Logo Webboard ของ somsakksn  การสอบราคา

  

  Topic : ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.206.5

  โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2552 22:12 น.  

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา

 

                1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง  พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย

                                1.1 ประกาศสอบราคา

                                1.2 เอกสารสอบราคา

                                1.3 หนังสือแจ้งประกาศเชิญชวน

                                1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

                                1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                2. จัดทำบัญชีและจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้มาขอรับเอกสาร

                                2.1 รายละเอียดการจัดซื้อ /จ้าง

                                2.2 แบบใบเสนอราคา

                                2.3  แบบสัญญาจ้าง

                                2.4 บทนิยาม

                                                (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                                (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                                2.5 แบบบัญชีเอกสาร

                                                (1.)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

                                                (2.)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

                3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

                4. จัดทำใบรับซองสอบราคา

                5.  เมื่อถึงกำหนดเปิดซองสอบราคา หน้าที่ของ  กก.เปิดซองสอบราคา จะต้องดำเนินการดังนี้

                                ขั้นตอนที่ 1

                                                (1)   ดำเนินการเปิดซองเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่

                                                (2)  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  (ตามแบบ)

                                ขั้นตอนที่ 2

                                              (1) เปิดซองใบเสนอราคา

                                                - ตารางเปรียบเทียบราคา

                                                -  แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสาร ว่ามีเอกสารครบตามประกาศหรือไม่

                                                -  แบบบันทึกผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการเปิดซอง                         

-2-

 

                6. เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกเสนอขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้างตามความเห็นของคณะกรรมการ ต่อผู้มีอำนาจ   โดยจัดทำเอกสารดังนี้

                                6.1 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา

                                6.2 ทำหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา

                7. ทำสัญญาจ้าง

                8.  ส่งข้อมูลผู้ขาย โดยให้เจ้าของข้อมูลรับรองสำเนาถูกต้อง  ประกอบด้วย

                                8.1 สำเนาสัญญาซื้อ / จ้าง

                                8.2 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

                                8.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน    

                                8.4 สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

                                8.5 สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

                9.  ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง   ส่งมอบงาน      

                10. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ

11. จัดทำ PO  และรวบรวมเอกสารขอเบิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

 

                                การกำหนดระยะเวลาดำเนินการสอบราคา ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 คือ เมื่อประกาศสอบราคาแล้ว ต้องเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงให้มากที่สุด ก่อนการปิดรับซองสอบราคาไม่น้อยกว่า    10 วัน โดยนับถัดจากวันประกาศสอบราคา

 

     แผนภูมิแสดงการกำหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ

ไม่น้อยกว่า 10 วัน

ตามที่เห็นควร

 

 

 

วันสิ้นสุดการยื่นซองสอบราคา

วันเปิดซองใบเสนอราคา

 


วันประกาศสอบราคา

         

 

ช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบผู้เสนอราคา           ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ         ผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ (จากเอกสารส่วนที่ 1)

ช่วงเวลาของการเผยแพร่ข่าวสอบราคา การให้เอกสารสอบราคา และการยื่นซองสอบราคา

 

 


                    

 

 

 

 

ตัวอย่างเช่น ประกาศสอบราคาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 กำหนดวันยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่   2   พฤษภาคม  2552 (วันถัดจากวันประกาศ) ถึงวันที่ 11  พฤษภาคม  2552  กำหนดวันเปิดซองสอบราคาวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  เพื่อให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้