Logo Webboard ของ sr23  ห้องประชาสัมพันธ์-ประกาศ-โฆษณา

  

  Topic : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page << Back 1 [2] 3 4   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลกอ

 rtanc2002@yahoo.com 158.108.211.141

  โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2549 20:04 น.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ( 1 ปี)

ประจำปีการศึกษา 2549

รับจำนวน 100 คน ประเภททุนส่วนตัว ไม่จำกัดเพศ

วิทยาลัย ฯ จัดสอบเองในวันที่ 8 พ.ค. 49 เวลา 0900 –1600 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

.........

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ)ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ม.6
  1. มีสถานภาพโสด อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครสำหรับบุคคลพลเรือนทั่วไป
  2. สำหรับ พนักงานช่วยการพยาบาลในสังกัด รพ.ทบ. ต้องมีหนังสือส่งตัวเข้าศึกษาจาก รพ.ต้นสังกัดด้วย
  3. มีสถานภาพสมรสได้ แต่ขณะศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดหลักสูตร

  4. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตรและ

ไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบการรับสมัครฯ

.....

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

1. ซื้อด้วยตนเอง : ชุดละ 120 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 เมษายน 2549

1.1 ในกรุงเทพมหานคร : ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1.1.1 วันเวลาราชการ ( เวลา 0900 – 1600 )

- ที่ แผนกธุรการกำลังพล อาคารกองอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

- ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

1.1.2 วันหยุดราชการ ( เวลา 0900 – 1600 ) ที่ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ : ชุดละ 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 เมษายน 2549

…………

ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ( 1 ปี ) ประจำปีการศึกษา 2549วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทั่วไปได้ที่ :
1 ) ( วันเวลาราชการ ) ที่ แผนกธุรการ กำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2354-7842 หรือ

0-2354-7600 ต่อ 93554 ( ให้บริการสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ฯในวันเวลาราชการ เท่านั้น ตั้งแต่

เวลา 09.00 น. – 17.00 น. )
2. ) ( วันหยุดราชการ และวันราชการ นอกเวลาทำการ ) ที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวัน

วิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2354-7834 หรือ 0-2354-7600 ต่อ 93569 ( ให้บริการสอบถาม

รายละเอียดการรับสมัคร ฯ เฉพาะในวันราชการ นอกเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 18.00 น. และ

ในหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. )

ข้อมูลด้านอื่นๆที่ ผู้ให้ข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่กล่าวข้างต้น ไม่สามารถให้ข้อมูลกับท่านได้ กรุณาติดต่อที่ : พ.อ.หญิง สมพิศ พรหมเดช อจ.หน.ภาควิชา รักษาราชการแทน หน.แผนกเตรียมการประเมินผลและสถิติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2354-7600 ต่อ 94259 ( เวลาราชการ ) หรือ ( นอกเวลาราชการ )

ที่ 0 -1567-7787 (ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 48 – วันที่ 30 เม.ย. 49, เฉพาะเวลา 17.00 น. – 22.00 น.

E-mail : rtanc 2002@yahoo.com )
……………….   Admin ลบความคิดเห็นนี้