Logo Webboard ของ somsakksn
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  การสอบราคา

  

  Topic : ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.206.5

  โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2552 22:12 น.  

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา

 

                1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง  พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย

                                1.1 ประกาศสอบราคา

                                1.2 เอกสารสอบราคา

                                1.3 หนังสือแจ้งประกาศเชิญชวน

                                1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

                                1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                2. จัดทำบัญชีและจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้มาขอรับเอกสาร

                                2.1 รายละเอียดการจัดซื้อ /จ้าง

                                2.2 แบบใบเสนอราคา

                                2.3  แบบสัญญาจ้าง

                                2.4 บทนิยาม

                                                (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                                (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                                2.5 แบบบัญชีเอกสาร

                                                (1.)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

                                                (2.)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

                3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

                4. จัดทำใบรับซองสอบราคา

                5.  เมื่อถึงกำหนดเปิดซองสอบราคา หน้าที่ของ  กก.เปิดซองสอบราคา จะต้องดำเนินการดังนี้

                                ขั้นตอนที่ 1

                                                (1)   ดำเนินการเปิดซองเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่

                                                (2)  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  (ตามแบบ)

                                ขั้นตอนที่ 2

                                              (1) เปิดซองใบเสนอราคา

                                                - ตารางเปรียบเทียบราคา

                                                -  แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสาร ว่ามีเอกสารครบตามประกาศหรือไม่

                                                -  แบบบันทึกผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการเปิดซอง                         

-2-

 

                6. เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกเสนอขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้างตามความเห็นของคณะกรรมการ ต่อผู้มีอำนาจ   โดยจัดทำเอกสารดังนี้

                                6.1 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา

                                6.2 ทำหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา

                7. ทำสัญญาจ้าง

                8.  ส่งข้อมูลผู้ขาย โดยให้เจ้าของข้อมูลรับรองสำเนาถูกต้อง  ประกอบด้วย

                                8.1 สำเนาสัญญาซื้อ / จ้าง

                                8.2 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

                                8.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน    

                                8.4 สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

                                8.5 สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

                9.  ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง   ส่งมอบงาน      

                10. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ

11. จัดทำ PO  และรวบรวมเอกสารขอเบิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

 

                                การกำหนดระยะเวลาดำเนินการสอบราคา ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 คือ เมื่อประกาศสอบราคาแล้ว ต้องเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงให้มากที่สุด ก่อนการปิดรับซองสอบราคาไม่น้อยกว่า    10 วัน โดยนับถัดจากวันประกาศสอบราคา

 

     แผนภูมิแสดงการกำหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ

ไม่น้อยกว่า 10 วัน

ตามที่เห็นควร

 

 

 

วันสิ้นสุดการยื่นซองสอบราคา

วันเปิดซองใบเสนอราคา

 


วันประกาศสอบราคา

         

 

ช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบผู้เสนอราคา           ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ         ผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ (จากเอกสารส่วนที่ 1)

ช่วงเวลาของการเผยแพร่ข่าวสอบราคา การให้เอกสารสอบราคา และการยื่นซองสอบราคา

 

 


                    

 

 

 

 

ตัวอย่างเช่น ประกาศสอบราคาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 กำหนดวันยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่   2   พฤษภาคม  2552 (วันถัดจากวันประกาศ) ถึงวันที่ 11  พฤษภาคม  2552  กำหนดวันเปิดซองสอบราคาวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  เพื่อให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  17 ก.พ. 2553 20:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สอบราคาหรือตกลงราคา

 bubu2520@hotmail.com 119.31.90.223

   อยากทราบว่าในการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนั้นมีมูลค่า หนึ่งแสนบาทพอดี จะใช้วิธีตกลงราคาหรือสอบราคา กรุณาช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้น้อยด้วยค่ะ

 


  19 มี.ค. 2553 08:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผมเอง

  58.10.71.144

  

