนโครงงาน

> กำหนดกิจกรรม

>กำหนดขั้นตอนการเขียนโครงงาน

> เขียนโครงงาน

- เสนอโครงงานให้ครูร่วมพิจารณาให้คำปรึกษาแนะนำ

4.

ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงงาน

- โครงงานประเภทการทดลองมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

> เตรียมวัสดุอุปกรณ์

> บันทึกผลการทดลองทุกขั้นตอน

> วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองในมิติที่กำหนดไว้ตามประเด็นที่ต้องการ

- สรุปผลที่ได้จากการทำลอง

5.

การเขียนรายงานโครงงาน

- สรุปผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานประเภทต่องๆได้แก่

> โครงงานประเภทการทดลอง

> โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล

> โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

> โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี หรือ อธิบาย

 

 

             สรุปทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการดำเนินการตามโครงงานทั้ง 4  ประเภท ที่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน กรอบขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถปรับปรุงประยุกต์ทั้งการขยายรายละเอียดหรือปรับย่นย่อได้ตามสภาพความเป็นจริง

 

 

 

 

 

6

 

                                                          เอกสารอ้างอิง

ถวัลย์  มาศจัส/มณี  เรืองขำ(2549) วนัตกรรมการศึกษาชุดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ

           สอนโครงงาน(Project)  กรุงเทพ: โรงพิมพ์ธารอักษร

ดร.ชมพูนุท สุขหวาน/อุทิศ นวลเจริญ (2550) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้   

           แบบโครงงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ใบงานที่ 1                                                                          7

 

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานและการเขียนโครงงาน

              ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงงานได้

…………………………………………………………………………………………

             ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

   1. โครงงาน มีความหมายที่ชัดเจนอย่างไร 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. โครงงานมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 3.จงอธิบายขั้นตอนในการทำโครงงานออกเป็นข้อ ๆ  ว่ามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

8

4. การเรียนรู้แบบโครงงาน ถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์อีกวิธีหนึ่ง นักเรียนคิดว่า 

การเรียนรู้แบบนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนและให้อะไรกับนักเรียนบ้าง 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

 

               

                                          ชื่อ………………………………………….เลขที่…………

 

                                         รวมคะแนน………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  11 ก.ย. 2552 00:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.208.129

  

  โครงงาน คืออะไร

             โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง

หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน

มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็ก

เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา

รู้จักรู้จักการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนในการทำงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์

และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

โครงงานจัดเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ความรู้ที่ตนเองได้มาบูรณาการ

 


                       ประเภทโครงงาน            

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

. โครงงานตามสาระการเรียนรู้   เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ

. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ

 

สามารถแบ่งได้ ๔ รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์

1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
2.
โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง
3.
โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ
4.
โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

       โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล

โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูล

นั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น

       โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร

       โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการก่อน

       โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นก็ได้

 

     ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคิดและเลือกหัวเรื่อง

เป็นการหาหัวข้อในการทดลอง ในการที่จะอยากรู้อยากเห็น
ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมไปถึงการขอคำปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๓ การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  

หัวข้อ/รายการ

รายละเอียดที่ต้องระบุ

1.ชื่อโครงงาน
2.ชื่อผู้ทำโครงงาน
3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4.ระยะเวลาดำเนินการ
5.หลักการและเหตุผล
6.จุดหมาย/วัตถุประสงค์
7.สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน
8.ขั้นตอนการดำเนินงาน
9.ปฏิบัติโครงงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. บรรณานุกรม

 

1. ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร
2.
ผู้รับผิดชอบโครงงานนี้
3.
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
4.
ระยะเวลาดำเนินงานโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ
5.
เหตุผลและความคาดหวัง
6.
สิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน
7.
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน
8.
ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
ี่9. วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
10.
สภาพของผลที่ต้องการให้เกิดทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ
11.
ชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่างๆ

 

ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิบัติโครงงาน เป็นการดำเนินงานตามแผน ที่ได้กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียด และต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลต่อไป
           
ขั้นตอนที่ ๕ การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ เช่น การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น บทคัดย่อ บทนำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
           
ขั้นตอนที่ ๖ การแสดงผล การแสดงผลงาน เป็นการนำเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือทำเป็นสิ่งตีพิมพ์ การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ตามแต่ความเหมาะสมของโครงงาน

 

ตัวอย่างเค้าโครงงาน

 

ชื่อโครงงาน.....................................................................................................