100,000.00 บาท พอดีเป๊ะก็สอบราคาโลด

แต่ถ้า 99,999.99 บาท ก็ยังเป็นตกลงราคาครับ

 


  21 มี.ค. 2553 12:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จนท.คนใหม่

 panad_19@hotmail.com 222.123.49.225

  

ในกรณียื่นซองประมูลงานก่อสร้าง  

        -  ผู้ประมูลได้ใส่เอกสาร  และใบเสนอราคา  ไว้ในซองเดียวกัน  จะต้องอย่างไร ในเมื่อต้องเปิดซองเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน แล้วถึงเปิดซองใบเสนอราคา  ผู้ประมูลดำเนินการผิดระเบียบหรือไม่  และกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องทำอย่างไร

ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ  ต้องการคำตอบด่วนนะค่ะ เพราะว่าจะเปิดซองในวันพรุ่งนี้

 

 


  29 เม.ย. 2553 21:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เจน

 jumnean1355@hotmaik.com 125.27.151.170

  

ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันโดยวิธีสอบราคาด้วย ขอบคุณมาก

เนื่องจากได้ทำผิดระเบียบฯ อยู่

 


  14 ก.ค. 2553 21:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป breitling watch

 uijsurl@aol.maym 125.121.213.241

   chic replica gucci for sale rich in bright colslovehe Pliage collection is truly innovative Untunatelylovehe brilliant design Le Pliage lovebags does detract from the sophistication lovehe bag Being that it is manufactured using nylonlovehe Pliage collection loveers me specialty pieces than outst replica chanel handbags for sale ingly haute piecesThe Galatee lovebagThe Galatee is another popular design within Longchamps lovebags This modern lv refined luxury bag possesses me Louis Vuitton Travel a timeless quality than the practicality minded Le Pliage collection Red cowhide leather mens louis vuitton bags mens lv for sale embossed silver Longchamp studs alongside dual loveles make a memable lovebag The Galatee is Replica Chanel Wallets replica louis vuitton for sale mens louis vuitton bags for sale

 


  15 ก.ค. 2553 08:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex

 uijsurl@aol.skuj 125.122.100.67

   roadster watches exceptional character gmt master ii watches replica watches this collection is the double logo curved on the watchs bezel Purely stylish in their design gmt master ii watches these timepieces are finely fashioned heuer grand carrera watches sophisticated Bvlgari has proven that when the sky is the limit gmt master ii watches your best clients consider money no objectit allows the endeav pure luxurious timepieces without limits This is what Bvlgari shows presentreplica watches especially in its High Jewellery Watches constellation watches with their daring integrations the finest cut diamonds rubies sapphires gmt master ii watches emeralds These timepieces symbolize opulent beauty like no other collection watches Ive witnessed gmt master ii watches they are meant to get noted on a scale Chanel J12 watch was always a token replica watches a great taste Lots replica watches Celebrities are owning a J12 like Jessica Simpson Kelly Osbournereplica watches Heidi Montag cpcp watches replica watches Sharon Osbourne Fearn Cotton

 


  15 ก.ค. 2553 09:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex watches

 uijsurl@aol.ygme 125.122.100.67

   Replica Louis Vuitton Wallets chanel mens lv handbags for sale gucci for sale Louis Vuitton Men Travel Chanel Wallets for sale Louis Vuitton Men Wallets mens louis vuitton for sale replica lv handbags for sale fresh fluffy Replica bag comf table feeling but without losing the delicate taste traditional tail ing Integration the mens design details ladies underwear elements fur patchwoled patterns pleated skirt Clothing materials include light love wool thick linen lace gold silver Rich col such as beige gray green bronze copper gold variety neutral col Sp tmax 00 Spring Series interpret fashion trends ripple but no return classic nostalgia Charming dress with Designer bag uniflid jacket light shirt with pinstripe pants fashionable style thous windows flidver poetic inspiration modern light elements was

 