คณะทำงาน.....................................................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................

1) แนวคิดที่มาและความสำคัญที่ต้องการศึกษา.....................................................

..........2) หลักการทฤษฎี หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ( ว่ามีใครทำอะไรไว้บ้าง)...............................

..........3) จุดมุ่งหมายของการทดลอง........................................................................

..........4) สมมุติฐานที่กำหนด..............................................................................

..........5). วิธีดำเนินการทดลอง..............................................................................

..........6) งบประมาณที่ใช้ในการทดลอง..................................................................

..........7. ประโยชน์ที่จะได้รับ..................................................................................

8.) ชื่อเอกสารอ้างอิง...................................................................................

 

ตัวอย่างโครงงานการศึกษาเรื่องการบานของดอกบัว

.        1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญที่ต้องศึกษา
..............
การกำหนดปัญหาในการจัดทำโครงงานเกิดจากการสังเกตที่นำไปสู่การแก้ปัญหาเช้น สังเกตว่า ดอกบัวจะบานตอนเช้า ประมาณ 14.00 . ดอกบัวจะหุบ ( การสังเกต ) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ( ปัญหา )

..........2. หลักการ ทฤษฎี เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ( ว่ามีใครทำอะไรไว้บ้าง )
...............
ศึกษาค้นคว้าเอกสารความรู้ บทความ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

..........3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าและการทดลอง
...............
เป็นการตั้งข้อคิดเพื่อที่จะหาคำตอบที่เกิดจากปัญหา ( การบานและการหุบของดอกบัวในเวลาที่แตกต่างกัน ) ว่าเกิดจากอะไรโดยคิดคำตอบไว้หลายๆทางเช่นคิดว่า * ดอกบัวบานเช้า เนื่องจากอุณหภูมิตอนเช้าเหมาะสมต่อการบานของดอกบัว * ดอกบัวบานตอนเช้า เนื่องจากความเข้มของแสงช่วงเช้าน้อยกว่ช่วงบ่าย * ดอกบัวตอนเช้า เนื่องจากเป็นพฤติกรรมอันเนื่องมาจากพันธุกรรมของดอกบัวซึ่งมีมาตั้งแต่กำเนิด จากตั้งสมมุติฐานไว้ 3 ประเด็น นักเรียนจะมีการตรวจสอบสมมุติฐานว่าสมมุติฐานใดน่าจะเป็นไปได้ ก็เลือกมา 1 สมมุติฐาน แต่ถ้าจะมีการพิสูจน์ว่าสมมุติฐานใดน่าจะเป็นไปได้มากหรือเป็นจริง ก็ต้องดำเนินการทดลองค้นคว้าต่อไป( ถามกับตอบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ )

..........4. วิธีดำเนินการทดลอง
...............
วิธีการดำเนินการทดลองเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบสมมุติฐานว่าสิ่งที่กำหนดไว้เป็นจริงหรือไม่ เช่น กำหนดสมมุติฐานไว้ว่า ดอกบัวบานช่วงเช้าน่าจะเกิดจากการเหมาะสมของความเข้มของแสง นักเรียนต้องดำเนินการทดลองต่อไปนี้

..........1) ออกแบบวิธีการทดลอง โดยกำหนดตัวแปรต่างๆ มี 3 ประเภท คือ

ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่างๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ จากสมมุติฐานที่กำหนด ตัวแปรนี้คือ ความเข้มของแสงนั่นเอง

ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เป็นผล เนื่องจากตัวแปรต้น ในที่นี้คือ การบานของดอกบัว

ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการทดลองเราไม่ต้องการศึกษา จึงต้องหาวิธีการควบคุมไว้ เพื่อไม่ให้มีข้อขัดแย้งของการทดลอง เช่น ชนิดของดอกบัว จำนวนต้นที่นำมาทดลอง อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น

..........2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลอง โดยให้ผู้ทดลองกำหนดว่า หากจะทดลองแล้วจะใช้วัสดุอะไรบ้าง เช่น ต้นของดอกบัว กล่องกระดาษ โคมไฟที่มีหลอดไฟกำลังวัตต์ต่างๆ กันนำมาใช้ทดลอง

..........3) บันทึกข้อมูล โดยกำหนดเป็นตารางบันทึกผล และในตารางนั้นจะบันทึกอะไรบ้าง เช่น บันทึกระยะเวลาที่เริ่มบาน บันทึกความเข้มของแสงต่างๆ บันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากการทดลอง เป็นต้น

..........4) กำหนดระยะเวลาการทดลอง ว่าจะทดลองในช่วงเวลาใดบ้าง จะสังเกตผลการทดลองอย่างไร เวลาใด และจะทำการทดลองให้เสร็จสิ้นช่วงเวลาใด และสรุปผลทดลองช่วงไหน

..........5) ลงมือทำการทดลอง นักเรียนเริ่มปฏิบัติทำการทดลอง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

..........5. การสรุปผลการทดลอง
..........
นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปได้ว่าตรงกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้หรือไม่จากนั้นจึงนำมาจัดทำเป็นรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะให้ได้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

..........ข้อจำกัด

..........การจัดทำโครงงานจะประสบความสำเร็จได้ มีข้อจำกัดดังนี้

..........1. การจัดโครงงานต่างๆ ทั้งครูผู้สอนและเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำค่อนข้างมาก ต้องมีการศึกษาค้นค้วาเอกสาร ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนระหว่างทำการทดลอง
..........2.
เรื่องที่ทำต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ผลที่ได้ควรเกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนหรือบุคคลในท้องถิ่น
..........3.
เรื่องที่ทำต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กสามารถทดลองได้
..........4.
การออกแบบทดลองจะต้องครอบคลุมจุดหมายที่กำหนดไว้
..........5.
ระหว่างการทำโครงงานจะต้องมีการแก้ปัญหาเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

การสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ

 

          การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก ศึกษาลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ จนพบคำตอบที่ต้องการ  เรื่องที่นักเรียนศึกษานั้นเป็นเรื่องที่นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองตามความสนใจของตน ประเด็นที่ศึกษาก็เป็นประเด็นที่นักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาเอง การศึกษาจะเป็นการศึกษาในลักษณะของการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น ในการศึกษาจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอย่างเพียงพอที่จะให้นักเรียนได้ค้นพบคำตอบ และคลี่คลายความสงสัยใคร่รู้ เมื่อนักเรียนค้นพบคำตอบที่เป็นความรู้ที่ต้องการแล้วจะนำความรู้นั้นมานำเสนอในรูปของงานที่นักเรียนเลือกเองอาจจะเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจำลอง การเล่นสมมุติ ละคร การทำหนังสือ หรือรูปแบบอื่นๆเพื่อนำเสนอต่อเพื่อนๆและคนอื่นๆ อันจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของกระบวนการศึกษาของตน

 

 

 

กระบวนการการเรียนการสอน

          การสอนแบบโครงการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก แต่ก็มีขั้นตอนในการสอนที่ชัดเจน ตลอดโครงการหนึ่งใดๆที่นักเรียนเลือกทำจะใช้เวลาในการทำโครงการ วันละ 50-70 นาที       ตลอดโครงการบางทีอาจจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับหัวข้อโครงการที่นักเรียนเลือกและขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบและนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนั้น ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการมี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

 

 

 

การวางแผนโครงการ  

เป็นการเลือกหัวข้อโครงการโดยครูและนักเรียนร่วมกัน หัวข้อโครงการมาจากความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก แต่ครูก็ต้องมีส่วนในการแนะนำการเลือกหัวข้อโครงการโดยครูพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อโครงการ ดังนี้

1. เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและเป็นไปได้ มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

2. เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ

3. นักเรียนพอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่บ้าง

4. เป็นเรื่องที่นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

5. มีแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น

6. เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมมือกันในการทำโครงการ

7. เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสนักเรียนได้สร้างสิ่งต่างๆและมีโอกาสเล่นสมมุติ

8. นักเรียนได้พัฒนาการครบถ้วนทุกด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

9. เป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆ

10. เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

11.เป็นเรื่องที่ไม่กว้างเกินไป จนทำให้ไม่สามารถศึกษาลึกลงไปใน

รายละเอียดได้

 

                ขั้นที่ 1เริ่มต้นโครงการ

ขั้นนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนที่มีเกี่ยวกับหัวข้อของโครงการแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นั้นแก่นักเรียนคนอื่นๆ และเป็นการสร้างความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงการในรายละเอียดลึกลงไป

ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อโครงการและช่วยกระตุ้นให้นักเรียนนำเสนอความรู้และประ สบการณ์ เดิมของตน

นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงการกับเพื่อนๆโดยการอภิปราย และนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่นการวาดภาพระบายสี การทำงานศิลปะอื่นๆ การเขียน การทำแผนภูมิ

ครูตรวจสอบและบันทึกความรู้ประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่เดิม

ครูช่วยนักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อของโครงการเพื่อทำการศึกษาอย่างลึกและละเอียดต่อไป

ครูจดบันทึกคำพูด คำถามของนักเรียนแล้วเลือกนำมาจัดแสดงในห้องเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบประเด็นคำถามที่นักเรียนต้องการศึกษา

 

ขั้นที่ 2 พัฒนาโครงการ

ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ทำงานภายใต้การดูแลแนะนำของครู เป็นทั้งการทำงานเดี่ยว งานกลุ่มเล็กๆของคนที่มีความสนใจตรงกันหรือกลุ่มใหญ่ งานที่ทำเป็นการนำเสนอการเรียนรู้ที่เป็นผลของการศึกษาหาคำตอบตามคำถามในขั้นที่ 1 โดยแสดงออกในรูปของการสร้างสิ่งต่างๆ งานศิลปะ การเล่นสมมุติ และเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ออกไปศึกษาข้อเท็จจริงโดยการมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งนั้นๆ

ครูดำเนินการให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาจากแหล่งความรู้จริงๆ ให้มีโอกาสได้สัมผัสกับแหล่งความรู้ที่เป็นสิ่งของ สถานที่กระบวนการหรือบุคคลด้วยตนเอง ให้เกิดประสบการณ์ตรง

นักเรียนเข้าไปสำรวจ สังเกตและสัมภาษณ์ อย่างใกล้ชิด

ค้นหาคำตอบที่ต้องการ และตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นขึ้นใหม่ให้ได้รายละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ครูจัดเตรียมแหล่งความรู้ต่างๆสนับสนุน เช่น หนังสือ ของจริง หุ่นจำลองเพื่อที่นักเรียนจะได้ตรวจสอบความรู้ของตน และครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการออกไปแสวงหาความรู้ให้นักเรียน

นักเรียนนำความรู้ใหม่ที่ได้มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลอง การวาดภาพระบายสี การทำแผนภูมิ การทำหนังสือ การเล่นสมมุติ

 

ขั้นที่ 3 รวบรวมสรุป

 

ขั้นนี้ครูจัดเตรียมสถานะการณ์เพื่อรวบรวมผลการศึกษาตามโครงการจัดนำเสนอแก่คนอื่นๆ เช่น นักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง

ครูช่วยนักเรียนเลือกและจัดเตรียมผลงานที่จะนำเสนอ

นักเรียนประเมินผลงานของตนเองและเลือกผลงานที่จะนำเสนอ

ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ใหม่ที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่น งานศิลปะ การแสดงละคร เพลง แต่งเป็นนิทานหรือทำหนังสือ

ครูอาจจะช่วยนักเรียนตั้งประเด็นความสนใจขึ้นใหม่สำหรับโครงการต่อไป

 

 

กิจกรรมหลักของการสอนแบบโครงการ

          แม้ว่าการสอนแบบโครงการจะมีลักษณะยืดหยุ่นสูงกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน ครูเป็นผู้คอยสังเกตบันทึกความคิดและคำถามตามความสนใจของนักเรียนแล้วจัดกิจกรรมสนองตอบความต้องการเหล่านั้นก็ตาม แต่ก็ยังมีกิจกรรมหลักๆ ที่ใช้ในทุกขั้นของการสอนในแบบนี้ กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ใช้ในขั้นการสอนทั้ง 3 ขั้นตลอดโครงการ กิจกรรมดังกล่าวคือ

1.การอภิปราย ในเด็กเล็กๆระดับชั้นอนุบาลการอภิปรายในกลุ่มเล็กๆจะช่วย

นักเรียนให้ได้มีโอกาสสนทนากับครู ครูได้ตรวจสอบ บันทึกความรู้และความสนใจของนักเรียน และเป็นการช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้สนทนากับครูเกี่ยวกับหัวข้อของโครงการในกลุ่มเล็กๆก่อน จะเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น

2.การทัศนศึกษา ในที่นี้หมายถึงการที่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทุกๆอย่าง ไม่ได้หมายความถึงการเดินทางออกไปศึกษายังสถานที่ต่างๆนอกโรงเรียนเพียงอย่างเดียว  แต่รวมถึง การได้พูดคุยสัมภาษณ์บุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือคนอื่นๆ การสำรวจ สังเกตสิ่งต่างๆอย่างใกล้ชิดนอกห้องเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือแม้กระทั่งการได้สังเกตการทำงานโครงการของเพื่อนร่วมชั้นอย่างใกล้ชิด การทัศนศึกษาจะทำให้นักเรียนสร้างความรู้และเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขามีโอกาส ได้เห็น ได้ฟัง ได้สัมผัส ได้ดมกลิ่น ชิมรส สิ่งที่เป็นจริงที่เขาสนใจ ในเด็กเล็กๆ การทัศนศึกษาควรอยู่ในละแวกใกล้ๆโรงเรียน ไม่ควรต้องใช้เวลาในการเดินทางมากจนเกินไป ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นข้อพึงพิจารณาของครูในการเลือกหัวข้อของโครงการด้วย

3.กิจกรรมการนำเสนอ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้เดิมก่อนการเริ่มโครงการ หรือความรู้ที่ได้จากการทำโครงการ ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปคิดและรวบรวมความรู้และความคิดที่เขามีอยู่อันจะนำไปสู่การตั้งข้อคำถามที่จะทำการค้นหาคำตอบต่อไป วิธีการที่จะนำเสนอในเด็กเล็กๆจะออกมาในรูปของการวาดภาพระบายสี การเขียนโดยการช่วยเหลือของครู การเล่นสมมุติ การสร้างของจำลอง การทำแผนภูมิ

4.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาคำตอบของคำถามที่เขาสนใจได้จากแหล่งความรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะจากบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือหนังสือ ด้วยการสัมภาษณ์ หรือสังเกตอย่างใกล้ชิด การสัมผัสจับต้อง การบันทึกรวบรวม