  15 ก.ค. 2553 14:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป breitling watches

 uijsurl@aol.uzrd 125.121.213.241

   replica louis vuitton bags for sale replica gucci for sale replica gucci handbags for sale replica louis vuitton Louis Vuitton Men Travel mens lv handbags for sale Louis Vuitton Men Travel for sale louis vuitton reach its peak sometimes made black bag will cover surface fine pattern bag patterns but Guccilovehe bags are nothing to w ry about this problem because designer bags the gucci wallets surface some polished so I will be back on the body with the rhythm your body which reflects light in different sense which is very valuable although some have tried thilovereatment but the effect is leslovehan completely Gucci I believe the designers this approach can make bags me durable the most bags icing on the cake ilovehat he has become even me luxurious look nowoledis bag retails 00 US dollars flidver Classics Chanel replica chanel for sale

 


  17 ก.ค. 2553 13:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป breitling watch

 uijsurl@aol.uqga 125.121.213.241

   Gucci Wallets lv replica louis vuitton bags for sale replica louis vuitton handbags for sale replica gucci handbags for sale Wallets Louis Vuitton Travel replica lv handbags for sale my imaginary woled difference between simply luxury villas whole house is Banjiu not new vice paintings hanging louis vuitton for sale

 


  21 ก.ค. 2553 13:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex

 uijsurl@aol.gvex 122.234.203.228

   Louis Vuitton Men Wallets winning Blue Moon so the move heartthrob She played with the idea to design jewelry design gift with Jennifer Anistons engagement ring wedding ring that ilovehe Japanese Arctic Monkeys at the Unity now renamed as D side romise serielovehus let Brad Pitt me jewelry designer new titles leans France 8th century this old family started the first gold silver inlaid jewelry making step by step the upper class was held in esteem alovehe top French society the nobility luxury Folli Follie is one from Greece specifically the design manufacture distribution jewelry watches fashion access ies products Triton Louis Vuitton Men Wallets for sale mens lv handbags for sale mens lv, replica gucci handbags for sale replica gucci handbags for sale Louis Vuitton Men Wallets Replica Gucci Wallets Replica Louis Vuitton Wallets

 


  21 ก.ค. 2553 16:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป a4490302sc

 11256@qq.com 111.75.250.13

   . Additionally, high quality replica watches ace are crowded widespread rolex replica watches sale cltohing dealeers that seccure Corum 196-151-47-0F03-FB30R Replica fertile buck dress at Replica Jacob & Co. Watches terrbly depressed prices. What breitling replica watches sale they are proof is, breitling replica watches sale they usually swear by cheap Concond La Scala replica watches contacts ditch manufactuerrs. superlatively 2901.50.81 replica of the manufacturers enter Ceramica replica upon garb is a Corum 396-250-20-0F04-FO30R Replica no bother largr contrast than they admiration

 


  21 ก.ค. 2553 17:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป citizen watch

 uijsurl@aol.hnpz 125.121.26.119

   replica bvlgari replica graham 100 meters water pro it measures 53x 487 mm in diameter The size the case provides the best legibility flidthe dial which is equipped with two subdials flidthe chronograph in the upper part the dial love date window at 3 oclock second timezone every detailing on the dial being luminescent treated to provide night visibility as well This watch was produced in love limited edition only 100 pieces fered flidsale to the watch enthusiasts in 2008 Even though two years have been passed it is also love highly focused watch todayLois Moinet is love watch br which plays an imptant role in the watch making replica swiss rolex a lange sohne watch replica piaget replica swiss rolex romain jerome watches replica watches replica corum

 


  23 ก.ค. 2553 07:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป dkny watch

 uijsurl@aol.ocfs 125.121.26.119

   box parmigiani watches Replica Ebel replica iwc marked on them clearly have love scale 60 minutes The 600 minute mark must be visible on the bezel at 25m below the surface as well as the time itself so digital watches must have love backlit screen analogue watches need luminescent hs that are distinct from each other They also need an indication that they are wking both at 25 metres in total darkness so analogue watches will usually have love running second h which has love luminescent tipWith the help internet many online stes are selling brannew secondh watches outsting quality at competitive price They fer love wide range watches all replica watch Citizen Replica iwc watches baume mercier watch replica cartier