5.การจัดแสดง เป็นงานนำผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการของโครงการตั้งแต่ขั้นที่ 1เริ่มต้นโครงการ มาจัดแสดงในห้องเรียน ในรูปของการติดบนป้ายนิเทศ บนผนังห้องเรียน ในกรณีที่เป็นภาพวาด งานเขียน ภาพถ่าย หรือจัดแสดงบนโต๊ะหรือมุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียน การจัดแสดงผลงานจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักเรียนกับเพื่อนคนอื่นๆในห้องเรียน เป็นการแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการทำโครงการของนักเรียน เป็นการย้ำนักเรียนให้เห็นถึงประเด็นที่นักเรียนกำลังศึกษา และยังเป็นการแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นถึงเรื่องราวของโครงการที่นักเรียนศึกษา

 

 

 

 

                     somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว 

                                   http://somsakksn.igetweb.com

 

 


  1 ก.ย. 2553 14:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tattoo supplies

 ghost@gmail.com 112.123.231.17

   Even though suitable autoclave sterilization is used for the tattoo equipments (letting in needles), still these goads turn dumb since they mother Flat Shader Needles tattoo innovations. So you motive to hold back interchanging goads after time to metre- beat new and sharp needles. It is vital to have a selection of ink with most vivacious and enduring colors to enhance the beauty Magnum Shader Needle of tattoos.

 


  30 ก.ย. 2553 13:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rosetta stone

 ghost@gmail.com 112.123.231.117

   But coiffures that meanspirited that every freshly unearthed statue inwards Egyptian Rosetta Stone spanish Empire must stay on that point? What would live inappropriate with leaving a replicate from the resolve of Independence to break down beyond the sea? If noncitizens are hot to purchase ancient inborn Rosetta Stone spanish American language artefacts, or artifacts from NASA’s military mission* to the moonshine or pane Elvis Presley* concerts, why not Lashkar-e-Taiba those aims equal exposed and savored by hoi polloi oversea.

 


  16 ต.ค. 2553 14:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป p90x

 ghost@gmail.com 112.122.230.90

   As the name suggests EFAs are types of fertile which the personify cannot manufacture p90x workout schedule and thus mustiness equal provided past the diet. Every cubicle incoming the personify follows wreathed within a membrane of trillions of buttery panes - EFAs contour a ingredient of this cellular telephone membrane. Near incomplete of these fatty acids are sodden and monounsaturated and more or less half are polyunsaturated, generally EFAs. The sodden and monounsaturated fatty tissue insanity ply stability and the EFAs leave flexibleness and drama a part in a number of biochemical processes.

 


  19 พ.ค. 2554 19:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คน

 aezakmicd46@hotmail.com 14.207.225.187

   อ่านไม่ออกครับ

 


  4 ต.ค. 2557 00:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ray Ban Sunglasses Outlet

 yusea1259@gmail.com 120.43.5.207

   f Ray Ban Sunglasses Outlet http://www.raybansunglassesmodo.net

 


  5 ต.ค. 2557 02:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป NFL JERSEYS

 iojtteszte@gmail.com 140.237.37.106

   Now you are likely to have a specific thing NFL JERSEYS to put on whenever you finally get that reservation at Minimize. NFL JERSEYS http://www.unitownhire.co.uk/nfl/6.asp/

 


  16 ม.ค. 2560 14:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป AntonViguarm

 agromash@domainseoforum.com 31.184.238.55

   Cialis For Sale From Canada [url=http://ciaolis.com]cialis[/url] Make Natural Amoxicillin Cheap Cialis From India For Sale Macrobid Medication Visa Overseas [url=http://call4ph.com]viagra[/url] Meds Similar To Doxycycline Discussion Priligy Cialis Pastilla Discount Acticin On Line [url=http://euhomme.com]generic cialis[/url] Best Prices For Usa..Viagra Come Utilizzare Kamagra [url=http://pharmil.com]viagra prescription[/url] Propecia Gleicher Wirkstoff Amoxil Amoxil Vs Wiki Achat Viagra Belgique Propecia Cheap Online Uk [url=http://frensz.com]Cheap Viagra[/url] Amoxicillin With Clavulanic Acid Acheter Phenergan

 


page [1]

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010