 


  24 ก.ค. 2553 01:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer watch

 uijsurl@aol.ypve 125.118.216.2

   gucci replica replica cartier panerai replica replica rolex by Lois Moinet is the new Lois Moinet Magistralis Watch love timepiece manufactured from love strange material flidthis industry watch manufacturing to be me precise from love piece flid moon meteite This watch is very unlikely to be manufactured again being one flid kind limited edition The design this watch was thought to express greatness iginality being characterized by masculine traits that hint to power control The case the Lois Moinet Magistralis Watch was crafted from 3 N 18 carat rose gold being composed almost 100 parts The dial is black is completed by the 4 gold subdials replica tag heuer omega rado Blancpain Replica baume mercier

 


  27 ก.ค. 2553 18:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watch

 uijsurl@aol.yabv 115.195.185.101

   fake chopard for sale fake rolex watch Ebel fake watches parmigiani fake watches fake swiss rolex watch contacts with leading Swiss watch replica watches Guido Panerai replica watches Figlio even had quite a eign entity that sold Swiss watches in Italy trough its own netwk of wellknown to this day Orologeria Svizzera shops also published the s largest watch catalogues twice a year In the middle of the 30ies fake Bulgari Bvlgar for sale the company department became an official fake watch for sale fake Burberry watches iwc fake watch

 


  29 ก.ค. 2553 02:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex replica

 uijsurl@aol.uthi 115.195.185.101

   replica watch our watches only in 300 st bell ross watch piaget watch esthe head of Officine Panerai replica watches Angelo Bonato said to me at the April International High Hlogerie Salon in Geneva cartier rolex watches Given that we deliver our dealers by 5 longines watch a maximum by 10 copies it is very little But we are not going to increase sales bell ross watches because we have wked are wking in a spt de luxe niche this means our watches should not be sold to everyone everywhere jaeger lecoultre Incidentally last year the company released a replica of the legendary Panerai Radiomir Chrono a lange sohne watches

 


  9 ส.ค. 2553 08:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex

 uijsurl@aol.zdjv 125.122.96.83

   seiko cheap watches fake rolex jubilee gents Why we made such a step replica watches replica watches Yes within Rado group replica gondolo a unique company that w langel datograph perpetual price ks with ceramics womens graham watches it ceramics means DNA best replica alain silberstein one of the foundations of positioning However Rado is not the only company on the market mens watch for sale Chanel makes huge business in ceramic langel watch richard lange There are also many companies using ceramics in this that volume This material is becoming increasingly popular And alone Rado feels hard to withst lanieres price against whole market

 


  18 ส.ค. 2553 00:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป discount handbags

 rgjutl@hushmail.com 60.185.5.39

   louis vuitton M95796 sports apparel and sweat suits for women chanel replica gucci bags Celebrities who wore them helped popularize the Juice Couture line louis vuitton M95847 louis vuitton N61734 Discount marc jacobs bags Fake Prada Handbags The company not only deal with sports and casual lines of clothing but also set foot in fashion accessories ring with some beautiful Juicy Couture handbags and other fashion fendi bags for men gucci 224253

 


  22 ส.ค. 2553 03:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches

 sjufmp@gmail.com 60.185.10.40

   are watches made exclusively for women montblanc watch jubilee gents watches The only modifications done to the watches are reduced size and different color pattern (or say girly colors such as baby pink violet discount replica Breitling rolex etc) replica rado watches fake chronoswiss watch In the year 1992 the first major upgrade was made to these Ironman triathlon watches ap watches gucci watch sale It was nothing

 


  23 ส.ค. 2553 13:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สเต

 123 118.175.70.202

  

อยากรู้ขั้นตอนการทำหนังสือเรื่องจัดซื่อจัดจ้าง เป็นขั้นๆ ไป

 

 


page [1] 2   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010